LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківська державна медична академіяНОВИЦЬКА Ірина Олександрівна


УДК: 616.345-008.97-06:616.33/342-002.44-078-08


Роль дисбактеріозу товстої кишки

при ускладненій виразковій хворобі та обґрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку


14.01.02 – внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Івано-Франківськ – 2003


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії МОЗ України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Коломоєць Михайло Юрійович,

Буковинська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології, завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Міщук Василь Григорович

Базовий гастроентерологічний санаторій "Дністер"

ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", м. Моршин, Львівська область, головний лікар


доктор медичних наук, професор

Катеренчук Іван Петрович

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,

кафедра госпітальної терапії, завідувач кафедри


Провідна установа: Інститут терапії АМН України, відділ гастроентерології, м. ХарківЗахист дисертації відбудеться " 6 " лютого " 2004 р. о 13.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківської державної медичної академії (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківської державної медичної академії за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 7.


Автореферат розісланий "_6 _" січня2004 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01

доктор медичних наук, професорОринчак М.А.

загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (ВХШ та ДПК) - залишається важливою медичною та соціально-економічною проблемою сучасного суспільства як на Україні, так і за її межами (П.Я. Григор'єв, 2000; В.Г. Передерій, 1997; О.Я. Бабак, Г.Д. Фадеенко, 2001; Н.В. Харченко, 2000; Halliwell B., 1995). Рецидивування виразки спостерігається у 91% випадків, а частота небезпечних ускладнень, які потребують оперативного втручання становить біля 15% (М.В. Голубчиков, 2000). Ризик виникнення рецидиву виразки після селективної проксимальної ваготомії коливається від 3,5% до 25% та вище (П.Я. Григор'єв, 2000). Висока частота (32%) прориву виразки ДПК з розвитком летальних наслідків (в середньому до 10%) обумовлені не лише важкістю перебігу, але й недостатністю передопераційної підготовки, післяопераційного лікування хворих, без врахування окремих патологічних факторів (В.И. Десятерик и соавт., 2003). Все вищенаведене свідчить про безсумнівну актуальність проблеми ускладненої ВХ в сучасній гастроентерології та медицині (А.С. Свінціцький, 2002).

Виникнення виразки спричинюється евакуаторно-моторними розладами, невідповідністю факторів кислотно-пептичної агресії шлункового соку та захисними можливостями слизової оболонки, імунними зрушеннями, дисбалансом гастроінтестінальних поліпептидів, порушенням білково-синтетичних процесів та посиленням пероксидації фосфоліпідів клітинних та судинних мембран, порушенням реологічних та коагуляційних властивостей крові (М.Ю. Коломоєць, 1998; О.Л. Рак, 1998; Фартушняк Л.В., 2000). До рецидивування виразки можуть призводити наявність супутньої патології кишечника (О.Э. Абатуров и соавт., 2003; О.В. Андрусяк та співав., 1995). Дисфункції в мікробіоценозі кишок сприяють виникненню рецидивів та формуванню хронічного перебігу гастродуоденальної патології (О.Я. Бабак, 2000). Крім того, зміни мікробіоценозу товстої кишки тільки поглиблюються під впливом антибактеріальної терапії, яка є обов'язковим компонентом лікувальних комплексів Helicobacter pylori-асоційованої виразкової хвороби (В.Е. Артамонов и соавт., 2001; С.Л.Няньковский, О.С. Іваненко, 2002). Стимулюючи та підтримуючи процеси неконтрольованого підсилення перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), Helicobacter pylori (Нр), опосередковано призводить до запальних та деструктивних процесів слизової оболонки шлунка та ДПК, до порушення еубіозу кишечника, ступінь якого зростає внаслідок ерадикаційної терапії (Л.П. Григор'єв, 1998; А.С. Логинов и соавт., 1999; Є.М. Нейко, О.І. Бабенко, 2001).

Дослідженням патогенетичної ролі дисбактеріозу товстої кишки (ДТК) в рецидивуванні ВХ присвячено чимало робіт (О.В. Андрусяк, 1997; И.И. Дегтярева и соавт., 2000; Є.М. Нейко, О.І. Бабенко, 2002). Разом з тим відсутні роботи присвячені комплексному вивченню ролі дисбактеріозу товстої кишки при ВХ, яка ускладнена пенетрацією, перфорацією, стенозом та досвіду застосування при цих станах антигомотоксичних препаратів. Досі не визначені механізми компенсації порушень ПОЛ, декомпенсації системи антиоксидантного захисту (АОЗ) при ускладненій ВХ в залежності від характеру ускладнення, ступеня дисбактеріозу товстої кишки, ступеня хелікобактеріозу, віку хворих Вищезазначене дає підстави зробити висновок про актуальність теми нашого дослідження.

Вивчення наведених змін відкриває можливість розробки нових підходів у вивченні патогенезу ускладненої ВХ та можливостей медикаментозної корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології Буковинської державної медичної академії "Стан системи гемостазу та метаболічні зміни при деяких захворюваннях внутрішніх органів і патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих різного віку" (УДК 616-005.1-08+616.1/.4-092-08 ІН 25.01.0001.94 № держреєстрації 0196U006738). Здобувач є одним із співвиконавців зазначеної НДР.

Мета дослідження: встановити роль дисбактеріозу товстої кишки, інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, особливостей декомпенсації функціонування захисних протирадикальних систем у виникненні ускладнень ВХ у хворих різного віку, розробити