LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенних лектинів і вуглеводнів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин

селезінки більше, ніж за їх відсутності.Рис. 8. Вплив вуглеводів на міграцію клітин карциноми 3LL з біоптатів у присутності клітин селезінки (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від впливу тільки вуглеводів (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден)). 1. контроль; 2. рибоза; 3. арабіноза; 4. маноза; 5. фруктоза; 6. ксилоза; 7. манозамін; 8. галактозамін; 9. глюкозамін; 10. сахароза; 11. мальтоза; 12. лактоза.


Клітини селезінки в середовищі культивування клітин меланоми В16 не впливали на міграцію пухлинних клітин за відсутності вуглеводів та підсилювали пригнічуючу дію вуглеводів на міграцію цих клітин. При культивуванні біоптатів меланоми у присутності клітин селезінки без додавання вуглеводів пухлинні клітини мігрували та формували моношар.

В присутності клітин селезінки всі використані вуглеводи пригнічували міграцію клітин меланоми (рис. 9). Клітини селезінки обумовлювали більше пригнічення міграції клітин рібозою, фруктозою, глюкозаміном, сахарозою і мальтозою. Пригнічення міграції ксилозою було майже повністю відсутнє за наявністю клітин селезінки. Клітини селезінки не впливали на здатність інших вуглеводів пригнічувати міграцію клітин меланоми В16.Рис. 9. Вплив вуглеводів на міграцію клітин меланоми В16 з біоптатів у присутності клітин селезінки (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від впливу тільки вуглеводів (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден)). 1. контроль; 2. рибоза; 3. арабіноза; 4. маноза; 5. фруктоза; 6. ксилоза; 7. манозамін; 8. галактозамін; 9. глюкозамін; 10. сахароза; 11. мальтоза; 12. лактоза.


Додавання в середовище спільного культивування клітин карциноми 3LL і клітин селезінки галактозаміна, глюкозаміна, мальтози і лактози стимулювало колонієутворення клітинами карциноми 3LL. У той же час використані цукри, за винятком мальтози, достовірно пригнічували адгезію клітин селезінки до клітин карциноми (рис. 10).Рис. 10. Вплив вуглеводів на колонієутворення клітинами карциноми 3LL у присутності клітин селезінки (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від контролю) і кількість колоній з адгезованими до них клітинами селезінки (ряд Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найденОшибка: источник перекрестной ссылки не найден) (у % від загальної кількості колоній). 1. контроль; 2.манозамін; 3. галактозамін; 4. глюкозамін; 5. сахароза; 6. мальтоза; 7. лактоза.


Пригнічення міжклітинних взаємодій між злоякісними клітинами і імуносупресорними клітинами може відігравати важливу роль на етапі гематогенного або лімфогенного метастазування, коли утворення агрегатів сприяє виживаності клітин пухлини у кровоносному руслі, а клітини-супресори відіграють бар'єрну роль на шляху цитотоксичних клітин. З огляду на наявність на поверхні клітин селезінки мишей з карциномою 3LL таких вуглеводних детермінант, як галактозамін і лактоза, та їх рецепторів на поверхні клітин карциноми 3LL, можна припустити можливість блокування лактозою і галактозаміном адгезії клітин-супресорів до пухлинних клітин.


ВИСНОВКИ

Вивчення ролі ендогенних лектинів і вуглеводів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин розширило уявлення про механізми, які обумовлюють метастазування, і довело, що вуглевод-опосередковані взаємодії пухлинних клітин можуть розглядатись як нові мішені антиметастатичної терапії.

 • Показано, що спектр ендогенних лектинів та вираженість їх експресії значною мірою обумовлюють відмінності в агрегації, адгезії і міграції клітин злоякісних пухлин з різним метастатичним потенціалом.

 • В системі in vitro доведено, що екзогенні вуглеводи здатні пригнічувати агрегацію, адгезію і міграцію пухлинних клітин. Ступінь пригнічення корелює з рівнем експресії ендогенних лектинів.

