LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисфункції гуморальних і гемодинамічних механізмів в реалізації факторів ризику, прогнозі та лікуванні артеріальної гіпертензії

конференції "Проблеми клінічної й експериментальної фармакології і побічної дії лікарських засобів" (Тбілісі, 1990); I З'їзді кардіологів Казахстану (м.Алма-Ата, 1991); XIII З'їзді терапевтів України (м.Тернопіль, 1992); IV з'їзді кардіологів України (м.Дніпропетровськ, 1993); Республіканській науковій конференції "Актуальні питання патогенезу, діагностики і лікування атеросклерозу і ішемічної хвороби серця" (м.Харків, 1994); XVII Європейському конгресі товариства кардіологів (Амстердам, Нідерланд, 1995); 1 Конгресі Асоціації кардіологів СНД (Москва, 1997); V Конгресі кардіологів України (м.Київ, 1997); Республіканській науково-практичній конференції "Роль загально-практикуючого лікаря в розв'язанні проблем профілактики неінфекційних захворювань" (м.Харків, 1997); V Національному з΄їзді фармацевтів України (м.Харків, 1999); III Республиканскій науково-практичній конференції "Нове в клінічній фармакології і фармакотерапії захворювань внутрішніх органів" (м.Харків, 2000); VI З'їзді кардіологів України (м.Київ, 2000); Українській науково-практичній конференції "Сучасні проблеми кардіології та ревматології - від гіпотез до фактів" (м.Київ, 2000); Науково-практичній республіканській конференції "Роль первинної і вторинної профілактики основних терапевтичних захворювань у поліпшенні якості життя" (м.Харків, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми післядипломної освіти у класичному університеті України та актуальні питання сімейної медицини" (м. Ужгород, 2001); III Національному з'їзді фармакологів України "Фармакологія 2001 – крок у майбутнє" (м. Дніпропетровськ, 2001); обласних науково-практичних конференціях, а також науково-практичних конференціях Харківського державного медичного університету, Інституту терапії АМН України (м.Харків), засіданнях Харківського наукового медичного товариства.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 39 наукових праць, у тому числі 20 статей у журналах за фахом, рекомендованих ВАК України, 11 статей в інших виданнях, 6 тез у матеріалах наукових конгресів, з'їздів, конференцій, у тому числі 4 – з міжнародною участю, отримано 2 патенти України.

Структура дисертації. Основний текст дисертації викладений на 415 сторінках комп'ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, розділу "Матеріали і методи", 5 розділів власних досліджень, аналізу й обговорення власних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 491 найменування, із них 230 джерел – кирилицею, і 261 – латиницею (45 повних сторінок). Робота ілюстрована 44 малюнками і 54 таблицями, що займають 75 повних сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для рішення поставлених завдань обстежений 371 хворий АГ (279 чоловіків і 92 жінки) у віці від 18 до 42 років, із них у 162 пацієнтів діагностована ПАГ, у 125 хворих ГХ I ст., у 84 хворих ГХ II ст. У роботі використана класифікація ВООЗ/МТАГ (1999) у модифікації робочої групи Українського наукового товариства кардіологів (О.П.Свіщенко, В.М.Коваленко, 2001). Контрольну групу склали 52 практично здорові особи того ж віку. Обстеження хворих проводилося в стаціонарі спеціалізованого відділення АГ Інституту терапії АМН України (м.Харків), подальше амбулаторно-поліклінічне спостереження проводилося в консультативній поліклініці того ж інституту і студентській поліклініці м.Харкова. У всіх обстежених хворих була виключена вторинна артеріальна гіпертензія. З цією метою проводилося обстеження відповідно до рекомендацій ВООЗ, із глибоким аналізом анамнезу, фізикальних даних, клініко-інструментальних і лабораторних методів дослідження: тесту на толерантність до глюкози, визначення глюкози крові, рівня сечової кислоти, ліпідного спектру, електролітів, катехоламінів у добовій сечі, дослідження сечового осадку і функціональних ниркових тестів. Інструментальні методи включали рентгенографію, електрокардіографію, ехокардіографію, ехосонографію, радіонуклидні методи, за показаннями – екскреторну урографію, ангіографію.

