LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

ступеня27

42,2

М`язова гіпотонія, млявість

5

7,8

-

-

Пригнічення смоктального рефлексу

4

6,3

-

-


легеневої артерії, збільшення кардіоторакального індексу та збагачення легеневого малюнку у 100 % пацієнтів. ЛГ І ступеня визначено у 15,6 % і ЛГ ІІ ступеня у 84,4 % дітей. Виявлено, що ступінь ЛГ не корелює зі ступенем НК, оскільки НК І ступеня важкості спостерігалась у 57,8 % немовлят, а ІІ ступеня – у 42,3 % дітей одно–двомісячного віку. З цього випливає, що структурні зміни легеневих судин можуть передувати появі клінічних ознак НК.

У дітей із ІІ групи у клінічній картині домінували аускультативний шум легеневого стенозу, періоральний і акроціаноз, а також тахікардія (табл. 2).

Насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові було недостатнім у всіх новонароджених. Цей показник суттєво зменшувався з віком у 77,4 % пацієнтів цієї групи. Під час ЕКГ обстеження майже у половини (45,2 %) новонароджених виявлено нормальне розташування електричної осі серця, а за підсумками рентгенографічного обстеження органів грудної клітки у всіх дітей був збідненим судинний рисунок легень. Повторна ЕКГ у віці одного–двох місяців засвідчила наявність ізольованої гіпертрофії правого шлуночка або її поєднання з гіпертрофією правого передсердя у 80,7 % пацієнтів. За даними рентгенографії органів грудної клітки у 90,3 % дітей легеневий рисунок був збіднений, а у 9,7 % пацієнтів з тетрадою Фалло спостерігалось підсилення

Таблиця 2

Клінічна характеристика дітей із ІІ групи

Симптоми

Новонароджені, n=31

Діти у віці 1-2 міс, n=31


n

%

n

%

Шум під час аускультації серця

31

100

23

74,2

Періоральний і акроціаноз

27

87,1

-

-

Тотальний ціаноз

4

12,9

29

93,6

Тахікардія

17

54,8

6

19,4

Задишка

9

29

6

19,4

Втома під час годування

-

-

8

25,8

Гіпотрофія І ступеня

-

-

7

22,6

М`язова гіпотонія, млявість

4

12,9

-

-легеневого рисунку в середній частці легеневих полів, що свідчило про виражений бронхіальний компонент кровоплину. У половини (54,8 %) немовлят серце було невеликих розмірів і типової форми у вигляді "черевичка". За допомогою ДЕхоКГ у 16,1 % пацієнтів вдалось візуалізувати колатеральний аорто-легеневий кровоплин.

Відомо, що постнатальна динаміка структурних змін, що визначають ПВС, може залежати від певних особливостей метаболізму основних маркерів ДЕ – NO і ЕТ-1. У новонароджених з ПВС кількість NO2- у сироватці крові втричі перевищувала показники контрольної групи і становила 1,7270,063 мкмоль/л проти 0,5220,04 мкмоль/л (р<0,001). Водночас, концентрація ЕТ-1 у сироватці крові новонароджених з ПВС була суттєво нижчою від значень контрольної групи: 0,0660,003 фмоль/мл проти 0,240,007 фмоль/мл (р<0,0001). Ми не виявили достовірної відмінності між рівнем цих маркерів ДЕ у сироватці крові новонароджених з ПВС залежно від статевої ознаки, важкості стану, типу ПВС та наявності синдрому Дауна (табл. 3).

У дітей з ПВС, які характеризуються збагаченням малого кола кровообігу, одним зі стимулів, що може спричинювати "гормональну" реакцію ендотеліоцитів, є зміна швидкості кровотоку, що вимагає підсиленого синтезу вазодилятатора NO і мінімальної секреції ЕТ–1. Це дає можливість максимально розширити легеневе русло і прийняти надмірний об'єм крові, спрямований до легень. Крім того, відмічено, що дія ЕТ–1 визначається його концентрацією. У низьких концентраціях він може викликати вазодилятацію, тоді як у високих – значну і тривалу вазоконстрикцію (В.Серкова, Н.Горобец, 2005).


Таблиця 3

Концентрація маркерів дисфункції ендотелію в сироватці крові новонароджених з ПВС, (Mm)

Маркери ДЕ

Групи обстежених


Всі діти

n=130

Хлопці

n=56

Дівчата

n=74

Синдром Дауна

n=23

Загальний стансередньої важкості

n=53

важкий

n=25

дуже важкий

n=17

NO2-

мкмоль/л

І група

n=64

1,75

0,058*

1,679

0,091*

1,809

0,073*

1,82

0,116*

1,734

0,102*

1,745

0,081*

1,783

0,114*


ІІ група

n=31

1,703

0,069*

1,717

0,112*

1,695

0,089*

2,0

0,4*

1,601

0,248*

1,612

0,12*

1,95

0,185*


ПВС

n=95

1,727

0,063*

1,698

0,102*

1,752

0,081*

1,91

0,258*

1,688

0,063*

1,614

0,714*

1,867

0,149*


Контрольна група

n=35

0,523

0,04

0,524

0,058

0,522

0,058

-

-

-

-

ЕТ-1

фмоль/мл

І група

n=64

0,068

0,002*

0,07

0,004*

0,067

0,002*

0,063

0,004*

0,072

0,001*

0,069

0,005*

0,065

0,005*


ІІ