LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії

354,7 (р < 0,05), при ППДР – на 405,6 (р < 0,05), при ПДР – на 233,9 (р < 0,05); ПКЧ – у середньому на 8,90,7 % (р < 0,05) та збереженню одержаних результатів на тривалий час.

7. При порівнянні способу лікування, що включає ентеросгель і депо-медрол, із використанням в комплексній терапії ентеросгелю та депо-медролу окремо відмічено позитивний вплив на імунологічні показники, що вивчались, у всіх групах хворих. Однак найефективніший вплив на аутоімунну відповідь має комплексне лікування з використанням ентеросгелю і депо-медролу (рівень анти-ЛПС-IgA зменшився при НДР на 0,1970,029 у. о. (р<0,01), при ППДР – на 0,2280,035 у. о. (р<0,01); вміст анти-ЛПС-IgМ зріс при НДР на 0,1340,026 у. о. (р<0,05); при ППДР – на 0,1130,022 у. о. (р<0,05); вміст анти-ЛПС-sIgA зменшився у хворих на ППДР на 0,0870,018 у. о. (р<0,05); ЗХЛ знизилась у хворих на ППДР на 26,662,59 мВ/106 (р<0,05)).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Жабоедов Г.Д., Копаенко А. И. Антиэндотоксиновый иммунитет у больных диабетической ретинопатией с инсулинзависимым сахарным диабетом //Офтальмологический журнал. – 2005. – № 2. – С. 4–8.

2. Копаенко А.И., Гордиенко А.И., Белоглазов В.А., Жабоедов Г.Д. Антиэндотоксиновый иммунный статус больных диабетической ретинопатией // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 2. – С. 41–45.

3. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Эффективность комплексного лечения диабетической ретинопатии с применением энтеросорбентов и кортикостероидов пролонгированного действия // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2005. – 3 (66). – С. 87–96.

4. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И., Гордиенко А.И. Состояние антиэндотоксинового иммунитета больных диабетической ретинопатией // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – 2005. – Т. 141, ч. 5. – С. 65–69.

5. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И., Гордиенко А.И., Бакова А.А., Химич Н.В. Состояние антиэндотоксинового и клеточного иммунитета у больных диабетической ретинопатией и его коррекция энтеросгелем и депо-медролом // Офтальмологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 10–15.

6. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Нарушение антиэндотоксинового иммунного статуса у больных диабетической ретинопатией // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2005. – Вип. 4 (67). – С. 75–83.

7. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Нарушение антиэндотоксинового иммунного статуса у больных диабетической ретинопатией с сахарным диабетом II типа //Вестник офтальмологии. – 2005. – № 6. – С. 29–31.

8. Копаєнко Г.І., Жабоєдов Г.Д. Деклараційний патент на корисну модель № 9407, А61F9/00 – Спосіб лікування діабетичної ретинопатії.

9. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Изменения в антиэндотоксиновом иммунном статусе у больных диабетической ретинопатией с сахарным диабетом II типа // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Нове в офтальмології", присвяченої 130 - річчю з дня народження академіка В.П. Філатова. Одеса. – 2005 – С. 167–168.

10. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Нарушение антиэндотоксинового иммунного статуса у больных диабетической ретинопатией с сахарным диабетом I типа // Матеріали II Міжнародної конференції "Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органа зору". – Київ. – 2005 – С. 54–56.

11. Жабоедов Г.Д., Копаенко А. И. Применение энтеросорбентов и кортикостероидов пролонгированного действия в комплексном лечении диабетической ретинопатии // Матеріали XIV Міжнародного наукового симпозіуму "Одеса – Генуя" "Дистрофічні захворювання органа зору". Одеса. – 2005 – С. 176–177.

12. Жабоедов Г.Д., Копаенко А.И. Антиэндотоксиновый иммунный статус больных диабетической ретинопатией // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Хірургічне лікування хворих з офтальмологічною патологією". – Київ. – 2004 – С. 116–119.

13. Копаенко А.И. Влияние лечения с применением энтеросорбентов и кортикостероидов пролонгированного действия на иммунологические показатели при диабетической ретинопатии // Матеріали 1-ї науково-практичної конференції молодих вчених-офтальмологів України "Сучасні аспекти судинних і дистрофічних захворювань органа зору". – Харків, – 2006. – С. 65–68.

14. Kopayenko A. I., Beloglazov V. A., Gordienko A. I., Khimich N. V., Bakova A. A. Antiendotoxin immunity in patient with diabetic retinopathy // American academy of allergy, asthma and immunology 61st Annual meeting. San Antonio. – 2005. – P. 19.

15. Kopayenko G.I., Zhaboedov G. D. Antiendotoxin immunity in patients with diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus // 15th Congress of European Society of Ophthalmology. – Berlin. – 2005. – P. 503.

АНОТАЦІЯ

КопаєнкоГаннаІванівна. Рольдисбалансуантиендотоксиновогоімунітетуупатогенезідіабетичноїретинопатії.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2006 р.

Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню завдання: аналізу взаємозв'язку функціональних показників органа зору і вмісту сироваткових антиендотоксинових антитіл, секреторного антиендотоксинового IgA у сльозі, відносної кількості нейтрофілів, що несуть ЛПС-зв'язувальні рецептори, загальних сироваткових імуноглобулінів, продукції активних форм кисню нейтрофілами у хворих з різними формами діабетичної ретинопатії. Виявлено позитивний вплив ентеросорбенту ентеросгелю та кортикостероїду пролонгованої дії депо-медролу (метилпреднізону) на функціональні показники органа зору та імунний статус хворих на діабетичну ретинопатію.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, ендотоксин, антиендотоксиновий імунітет, ЛПС-зв'язувальні рецептори, продукція активних форм кисню нейтрофілами, лікування.

АННОТАЦИЯ

Копаенко Анна Ивановна. роль дисбаланса антиэндотоксинового иммунитета в патогенезе диабетической ретинопатии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18. – офтальмология. – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗО Украины, Киев, 2006 г.

Диссертация посвящена решению научной задачи: анализу клинико-иммунологических соотношений показателей сывороточных антиэндотоксиновых антител, секреторного антиэндотоксинового IgA в слезе, общего гуморального иммунитета, относительного количества нейтрофилов, несущих ЛПС-связывающие рецепторы у больных с разными формами диабетической ретинопатии (ДР). Выявлено положительное влияние энтеросорбента энтеросгеля и