Спостереження за пацієнтами з ПАГ протягом 2-х років дозволило виділити 3 групи: 1-у групу склали 55 (34,6 %) пацієнтів у яких АТ нормалізувалося, 2-у групу – 68 (41,9 %) пацієнтів, у яких АТ залишилося на рівні ПАГ, у 3-ю групу ввійшли 37 (23,5 %) хворих з підвищенням АТ до гіпертензивного рівню.

Дослідження центральної і периферичної гемодинаміки проводилося методами тетраполярної грудної реографії (Ю.Т.Пушкарь і соавт., 1977) на реоплетизмографі РПГ2-02 із визначенням таких показників: серцевий індекс, питомий периферичний опір (ППО), потужність міокарда лівого шлуночка, витрата енергії на переміщення 1 літра крові, об'ємна швидкість викиду. Вивчення регіонарного периферичного кровообігу проведено методом венозної оклюзіонної плетизмографії на апараті "Fluvoscript-forte" із підрахунком об'ємної швидкості кровотока в умовах спокою і реактивної гіперемії, опору в умовах спокою і реактивної гіперемії. Морфофункціональні показники міокарду визначали методом ехокардіографії на ехокардіографі "Aloka" з аналізом показників гіпертрофії міокарду лівого шлуночка (ТЗСЛШД, ТМШПД, ММЛШ), і скорочувальної спроможності міокарду (швидкість циркуляторного скорочення волокон міокарду, фракція викиду), розмірів камер серця.

Радіоімунними методами проводилися визначення таких нейрогуморальних показників: активності реніну плазми (Renk, "CIS-international"), концентрації альдостерону ("Aldost", "CIS-international"), рівнів ПГЕ1, ПГФ2a ("Clinical Assay", США), ТхВ2 і 6-кето-ПГФ1a, ("К-16" і "К-17", Угорщина), b-ендорфіну ("Immuno Nuclear Corporat", США), ПНУЧ ("Amersham", США). Добова екскреція адреналіну і норадреналіну визначалася спектрофлюорометричним методом (Э.Ш.Матлина, З.И.Киселева, И.Э.Софиева, 1976), активність калікреїна – спектрофотометричним методом (Т.С.Пасхина, А.В.Кринская, 1974), активність карбоксипептидази-N – спектрофлюорометричним методом (Л.В.Павлихина, Ю.Е.Елисеева, В.Ф.Позднев, В. Н.Орехович, 1977), рівень ЕДПЧ – ферментативним методом по ступеню інгібування стандартного препарату Na+-K+-АТФази (Э.А.Федотов, 1984). Імуноферментними методами проведене визначення ендотеліна-1 ("Endothelin-1 ELISA system, "Amersham Pharmacia BIOTECH", Англія) і цГМФ ("ІФА-АФ-цГМФ", Росія), ліпідного спектру ("Human").

У роботі використані функціональні навантажувальні проби (велоергометрія, психоемоційне навантаження) і медикаментозні тести з фуросемідом і каптоприлом. Усі тести проводилися в умовах стаціонару на 3-й день контрольного періоду, протягом якого відмінялися усі види лікування. ВЕМ виконувалася по стандартній методиці (Д.М.Аронов, В.П.Лупанов, Т.Г.Михєєва, 1995) на велоергометрі фірми "Elema" (Швеція) у положенні хворого сидячи до досягнення субмаксимальної частоти серцевих скорочень. Для психоемоційного навантаження виконувався тест "інформаційна проба" (И.И.Сидоренко, Т.А.Нечесова, А.И.Павлова, А.В. Фролова, 1984), при якому використана телегра "Тренування" за