LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

пародонта.

 • Обґрунтувати методи етіотропної корекції з використанням комплексу, що містить адаптоген, антиоксидант, "антидот" екотоксикантів та пробіотичні препарати, в умовах експерименту на тваринах.

 • Визначити провідні фактори ризику й ланки патогенезу карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей, що проживають у регіоні підвищеного техногенного навантаження.

 • Обґрунтувати оптимальні вікові та сезонні періоди проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей промислового регіону.

 • Провести апробацію та впровадження розробленого лікувально-профілактичного комплексу і оцінити його ефективність у дітей у віддалені терміни.

  Об'єкт дослідженнятверді тканини зубів і тканини пародонта дітей 7, 12 і 15 років, хворих на карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт, що мешкають у промисловому регіоні з високим рівнем надходження екотоксикантів; експериментальні тварини.

  Предмет дослідженняекспериментально-клінічне обгрунтування та оцінка ефективності застосування екоадаптивного лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів і хронічним катаральним гінгівітом.

  Методи дослідження: експериментальні на тваринах – для вивчення механізмів дії й впливу ЛПК на тверді тканини зубів і тканини пародонта; лабораторні (біохімічні, біофізичні, оптичні, імунологічні, бактеріологічні) – для характеристики змін і кількісної оцінки дії ЛПК на стан ротової рідини, твердих тканин зубів і тканин пародонта; клінічні – для вивчення ефективності застосування розробленого методу профілактики й лікування карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей; статистичні – для визначення вірогідності факториально-результативного взаємозв'язку моделювання та прогнозування отриманих результатів.

  Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчені та визначені початкові ознаки зниження резистентності тканин порожнини рота до постійно діючих ушкоджуючих екзогенних факторів.

  Вперше встановлено провідне значення екотоксикантів і постійного циклічного коливання рівня надходження фітоадаптогенів (поліфенолів і пектинів) у пригніченні проліферації клітин, зниженні синтезу фізіологічних антисептиків, що призводить до дезрегуляції і зриву механізмів захисту тканин і є пусковим моментом для процесу демінералізації твердих тканин зуба і первинного запалення тканин пародонта.

  Вперше розроблено математичну модель механізмів індукції екотоксикантами одночасного розвитку демінералізації зубів і запалення тканин пародонта та доведено можливість математичного прогнозування необхідності комплексної корекції гомеостазу організму дітей для попередження карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту.

  Встановлено оптимальний сезонний період проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку для найбільш ефективної стоматологічної профілактики на підставі математичного моделювання.

  Вперше обґрунтовано схему патогенезу одночасного виникнення карієсу зубів та запалення пародонта у дітей, що проживають в умовах підвищеного техногенного навантаження.

  Вперше розроблено, обґрунтовано і впроваджено принципово новий екоадаптивний комплекс, що містить адаптоген, антиоксидант, "антидот" екотоксикантів та пробіотики для профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у дітей (Деклараційні патенти України на корисну модель № 6666, № 6667, № 6668 від 16.05.05 р.).

  Практичне значення отриманих результатів. На підставі експериментально-клінічних досліджень науково обгрунтовано, розроблено і апробовано новий напрямок корекції патологічних змін в твердих тканинах зубів та пародонта у дітей за допомогою екоадаптивного лікувально-профілактичного комплексу, що складається з адаптогену, антиоксиданту, "антидоту" екотоксикантів і пробіотиків. Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів у дітей з карієсом зубів, хронічним катаральним гінгівітом та їх сполученням впроваджено у роботу дитячих стоматологічних поліклінік і відділень м.м. Дніпропетровська (ДМСП № 1, 2, 3), Кривого Рогу (МСП № 1) та обласних ДСП Полтави, Івано-Франківська, Донецька, Вінниці.

  Теоретично-практичні розробки по темі впроваджені в практичну діяльність і навчальний процес кафедр стоматології дитячого віку ОДМУ, ВДНЗ „Українська медична стоматологічна академія", ДДМА, ДДМУ ім. М.Горького, відділення стоматології дитячого віку Інституту стоматології АМН України.

  За допомогою розробленої математичної формули можливо з високим ступенем об'єктивності прогнозувати перебіг карієсу зубів, хронічного катарального гінгівіту та їх сполучення у дітей, а також оцінювати ефективність використання лікувально-профілактичних заходів.

  Запропонований комплекс лікувально-профілактичних заходів у дітей з основними стоматологічними захворюваннями відрізняється простотою, доступністю, відсутністю ускладнень та можливістю широкого застосування в стоматологічних установах різного рівня.

  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним закінченим науковим дослідженням автора. Здобувачем особисто проведено інформаційно-патентний пошук і аналіз наукової літератури за даною проблемою, сформульовані мета й завдання дослідження, виконані усі клінічні та експериментальні дослідження, зроблено статистичну обробку, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки й практичні рекомендації, підготовлені наукові матеріали для публікацій.

  Частину клініко-лабораторних досліджень виконано разом зі співробітниками відділення стоматології дитячого віку Інституту стоматології АМНУ (зав. від. – д.мед.н., проф. Дєньга О.В.). Біохімічні дослідження з визначення ефективності дії розробленого комплексу препаратів проведені автором разом зі співробітниками лабораторії біохімії відділу біотехнології (наук. керів. відділу – д.б.н., проф. Левицький А.П., зав. лаб. – к.б.н., с.н.с. Макаренко О.А.); експериментальні на тваринах – у віварії Інституту стоматології АМНУ (зав. – Ходаков І.В.). Імунологічні дослідження проведені в імунологічній лабораторії Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова (зав. лаб. – д.мед.н., проф. Дегтяренко Т.В.). Консультативна допомога в створенні математичної моделі здійснена в Дніпропетровському національному металургійному університеті (доц. Романовський І.Г.).1

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на II (IX) з'їзді Асоціації стоматологів України (Київ, 2005), міжнародній конференції "Вітчизняна стоматологія на рубежі століть" (Полтава, 2001), міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії" (Одеса, 2005), форумі стоматологів "Современные достижения стоматологии, Одесса-Дента" (Одеса, 2006), науково-практичній конференції "Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии" (Харків, 2004), науково-практичних конференціях (Одеса, 2002; Дніпропетровськ, 2005), обласних науково-практичних конференціях (Дніпропетровськ 2000-2005 рр.).

  Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в 32 наукових працях, з яких 21


 •