LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

Математическая модель развития деминерализации твердых тканей зубов у детей // Вісник стоматології. – 2005. - № 1. –С.68-71.Участь здобувача в розробці математичної моделі, написанні статті.

 • Ковач И.В., Дычко Е.Н., Дегтяренко Т.В., Вербицкая А.В. Иммунологическая реактивность у детей 12-летнего возраста с кариесом зубов под влиянием комплесной биостимулирующей терапии // Український стоматологічний альманах. – 2005. - № 5. – С. 42-46. Дисертантом запропонована нова методика лікування, проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та написання статті.

 • Ковач И.В., Дычко Е.Н., Макаренко О.В., Деньга О.В. Динамика изменений биохимических показателей ротовой жидкости у детей с кариесом зубов // Современная стоматология. – 2005. - № 4. – С. 68-72. Автором проведено аналіз результатів та написання статті.

 • Ковач І.В., Дичко Є.Н., Макаренко О.А., Дєньга О.В., Книш А.В. Динаміка змін біохімічних показників ротової рідини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом // Медичні перспективи. – 2005. - № 3. – С. 109-114. Дисертантом проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті.

 • Ковач И.В., Дычко Е.Н., Деньга О.В., Макаренко О.А., Кныш А.В., Благинина Ю.Г. Динамика изменений биохимических показателей ротовой жидкости у детей с кариесом зубов, сочетанным с хроническим катаральным гингивитом под влиянием лечебно-профилактических мероприятий // Український стоматологічний альманах – 2006. – № 2. – С. 54-59. Дисертантом проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті.

 • Ковач И.В., Дычко Е.Н., Макаренко О.А., Деньга О.В. Динамика изменений уровня уреазы ротовой жидкости у детей, страдающих кариесом зубов, сочетанным с хроническим катаральным гингивитом под действием лечебно-профилактического комплекса // Вісник стоматології. – 2005. – Спец. вип. № 2 (50). – С. 69-71. Дисертантом проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті.

 • Дичко Є.Н., Ковач І.В., Демішева Т.І., Корепанов О.Г., Левкович В.І., Латишева Н.М., Святецький Ю.М., Хомякова О.М., Бикова Н.М., Кучеренко О.М., Щербина І.М. Особливості первинної стоматологічної профілактики в умовах промислового Придніпров'я // Український стоматологічний альманах. – 2002. - № 2. – С. 12-14. Участь автора в епідеміологічному обстеженні дітей, аналізі результатів, написанні статті.

 • Ковач И.В. Состояние неспецифической резистентности в полости рта у детей с кариесом зубов, сочетанным с хроническим катаральным гингивитом // Стоматологический журнал. Минск. – 2006. - № 1. – С. 61-65.

 • Деклараційний патент на корисну модель № 6666, Україна, МПК 7 А61К7/16, 35/00. Спосіб профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту /Ковач І.В., Дичко Є.Н., Алексєєнко А.В. - №20041008728; Заявл. 26.10.04 р.; Опубл. 16.05.05 р. – Бюл. № 5.

 • Деклараційний патент на корисну модель № 6667, Україна, МПК 7 А61К7/16, А61К35/00. Спосіб профілактики та лікування карієсу зубів, сполученого з хронічним катаральним гінгівітом /Ковач І.В., Вербицька А.В., Дичко Є.Н., Алексєєнко А.В. - №20041008729; Заявл. 26.10.04 р.; Опубл. 16.05.05 р. – Бюл. № 5.

 • Деклараційний патент на корисну модель № 6668, Україна, МПК 7 А61К7/16, А61К35/00. Спосіб профілактики та лікування карієсу зубів /Ковач І.В., Вербицька А.В., Дичко Є.Н., Щербина І.М. - №20041008730; Заявл. 26.10.04 р.; Опубл. 16.05.05 р. – Бюл. № 5.


  АНОТАЦІЯ


  Ковач І.В. Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Інститут стоматології АМН України, Одеса, 2006.

  Дисертація присвячена проблемі експериментального обґрунтування й клінічного застосування розробленого екоадаптивного лікувально-профілактичного комплексу для лікування й профілактики карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей в різні вікові періоди (7, 12 і 15 років) в умовах підвищеного техногенного навантаження на організм дитини та зниженої резистентності тканин ротової порожнини.

  Наведені дані експериментальних досліджень дозволили побудувати математичну модель прогнозування процесів демінералізації твердих тканин і запалення тканин пародонта і за допомогою розрахованих значень різних параметрів визначити найбільш доцільний для прогресування патології період – лютий-квітень. Це дозволило обґрунтувати найбільш раціональний період застосування засобів біопрофілактики.

  У дисертації представлені дані динаміки деяких біохімічних показників у гомогенатах ясен і ротової рідини експериментальних тварин при безпосередній дії на них патогенних факторів. В експерименті встановлено, що експериментальний раціон, позбавлений фітоадаптогенів, сприяє розвитку початкових явищ демінералізації твердих тканин і не впливає на резорбцію альвеолярного відростка щелеп щурів. Введення щурам з фітоадаптогенною недостатністю солей важких металів й органічних екотоксикантів викликає розвиток карієсу зубів і запалення тканин пародонта.

  Проведені клінічні дослідження у дітей різного віку, які підтверджуються біохімічними показниками ротової рідини, імунологічними показниками загальної й місцевої резистентності, біофізичними, оптичними, бактеріологічними дослідженнями, свідчать про те, що застосування розроблених екоадаптивних комплексів сприяє стійкому пролонгованому лікувально-профілактичному ефекту у дітей 7, 12 і 15 років в умовах дії екотоксикантів неорганічної й органічної природи на тлі недостатності аліментарних фітоадаптогенів.

  Ключові слова: діти, карієс зубів, хронічний катаральний гінгівіт, фітоадаптогени, екотоксиканти, профілактика, лікування, екоадаптивний комплекс.

  АННОТАЦИЯ


  Ковач И.В. Роль экотоксикантов и недостаточности алиментарных фитоадаптогенов в возникновении основных стоматологических заболеваний у детей. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, 2006.

  Диссертация посвящена проблеме экспериментального обоснования и клинического применения разработанного экоадаптивного лечебно-профилактического комплекса для лечения и профилактики кариеса зубов и хронического катарального гингивита у детей в разные возрастные периоды (7, 12 и 15 лет) в условиях повышенной техногенной нагрузки на организм ребенка и сниженной резистентности тканей ротовой полости.

  Приведенные данные экспериментальных исследований позволили построить математическую модель прогнозирования процессов деминерализации твердых тканей и воспаления тканей пародонта и с помощью рассчитанных значений различных параметров определить наиболее значимый для прогрессирования патологии период – февраль-апрель. Это позволило обосновать наиболее рациональный период применения средств биопрофилактики.

  В диссертации представлены данные динамики биохимических показателей в гомогенатах десны и ротовой жидкости экспериментальных животных при


 •