LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенних лектинів і вуглеводнів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
ЯКШІБАЄВА ЮЛІЯ РАЇСІВНА


УДК: 616-006:576[.314.62+.63:.5]:574.91


РОЛЬ ЕНДОГЕННИХ ЛЕКТИНІВ І ВУГЛЕВОДІВ В АГРЕГАЦІЇ, АДГЕЗІЇ І МІГРАЦІЇ ЗЛОЯКІСНИХ КЛІТИН

14.01.07 - онкологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наукКиїв - 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України


Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук

Соляник Галина Іванівна,

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, завідувач відділу механізмів протипухлинної резистентності


Офіційні опоненти: доктор медичних наук

Абраменко Ірина Вікторівна,

Інститут клінічної радіології НЦРМ АМН України, головний науковий співробітник відділу клінічної імунології

кандидат біологічних наук


Надгорна Валентина Олександрівна,

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, старший науковий співробітник відділу імуноцитохімії


Провідна установа: Львівський державний медичний університет ім.

Д. Галицького МОЗ України, кафедра онкології


ахист відбудеться "12" травня 2004 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська, 45


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України за адресою: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, 45


Автореферат розісланий 30.03.2004 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук Бородай Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Метастазування є однією з головних причин, що обумовлює смертність більшості онкологічних хворих [Pantel K. et al., 2003]. Розвитку метастазів передує ряд подій, що включають в себе: 1) міграцію поодиноких клітин з первинної пухлини та інтравазацію крізь стінки судин в лімфатичне або кровоносне русло; 2) агрегацію як з пухлинними, так і нормальними клітинами, що забезпечує їх виживання; 3) адгезію та екстравазацію крізь ендотелій в тканину органа-мішені; 4) проліферацію з формуванням васкуляризованої колонії [Cavallaro U. et al., 2001; Liotta L.A. et al., 2003]. Незважаючи на багатоетапність метастазування, успішність цього процесу ґрунтується на унікальних властивостях окремих клітин, що забезпечують їм рухомість в щільному середовищі тканини і високу виживаність поза первинною пухлиною. Дані властивості обумовлені здатністю метастатично активних клітин до специфічних міжклітинних взаємодій, важливу роль в яких відіграє опосередковане вуглеводами та лектинами розпізнавання. Спектр вуглеводів та лектинів, експресованих на поверхні пухлинних клітин, суттєво відрізняється від такого у нетрансформованих клітинах [Zhang B.H. et al., 2002]. Оскільки основні відмінності між злоякісними новоутвореннями, що метастазують та неметастазують, безпосередньо пов'язані з відмінностями в міграційних, адгезивних та агрегаційних властивостях пухлинних клітин [Nicolson G.L., 1993], можна припустити, що спектр лектинів на поверхні метастатично активних клітин буде істотно відрізнятись від такого у неметастичних клітин. Незважаючи на те, що була показана наявність кореляції між зміненим глікозуванням клітин первинних пухлин та їх метастатичним потенціалом [Konno A. et al., 2003], поглиблене вивчення цього питання не проводилось. Між тим, блокування опосередкованого вуглеводами розпізнавання створює основу для антиметастатичної терапії. Роль блокуючих факторів при цьому можуть виконувати і самі вуглеводи [Sharon N. et al., 2000]. Так, є дані клінічних досліджень, які вказують на властивість деяких екзогенних вуглеводів пригнічувати метастазування злоякісних пухлин [Warczynski P. et al., 1997; Kosik J. et al., 1997]. Відомо, також, що важливу роль в метастазуванні злоякісних пухлин відіграє їх взаємодія з імуносупресорними клітинами, яка значною мірою реалізується за рахунок ендогенних вуглеводів, експресованих на поверхні імунокомпетентних клітин [Pardoll D., 2003].

Таким чином, вищесказане вказує на актуальність дослідження ролі ендогенних лектинів в процесах, задіяних в метастазуванні злоякісних пухлин, та обумовлює доцільність вивчення впливу екзогенних вуглеводів на міграцію, адгезію, агрегацію злоякісних клітин та їх взаємодію з імуносупресорними клітинами. Результати таких досліджень дадуть змогу підійти до створення препаратів з високою протипухлинною специфічністю на основі вуглеводних детермінантів.

Зв'язокдисертаціїзнауковимипрограмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконана у відділі механізмів протипухлинної резистентності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького згідно з планамами науково-дослідних робіт за темами: 2.28.7.5 "Розробити засоби пригнічення метастазування злоякісних пухлин на основі блокування активності пухлинних маркерів, що приймають участь у механізмах метастазування", 2.28.8.7 "Вивчення значення експресії деяких поверхневих структур пухлинних клітин для їх взаємодії з лімфоцитами на різних етапах пухлинного процесу", 5.04/0161 "Вивчення ролi ендогенних лектинiв в метастазуваннi i сфероїдоутвореннi пухлинних клiтин мишей".

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – визначити роль ендогенних лектинів і вуглеводів в процесах, що обумовлюють метастазування злоякісних пухлин. Задачі даної роботи:

  • Визначити експресію лектинів на поверхні злоякісних клітин різного генезу;

  • Дослідити вплив екзогенних вуглеводів на агрегацію, адгезію і міграцію клітин спонтанно метастазуючих меланоми В16 і карциноми легенів Льюїс (3LL) та неметастазуючої індукованої 20-метілхолантреном рабдоміосаркоми (МХА саркоми);

  • Визначити експресію вуглеводних лігандів на поверхні клітин селезінки;

  • Вивчити вплив вуглеводів на агрегацію і міграцію злоякісних клітин у присутності імунокомпетентних клітин селезінки;

  • Проаналізувати роль лектинів і вуглеводів у процесах агрегації, адгезії і міграції клітин пухлин з різним метастатичним потенціалом.

    Об'єкт дослідження – злоякісні клітини перещеплених експериментальних пухлин мишей: карциноми легенів мишей 3LL, меланоми В16 і МХА саркоми; клітини селезінки мишей з пухлиною і сингенних інтактних тварин.

    Предмет дослідження – лектини поверхні пухлинних клітин; вуглеводи поверхні клітин селезінки; агрегація, адгезія і міграція пухлинних клітин; вплив


  •