LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей

0,40

Р1 < 0,01

Р2 > 0,05

0,88 0,08

Р1 > 0,05

Р2 < 0,05

0,14

5. Вплив ЛПК-I

0,87 0,07

Р1 > 0,05

Р2 < 0,01

Р3 < 0,01

0,33 0,01

Р1 > 0,05

Р2 > 0,02

Р3 < 0,05

5,15 0,55

Р1 < 0,05

Р2 > 0,05

Р3 > 0,05

1,10 0,05

Р1 > 0,05

Р2 > 0,05

Р3 < 0,05

0,21

6. Вплив ЛПК-II

0,92 0,06

Р1 > 0,05

Р2 > 0,02

Р3 < 0,01

0,34 0,02

Р1 > 0,03

Р2 > 0,05

Р3 < 0,02

5,89 0,80

Р1 < 0,05

Р2 > 0,05

Р3 > 0,05

1,07 0,08

Р1 > 0,05

Р2 > 0,05

Р3 < 0,05

0,18

7. Вплив ЛПК-III

0,80 0,04

Р1 > 0,05

Р2 < 0,05

Р3 < 0,02

0,32 0,02

Р1 > 0,02

Р2 > 0,05

Р3 < 0,02

4,74 0,65

Р1 > 0,05

Р2 > 0,05

Р3 < 0,05

1,16 0,10

Р1 > 0,01

Р2 > 0,05

Р3 < 0,05

0,24

П р и м і т к и: Р1 – достовірність різниці від групи інтактних щурів; Р2 – достовірність різниці від показників контроля 1; Р3 – достовірність різниці від показників контроля 3.

Введення в раціон ЛПК-1 (адаптоген + антиоксидант) знижує кількість і глибину каріозних порожнин на 25%, введення ЛПК-2 (адаптоген + антиоксидант + "антидот" екотоксикантів) – на 50% , а застосування комплексу ЛПК-3, що складається з адаптогену, антиоксиданту, "антидоту" екотоксикантів і пробіотичних препаратів знижує ці ж показники на 70 %. Все це є свідченням, що розроблений екоадаптивний комплекс має антитоксичні й протизапальні властивості. Разом з тим виникає нормалізація вивчених біохімічних показників сироватки крові щурів, таких як ЗПА, амінотрансфераз (АсАТ й АлАТ) , а також інгібітору трипсину (ІТ) (табл. 2).

Аналіз біохімічних досліджень гомогенатів тканин ясен щурів свідчить про те, що постійне вживання комплексу екотоксикантів з питною водою істотно знижує активність каталази до 2,83 0,29 мккат/г (дієта віварія – 4,31 0,75 мккат/г) і в 2 рази збільшує концентрацію МДА (24,57 3,19 мкмоль/г в порівнянні з дієтою віварію – 12,08 2,89 мкмоль/г), що є прямим доказом зниження активності АОС та активації ПОЛ. Крім того підвищується в порівнянні з дієтою віварію активність катепсинів (1,7 0,04 нкат/г) й еластази (26,43 2,5 нкат/г) – маркерів запальних реакцій у тканинах. Розроблений ЛПК ефективно знижує маркери запалення й ПОЛ.

Таким чином, проведені експериментальні дослідження на тваринах показали, що поліфенольна недостатність ЕРР, обтяжена неорганічними та мінеральними екотоксикантами, провокує карієсогенез і являється коректною моделлю, що відтворює умови техногенного навантаження та рафінованого харчування жителів промислового мегаполіса. Встановлено найбільш карієс- і пародонтопротекторну ефективність комплексу, що складається з "антидота" екотоксикантів (фітоадаптогена), комбінації вітамінів-біоантиоксидантів і адаптогена в сполученні із пробіотичними препаратами. Розроблений лікувально-профілактичний комплекс був обраний для вивчення в клініці.

