LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії

Дисертація є структурною частиною науково-дослідної роботи "Діагностика та лікування діабетичної нейро- та ретинопатії" (номер держреєстрації 0102V000795), що є частиною Державної програми "Цукровий діабет", а також складовою частиною наукової теми кафедри офтальмології НМУ "Нові методи діагностики та лікування дистрофічних уражень сітківки і зорового нерва" (номер держреєстрації 0101V000683). Здобувач є співвиконавцем цієї науково-дослідної роботи.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи: підвищення ефективностілікування хворих на ДР шляхом вивчення особливостей імунологічних аспектів її патогенезу, корекції порушень антиендотоксинового імунітету, інгібування неоваскуляризації.

Для досягнення вказаної мети було поставлено такі завдання:

1. Залежно від функціонального стану зорового аналізатора, вивчити рівень сироваткових антиендотоксинових антитіл класів А, M і G (відповідно, анти-ЛПС-IgA, анти-ЛПС-IgM і анти-ЛПС-IgG) у хворих з різними формами ДР.

2. Визначити вміст антиендотоксинового секреторного IgА (анти-ЛПС-sIgA) у сльозовій рідині у здорових осіб і у хворих з різними формами ДР, залежно від функціонального стану зорового аналізатора.

3. Встановити відносну кількість нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори, і продукцію активних форм кисню (АФК) нейтрофілами у хворих з різними формами ДР.

4. Проаналізувати кореляційні взаємозв'язки між індивідуальними показниками сироваткових і сльозових антиендотоксинових антитіл, між рівнями загальних імуноглобулінів, відносною кількістю нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори, продукцією АФК нейтрофілами і тяжкістю перебігу ДР.

5. Розробити та обґрунтувати на підставі клінічних даних, результатів вивчення стану антиендотоксинового імунітету і киснезалежного метаболізму нейтрофілів схему призначення ентеросорбентів (ентеросгель) і кортикостероїдів пролонгованої дії (депо-медрол) для лікування хворих на ДР. Вивчити ефективність впливу цього методу лікування на функціональні показники органа зору, порівняно з традиційним медикаментозним лікуванням (ТМЛ), ТМЛ з ентеросгелем, ТМЛ з депо-медролом.

6. Дослідити ефективність комплексного лікування з використанням ентеросгелю і депо-медролу на стан антиендотоксинового імунітету, продукцію АФК нейтрофілами, відносною кількістю нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори, порівняно з іншими способами лікування ДР.

Об'єкт дослідження – хворі на ДР, яка призводить до погіршування функцій органа зору аж до повної сліпоти.

Предмет дослідження – зміни функціонального стану зорового аналізатора у хворих на ДР, порушення антиендотоксинового імунітету, загального гуморального імунітету, продукції АФК нейтрофілами, клініко-імунологічні кореляції, особливості застосування та оцінка ефективності способу лікування, що включає ентеросгель і депо-медрол у хворих з різними формами ДР.

Методи дослідження. Комплекс методів дослідження функціонального стану зорового аналізатора, які всебічно характеризують ступінь порушень функцій органа зору при ДР: візометрія, периметрія (на периметрі CARL ZEISS), біомікроскопія, офтальмоскопія, біомікроофтальмоскопія, візоконтрастопериметрія (ВКП) (за допомогою атласу з ВКП), дослідження критичної частоти злиття миготінь (КЧЗМ), порогу електричної чутливості по фосфену (ПЕЧФ) і лабільності зорового аналізатора по фосфену (ЛЗАФ) (приладом ЕСО-2), флуоресцентна ангіографія (з використанням фундус-камери VISUCAM lite). Імунологічні дослідження, завдяки яким визначали рівні сироваткових антиендотоксинових антитіл і вміст анти-ЛПС-sIgA у сльозовій рідині (метод твердофазного імуноферментного аналізу), загальних імуноглобулінів класів А, M і G (відповідно, IgA, IgM і IgG; мікротурбідиметричний метод), продукцію АФК нейтрофілами (метод люмінолзалежної хемілюмінесценції) та відносну кількість нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори (метод проточної лазерної цитофлуориметрії).

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше досліджено рівні анти-ЛПС-IgA, анти-ЛПС-IgM і анти-ЛПС-IgG у сироватці крові хворих з різними формами ДР. Виявлено, що у хворих на ДР є зміни рівнів сироваткових антиендотоксинових антитіл, які посилюються згідно прогресуванню ДР.

Вперше вивчено вміст анти-ЛПС-sIgА у сльозі здорових осіб і хворих з різними формами ДР. Виявлено підвищення його рівня у хворих на ДР усіх форм та збільшення в міру прогресування ДР.

Вперше у хворих на ДР визначено відносну кількість нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори.

Вивчено кореляційні взаємозв'язки між індивідуальними показниками антиендотоксинового імунітету, рівнями загальних імуноглобулінів, відносною кількістю нейтрофілів периферійної крові, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори, продукцією АФК нейтрофілами і тяжкістю перебігу ДР.

Розроблено патогенетично обґрунтований комплексний спосіб лікування ДР з використанням ентеросгелю і депо-медролу на основі базисної цукрознижувальної терапії та ангіопротекторного лікування (патент України на винахід № 9407 А61F9/00 від 15.09.2005 р. "Спосіб лікування діабетичної ретинопатії").

Вперше вивчено вплив лікування з використанням ентеросгелю і депо-медролу на зорові функції, електрофізіологічні показники органа зору, рівні сироваткових і секреторних антиендотоксинових антитіл, продукцію АФК нейтрофілами, ендотоксинзв'язувальний потенціал нейтрофілів у хворих на ДР. Проведено порівняльний аналіз комплексного лікування ДР з використанням тільки ентеросгелю або тільки депо-медролу і ТМЛ.

Практичне значення одержаних результатів.Виявлені порушення антиендотоксинового імунітету обґрунтовують виділення груп ризику розвитку ДР. Зростання рівня анти-ЛПС-IgA у хворих на непроліферативну ДР (НДР) вище 0,41 у. о. і його зниження у пацієнтів з проліферативною ДР (ПДР) нижче 0,32 у. о. є несприятливими прогностичними ознаками щодо прогресування ДР.

Розроблено і впроваджено в практику патогенетично обґрунтований комплексний спосіб лікування ДР з використанням ентеросгелю і депо-медролу, на основі базисної цукрознижувальної терапії та ангіопротекторного лікування (патент України на винахід № 9407 А61F9/00), який підвищує ефективність лікування хворих з цією патологією. Цей метод лікування сприятиме покращенню функціональних показників органа зору: гостроти зору (ГЗ) у хворих на НДР – на 0,10,02 (р<0,05), у пацієнтів з препроліферативною ДР (ППДР) – на 0,140,03 (р<0,05), з ПДР – на 0,060,01 (р>0,05); сумарного поля зору (ПЗ) при НДР – на 354,7 (р<0,05), при ППДР – на 405,6 (р<0,05), при ПДР – на 233,9 (р<0,05); просторової контрастної чутливості (ПКЧ) – у середньому на 8,90,7 % (р<0,05); нормалізації імунологічних факторів та збереженню одержаних