LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисфункції гуморальних і гемодинамічних механізмів в реалізації факторів ризику, прогнозі та лікуванні артеріальної гіпертензії

определении эволюции пограничной артериальной гипертензии при двухлетнем наблюдении // Український медичний альманах. - 2000. - Т.3, №4. - С.130-133. Автором самостійно виконано клінічне обстеження, визначення гуморальних показників,аналіз результатів.

16. Лапшина Л.А., Старченко Т.Г. Нейрогуморальна регуляція реакції на дозоване фізичне навантаження при ранніх стадіях артеріальної гіпертонії у залежності від обтяженої спадковості // Медичні перспективи. - 2000. - Т.V, № 3. - С.36-39. Автором самостійно проведено клінічне обстеження, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

17. В.Л.Шкапо, Л.А.Лапшина, Т.Г.Старченко, О.В.Петюнина. Влияние эналаприла малеата на факторы сосудистого риска при артериальной гипертензии // Український медичний альманах. - 2001. - Т.4, № 3. - С.175-178. Автором самостійно проведений аналіз впливу еналаприла малеату на ліпідний спектр.

18. Л.А.Лапшина, Г.Ю.Панченко, О.В.Петюнина. Роль клинических признаков включения органов-мишеней для прогноза пограничной артериальной гипертензии // Медицина сегодня и завтра. - 2001. - № 3. - С.39-41. Автором самостійно виконане клінічне обстеження пацієнтів з АГ та аналіз результатів.

19. Л.А.Лапшина, О.В.Петюнина. Лечение ранних стадий артериальной гипертензии в зависимости от результатов психоэмоциональной нагрузки // Медицина сегодня и завтра. -2001. - №2. - С.34-36. Автором самостійно заплановане дослідження, виконане психоемоційне навантаження, проведений аналіз результатів.

20. Лапшина Л.А., Дикий Н.П., Медведева Е.П., Ляшко Ю.В. Гемодинамические маркеры прогрессирующего развития пограничной артериальной гипертензии по результатам двухлетнего наблюдения // Клинич. и эксперим. медицина. - 2001. - № 3. - С.35-38. Автором самостійно проаналізований вихідний стан гемодинаміки в пацієнтів з ПАГ та проведене спостереження за ними на протязі 2 років.

21. Пат. 37811 А, МПК А61В10/00. Спосіб оцінки перебігу граничної артеріальної гіпертензії/ Л.А.Лапшина (Україна); Заявка № 2000042220 від 18.04.2000; Опубл. 15.05.2000, Бюл. № 4

22. Пат. 41206 А, МПК А61В10/00. Спосіб прогнозу артеріальної гіпертензії / Л.А.Лапшина, О.С.Шевченко (Україна); Заявка № 2001042157 від 03.04.2001; Опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. Автором самостійно проведені проба з фуросемідом і спостереження за пацієнтами з ПАГ на протязі 2 років.

23. Лапшина Л.А.. Клінічна фармакологія інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту // Клінічна фармакологія / за ред. І.К.Латогуза, Л.Т.Малої, А.Я.Циганенка, у 2-х томах, т.1. – Харків: "Основа", 1995 - С. 492-511. Автором самостійно проведено аналіз літератури та написання глави посібника.

24. Лапшина Л.А. Функциональные пробы при ранних стадиях артериальной гипертонии. I. Пробы с физической нагрузкой // Врачебная практика. - 1999. - №4. - С.15-19.

25. Лапшина Л.А. Функциональные пробы при ранних стадиях артериальной гипертонии. II. Пробы с эмоциональной нагрузкой // Врачебная практика. - 1999. - № 5. - С.61-66.

26. Лапшина Л.А. Функциональные пробы при ранних стадиях артериальной гипертонии. III. Изучение объем-натрий-зависимых механизмов гипертонии // Врачебная практика. - 1999. - № 6. - С.71-76.

27. Лапшина Л.А., Бильченко А.В., Божко В.В., Коваль С.Н., Дунаевская М.М., Педан Н.В., Минина Е.М. Клиническая эффективность, нейрогуморальные и иммунологические механизмы действия оливина (эналаприла малеата) при мягкой и умеренной артериальной гипертонии // Новое в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы: Сб. науч. тр. – Харьков: изд-во ХМИ. - 1993. - С.12-15. Автором самостійно виконано клінічне випробування інгібіторів АПФ, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

28. Малая Л.Т., Лапшина Л.А., Васильев Ю.М. Нейрогуморальные и гемодинамические аспекты артериальной гипертензии в динамике лечения ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента // Нейрогуморальная регуляция в патологии: Сб. науч. тр. - Харьков: изд-во ХГМУ. - 1994. - С.83-88. Автором самостійно виконано клінічне випробування інгібіторів АПФ, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

29. Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Петюніна О.В., Шевченко О.С. Нейрогуморальні та клітинні підстави клінічної ефективності інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при гіпертонічній хворобі з низькою активністю реніну плазми // Фармакологія: історія, розвиток, досягнення: Сб. наук. пр. - Харків: вид-во ХДМУ. - 1995. - С.76-80. Автором самостійно виконано клінічне випробування інгібіторів АПФ, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

30. Лапшина Л.А., Образцов Є.Л. Роль ендогенних опіоїдних пептидів в реалізації гіпотензивної дії клофеліну при есенціальній гіпертонії // Фармакологічна корекція серцево-судинних порушень, що викликані дією нейрогенних факторів: Сб. наук. пр. - Харків: вид-во ХМІ. - 1995. - С.41-44. Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

31. Лапшина Л.А. О гипертрофии миокарда левого желудочка в ранних стадиях артериальной гипертонии // Современные проблемы клиники внутренних болезней: Сб.науч. тр. - Харьков: РИП "Оригинал". - 1997. - С.72-76.

32. Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Панченко Г.Ю., Капустина Л.И., Роханская Э.С. Мембранные эффекты ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента при гипертонической болезни // Новые горизонты клиники внутренних болезней: Сб. науч. тр. к 80-летию со дня рождения академика Л.Т.Малой - Харьков: изд-во ХГМУ. - 1998 - С.144-148. Автором самостійно виконано клінічне випробування інгібіторів АПФ, аналіз результатів.

33. Лапшина Л.А., Бильченко А.В., Шкапо В.Л., Назаренко И.Л. Влияние ингибитора ангиотензинпревращающего фермента ренитека и его комбинации с гидрохлортиазидом на липидный спектр крови у больных гипертонической болезнью // Атеросклероз. Профилактика и лечение: Сб науч.тр. - Харьков: изд-во ХМИ. - 1991. - С.110-112. Автором самостійно виконано клінічне випробування інгібіторів АПФ, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

34. Малая Л.Т., Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д. Новые горизонты в фундаментальном и клиническом изучении барьерно-транспортных свойств клеточных мембран при гипертонической болезни // Тезисы докл. I Конгресса ассоциации кардиологов стран СНГ. - М.: "Медиа Сфера". - 1997. - С.139. Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

35. Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А.. Перспективи корекції гіперпродукції натрійуретичного гормону при гіпертонічній хворобі // Тези доп. IV зїзду кардіологів України. - Київ. - 1993. - С.41. Автором самостійно виконано клінічне обстеження хворих, визначення гуморальних показників, аналіз результатів.

36. Babadjahan V., Lapshina L., Shushlyapin O., Petyunina O.. Neurohumoral and membrane foundations of clinical effectiveness of enalaprile maleate in essential hypertension // Abstr. XVIIth Congress of European Society of Cardiology. -