Вивчено сезонну динаміку надходження фітоадаптогенів (ФА) до організму дітей та їх стоматологічний статус для визначення ролі стоматотропних ФА, їх кореляційного зв'язку з інтенсивністю перебігу основних стоматологічних захворювань і обґрунтування щодо застосування лікувально-профілактичних комплексів у певний часовий період. Із цією метою вивчали динаміку приросту карієсу зубів й інтенсивності ураження гінгівітом щомісяця протягом 3-х років у тих самих дітей.

Отримані результати свідчать про те, що переважна більшість випадків ознак ураження твердих тканин зуба й тканин пародонта, що виникали встановлена в період з лютого по квітень, а інтенсивність перебігу карієсу зубів та ХКГ у дітей всіх вікових груп залежить від кількості надходження аліментарних ФА.

Рис. 1. Динаміка надходження фітоадаптогенів та стоматологічна

захворюваність у дітей.


Тому можна припустити, що аліментарна недостатність ФА призводить до зниження резистентності тканин порожнини рота і внаслідок цього сприяє росту стоматологічної захворюваності у дітей. Отримані дані свідчать про доцільність застосування ЛПК в лютому-березні, що необхідно враховувати при розробці лікувально-профілактичних заходів (рис. 1). Ці дані узгоджуються з наведеними вище результатами математичної моделі.

Результати клінічних досліджень ефективності розробленого ЛПК показали, що найбільш стабільна дія виявилася в дітей, що мешкають в умовно "грязному" районі, де приріст карієсу у дітей 7 років склав 0,09 ум.од. в групі спостереження, що у два із зайвим разів менше, ніж у порівняльній групі (0,19 ум.од.).

Приріст поширеності карієсу зубів склав 9,7% в "чистому" районі і 7,3% – в "грязному". Тим часом, у дітей групи спостереження величина цього ж показника була вірогідно нижче (Р<0,05). Карієспрофілактичний ефект у групі 7-річних дітей за два роки спостережень склав 44,9% в "чистому" районі і 52,9% – в "грязному", що можна пояснити, імовірно, наявністю в лікувально-профілактичному комплексі "антидота" екотоксикантів, який одночасно є і фітоадаптогеном. Ця ж тенденція спостерігалася і в дітей 12 років.

Про пародонтопротекторну ефективність застосованого комплексу свідчить величина приросту індексу кровоточивості, що в групі спостереження "чистого" району склав 0,05 балів; "грязного" – 0,03 балів. У групі порівняння цей показник був в 7,8 разів більше.

Абсолютна величина індексу кровоточивості в 12-річних дітей за два роки в групі спостереження "чистого" району зменшилася на 0,16 бал., а в "грязному" районі цей показник зменшився на 0,21 бал. У групі порівняння цих же районів індекс кровоточивості навпаки збільшився: з 2,77 0,17 бал. до 3,86 0,22 бал. в "чистому" районі й з 2,76 0,17 бал. до 3,79 0,21 бал. - в "грязному". Встановлена виразна пародонтопротекторна активність ЛПК і місцевого застосування пробіотичних препаратів у всіх трьох вікових групах. Більш високий пародонтопротекторний ефект відзначений у дітей 7 і 12 років, але більш стабільним і тривалим він виявився в 15-річних підлітків.

Така ж тенденція спостерігалася і в дітей із сполученою патологією. За результатами спостережень встановлено, що й в умовно "чистому", і в умовно "брудному" районах показники приросту карієсу зубів зменшилися від 2 до 20 разів у дітей різних вікових груп, а пародонтопротекторний ефект характеризувався негативним приростом індексу кровоточивості й зниженням величини індексу РМА в дітей всіх трьох вікових груп.

Вивчення клінічних змін під дією ЛПК у дітей 7 років із ХКГ показало, що розроблений ЛПК знижує в групі спостереження приріст інтенсивності карієсу зубів за два роки спостережень в 5,5 разів, а карієспрофілактичний ефект становить 28,75%. Індекс кровоточивості за цей період у порівняльній групі збільшився на 1,110,06 бал., а в групі спостереження знизився на 0,46 0,03 бал.