 • Виявлено, що клітини спонтанно метастазуючої меланоми В16 експресують широкий спектр ендогенних лектинів (дванадцять із двадцяти двох), у той час як у неметастазуючої МХА саркоми відзначена помірно виражена експресія тільки трьох із досліджуваних лектинів.

 • Показано, що екзогенні вуглеводи пригнічували агрегацію клітин спонтанно метастазуючих пухлин: карциноми 3LL і меланоми В16. На агрегацію клітин неметастазуючої МХА саркоми вуглеводи або не впливали, або стимулювали цей процес.

 • Пригнічення вуглеводами агрегації клітин меланоми В16 було більш вираженим, ніж клітин карциноми 3LL, що обумовлено меншою когезивністю клітин меланоми В16 в порівнянні з клітинами карциноми 3LL.

 • Усі досліджувані вуглеводи пригнічували міграцію клітин меланоми В16 і карциноми 3LL більш ніж на 50%. Така інтенсивність пригнічення міграції клітин карциноми 3LL більшістю вуглеводів зберігалася і при спільному культивуванні клітин пухлини з клітинами селезінки, незважаючи на те, що клітини селезінки за відсутності вуглеводів підсилювали міграцію клітин карциноми.

 • Клітини селезінки в середовищі культивування клітин меланоми В16 не впливали на їх міграцію за відсутності вуглеводів, але підсилювали пригнічуючу дію вуглеводів на міграцію клітин меланоми В16 у порівнянні з дією тільки вуглеводів.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Якшибаева Ю.Р. Экспрессия рецепторов к углеводам на поверхности клеток меланомы В16 и МСА саркомы и влияние моносахаридов на адгезию и гомотипическую агрегацию клеток in vitro // Экспериментальная онкология. – 2001. - Т. 23, № 4. - С. 274-277.

 • Якшибаева Ю.Р., Винницкий В.Б. Роль мембранных лектинов и их рецепторов в онтогенезе и онкогенезе млекопитающих // Экспериментальная онкология. - 1999. - Т. 21, № 3-4. - С. 207-215. (Зібрала та обробила наукові дані, брала участь у написанні і оформленні статті).

 • Якшибаева Ю.Р., Винницкий В.Б. Влияние простых сахаров, их ацетилированных производных и дисахаридов на миграцию и агрегацию опухолевых клеток in vitro // Экспериментальная онкология. - 2001. - Т. 23, № 3.- С. 161-165. (Самостійно проводила експериментальні дослідження – отримання перещеплюваних штамів карциноми 3LL і меланоми B16, виділення і культивування клітин пухлин і селезінки мишей линії С57Bl/6, вивчення впливу вуглеводів на агрегацію і міграцію пухлинних клітин, проведення цитологічних досліджень; обробила і оформила отримані результати, брала участь у написанні статті).

 • Якшибаева Ю.Р., Пясковская О.Н., Соляник Г.И., Чехун В.Ф. Снижение миграционной способности клеток карциномы Льюис в процессе ее роста и метастазирования // Экспериментальная онкология. - 2002.- Т. 24, № 2.- С. 155-156. (Проводила виділення і культивування біоптатів карциноми 3LL, вивчення міграції пухлинних клітин, цитологічнi дослідження; брала участь у обробці і оформленні отриманих результатів та написанні статті).

 • Якшибаева Ю.Р. Влияние простых углеводов на диссеминацию злокачественных клеток in vitro // Тез. ІІ съезда онкологов стран СНГ. - Киев, 2000 // Экспериментальная онкология. – 2000. - Т. 22, Suppl. - С. 169.

 • Yakshibaeva Y.R. The effect of carbohydrates upon murine tumor cell-spleen cell recognition and aggregation // Abstr. 50th Annual Symposium on Fundamental Cancer Research. - Huston (USA), 1997. - P. 181.

 • Vinnitsky V.B., Yakshibaeva Y.R., Bovin N.V. Lectinlike activities on


 •