LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


КОВАЧ Ілона ВасилівнаУДК 616.314-002:616.311.2–002:504:615.372:615.302–053.5/6
РОЛЬ ЕКОТОКСИКАНТІВ ТА НЕДОСТАТНОСТІ

АЛІМЕНТАРНИХ ФІТОАДАПТОГЕНІВ У ВИНИКНЕННІ

ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

У ДІТЕЙ14.01.22 - стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наукОдеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

професор кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, старший науковий співробітник Терешина Тетяна Петрівна, Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, завідувач лабораторії гігієни порожнини рота;

- доктор медичних наук, професор Чижевський Іван Володимирович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри стоматології дитячого віку;

- доктор медичних наук, професор Заболотний Тарас Дмитрович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики стоматологічних захворювань, МОЗ України, м. Київ


Захист відбудеться "18" вересня 2006 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).


Автореферат розісланий "16" серпня 2006 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Профілактичний напрямок в стоматології, як і у медицині в цілому, залишається пріоритетним. Охорона й зміцнення здоров'я дитячого населення є головним завданням сучасної медицини, в тому числі й стоматології (Л.О. Хоменко із співавт., 2000; Е.М. Кузьмина, 2000; В.К. Леонтьев, О.Г. Авраамова, 2001; К.Н. Косенко с соавт., 2004; І.В. Чижевський, 2004).

Відомо, що життя людинив умовах прогресуючої цивілізації неминуче пов'язано з багатофакторним впливом на його організм. Особливе місце, як провідний фактор у виникненні й розвитку патологічних процесів в організмі в цілому, у тому числі й у порожнині рота, займає забруднення навколишнього середовища ксенобіотиками техногенного походження (Г.М. Горбач, Г.В. Гайдученко, А.А. Руденко, 2000; Т.Д. Заболотний із співавт., 2002; Е.М. Білецька із співавт., 2003; В.О. Гапон, 2003; А.И. Горовая с соавт., 2005). Ще одним ризик-фактором для розвитку стоматологічної патології на фоні підвищенного антропогенного навантаження, є аліментарна недостатність фітоадаптогенів, зокрема поліфенолів (А.П. Левицкий, О.Н. Воскресенский, С.В. Носийчук, 2005). Найбільш чутливі до впливу цих факторів виявляються діти, у силу незрілості функціональних систем організму (А.И. Антропова с соавт., 2000; О.В. Деньга, 2004). Доведено, що загальна захворюваність дітей в екологічно несприятливих умовах в 1,5-3 рази вище в порівнянні з такими у відносно чистих регіонах (Н.В. Гринь, 2001; С.А. Грищенко із співавт., 2003; Е.А. Деркачов із співавт., 2005). Негативним є вплив різних екотоксикантів і на стоматологічне здоров'я дитячого населення України, що характеризується значним зростанням показників захворюваності на карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт – 60-97% (В.Ф. Куцевляк, 2002; Д.Д. Жук, 2004). Для визначення ролі поліфенольної недостатності в патогенезі основних стоматологічних захворювань важливо вивчити рівень стоматотропних флавоноідів, що надходять в організм дитини. Тому існує необхідність інтегральної оцінки екологічної небезпеки промислових регіонів на фоні аліментарної недостатності фітоадаптогенів, у тому числі й стоматологічною службою.

Сучасна стоматологія володіє досить широким арсеналом методів і засобів для попередження карієсу зубів і захворювань пародонта у дітей (Т.О. Петрушанко, 2001; Т.П. Терешина, К.Н. Косенко с соавт., 2002; Ю.Г. Чумакова, 2002; С.Б. Улитовский, 2002; О.В. Деньга, 2004). Однак зберігається необхідність більш глибокого вивчення причин виникнення та факторів ризику основних стоматологічних захворювань у сучасних умовах життя дитини.

Тому подальше вивчення стоматологічного здоров'я дітей під впливом токсичних факторів навколишнього середовища з урахуванням аліментарної недостатності фітоадаптогенів, а також розробка й апробація науково-обгрунтованих екоадаптивних лікувально-профілактичних комплексів і визначають актуальність дійсного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедр терапевтичної стоматології і дитячої стоматології та стоматології інтернів Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України "Розробка і удосконалення методів діагностики та етіопатогенетичного лікування запальних захворювань пародонта, карієсу зубів і його ускладнень" (№ ДР 0100U002316), а також є фрагментом 2 науково-дослідних робіт Інституту стоматології АМН України: "Вивчення епідеміології основних стоматологічних захворювань у дітей у взаємозв'язку з біогеохімічними факторами оточуючого середовища" (№ ДР 0101U001324) та "Удосконалення підходів до лікування та профілактики рецидивів захворювань тканин пародонту та карієсу зубів у осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю" (№ ДР 0104U000866). Здобувач була безпосереднім виконавцем усіх вищеназваних НДР.

Мета і завдання дослідження.Мета дослідження – підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів на підставі дослідження ролі аліментарних і токсичних факторів в етіології й патогенезі карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей та розробки екоадаптивного комплексу.

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступнізавдання:

  • Вивчити поширеність, інтенсивність карієсу зубів та хронічного катарального гінгівіту у дітей промислового регіону з високим рівнем надходження екотоксикантів.

  • Створити математичну модель прогнозування демінералізації твердих тканин зубів і запалення в тканинах пародонта.

  • Вивчити в експерименті на тваринах роль екотоксикантів в умовах недостатності аліментарних поліфенолів у розвитку демінералізації твердих тканин зубів і виникненні запальних процесів в тканинах


  •