LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку

- по 2,2 мл внутрішньом'язево 1 раз у 2 дні, 2-й тиждень – 2 рази на тиждень, 3-4-й тиждень - 1 раз на тиждень;

2. Хворим, у яких не відбулося повного відновлення мікрофлори кишечника після проведення вищевказаної терапії, незалежно від віку доцільно додати біфідумбактерин по 3 дози 3 рази на день перед їжею під контролем бактеріограми.


СПисок опублікованих праць за темою дисертації

 • И.А. Новицкая, В.С. Гайдичук, Л.В. Фартушняк Л.В., А.В. Андрусяк. Особенности гистологических и гистотопографических изменений слизистой оболочки желудка при язвенной болезни ассоциированной с Н.pylоri, у больных разного возраста // Проблемы старения и долголетия. – 2002. - №2. – С.180-185. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення статті до друку. Співавторами надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 • Новицька І.О. Видовий склад та популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки, хворих на виразкову хворобу, ускладнену пенетрацією // Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник АМН України. – Дніпропетровськ, 2002. – С.54-58.

 • Фартушняк Л.В., Новицька І.О. Структурно-функціональні властивості еритроцитів, інтенсивність процесів пероксидації в динаміці лікування виразкової хвороби // Новое в клинической фармакологии и фармакоте-рапии заболеваний внутренних органов: Материалы ІІІ Респ. научн.-практ. Конф., Харьков, 16-17 ноябр.2000г./ АМН Украины. НИИ терапии и др., Под общ. ред. Л.Т.Малой. – Х., 2000. С.239. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення тез до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 • Фартушняк Л.В., Новицька І.О. Клінічна ефективність квамателу в лікуванні виразкової хвороби // Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики захворювань людини. - Матеріали науково-практичної конфе-ренції, присвяченої 10-річчю Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. – Чернівці. – 2001. – С.142-143. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення тез до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 • Новицкая И.А. Коррекция микробиоценоза при осложненной язвенной болезни // Перспективы развития терапии в канун ХХІ века: Материалы научно-практической конференции молодых ученых (1999, Харьков). – С.19-20.

 • Новицька І.О., Сидорчук І.Й., Андрусяк О.І. Роль дисбактеріозу товстої кишки у патогенезі ускладненої виразкової хвороби // Буковинський медичний вісник. – 2002, №2-3. - С.82-84. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення статті до друку.Співавторами надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 • Новицкая И.А., Чурсина Т.Я. Оптимизация лечения дисбактериоза толстой кишки при осложненной язвенной болезни // Матеріали ІІ республиканської конференції "Actualitati in gastrohepatologie: aspecte terapeutice si chirurgicaleю" – Кишинів, 2003. – С.109-111. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення статті до друку. Співавтором - редагування висновків.

 • Новицька І.О., Чурсіна Т.Я. Лікування дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі // Матеріали науково-практичного симпозіуму "Актуальні питання лікування та профілактики захворювань органів травлення антигомотоксичними препаратами". – Київ, 2003. – С.26-28. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, оформлення статті до друку. Співавтором - редагування висновків.


  Анотація

  Новицька І. О. Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обґрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку. – Рукопис.

  Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія, Івано-Франківськ, 2003.

  Основні положення роботи містять порівняльний аналіз інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, активності протирадикальних захисних систем у співвідношенні із ступенем та видом дисбактеріозу товстої кишки при виразковій хворобі, яка ускладнена пенетрацією, перфорацією, стенозом у хворих різного віку.

  Дисертація присвячена вивченню патогенетичних особливостей ускладненої виразкової хвороби у 141 хворого різного віку в залежності від інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів, стану захисних протирадикальних систем, ступеня та виду дисбактеріозу товстої кишки.

  Обгрунтована доцільність застосування комплексної терапії з включенням препаратів Мucosa compositum та Ubіchinon compositum сприяє покращенню перебігу захворювання, нормалізації мікроекології кишечника, інгібує неконтрольовану пероксидацію ліпідів та активує глутатіонову ланку протирадикального захисту.

  Ключові слова: виразкова хвороба, товста кишка, мікрофлора, вільнорадикальне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, Мucosa compositum, Ubіchinon compositum.


  Аннотация

  Новицкая И.А. Роль дисбактериоза толстой кишки при осложненной язвенной болезни и обоснование дифференцированного лечения больных разного возраста. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02. – внутренние болезни. – Ивано-Франковская государственная медицинская академия, Ивано-Франковск, 2003.

  Диссертация посвящена изучению патогенетических особенностей язвенной болезни осложненной пенетрацией, перфорацией, стенозом у больных зрелого и пожилого возраста в зависимости от интенсивности процессов перекисного окисления липидов, состояния некоторых факторов антирадикальной защиты, степени и вида дисбактериоза кишечника.

  Объект исследования – в работе приведены результаты клинико-лабораторного исследования 141 больного язвенной болезнью (мужчин – 90,78%), женщин – 9,22%), осложненной пенетрацией (30,49%), перфорацией (44,68%), субкомпенсированным и декомпенсированным пилоростенозом (24,82%), 35 больных язвенной болезнью без осложнений и 28 практически здоровых людей. Среди обследуемых пациентов преобладали больные зрелого – 58,86% и пожилого возраста – 41,13%, из них жители города – 83 человека, 58 – сельской местности. У части больных язвенный анамнез отсутствовал (24,82%), у 75,18% - длительность заболевания - 5 лет и более.

  Цель: установитьроль дисбактериоза толстой кишки, интенсификации процессов свободнорадикального окисления липидов, особенностей декомпенсации функционирования защитных противорадикальных систем в развитии осложнений язвенной болезни у больных разных


 •