LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенних, генетично зумовлених, факторів у розвитку хронічного бронхіту у робітників пилових професій машинобудування

Харківський державний медичний університет
ДМУХОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
УДК: 616.233.-002-036.12:577.156.1:/

612.112.017.1:612.118.221.8/08РОЛЬ ЕНДОГЕННИХ, ГЕНЕТИЧНО ЗУМОВЛЕНИХ,

ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ

У РОБІТНИКІВ ПИЛОВИХ ПРОФЕСІЙ
МАШИНОБУДУВАННЯ14.01.02 - Внутрішні хворобиА В Т О Р Е Ф Е Р А Т


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків - 1999
Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Харківському інституті удосконалення лікарів МОЗ України.Науковий керівник - доктор медичних наук Ткач Світлана

Іванівна, Харківський інститут удосконалення

лікарів, професор кафедри гігієни та професій-

них захворювань

Офіційні опоненти - доктор медичних наук, професор

Костюк Інна Федорівна, Харківський
державний медичний університет, завідувач

кафедрою внутрішніх і професійних хвороб

- доктор медичних наук, професор

Краснюк Олена Патрикіївна, Київський інститут

медицини праці АМН України, зав. відділом

професійної патології

Провідна установа – Дніпропетровська державна медична акаде-

мія МОЗ України, кафедра шпитальної

терапії №1 і профпатології


Захист відбудеться " 25 " березня 1999 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 у Харківському державному медичному університеті за адресою:

310022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного медичного університету, м. Харків, пр.Леніна, 4.

Автореферат розісланий 23 лютого 1999 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Л.І.Овчаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми У структурі хронічних неспецифічних захворювань легенів (ХНЗЛ) одне з перших місць займає хронічний бронхіт (ХБ), на долю якого приходиться від 65 до 90% випадків. У зв'язку з великим розповсюдженням, невпинним зростанням кількості захворювання, ранньою інвалідністю та високою смертністю ХБ, поряд з ішемічною хворобою серця, по праву вважається "хворобою віку" .

Однією з форм ХБ з відомою етіологією є хронічний бронхіт, що виникає під дією комплексу шкідливих промислових факторів, широко розповсюджений серед шахтарів, робітників залізорудних шахт, а також серед працівників окремих професій машинобудування (Мягков И.И., Назар П.С., 1991; Милишенкова В.В., Иванова И.С., 1996).

Значну роль у розвитку ХБ мають різні ендогенні та екзогенні фактори, серед яких провідне місце належить пиловому фактору: тривалості пилового стажу, концентрації пилу, відсотку вмісту вільного двоокису кремнію, різноманітним компонентам подразливої й алергізуючої дії (Клейнер А.И. и др., 1990; Милишенкова В.В., 1990).

За останні роки з'явилися дослідження, які підтверджують велике значення у розвитку бронхо-легеневої патології спадково-генетичної схильності, виявлення якої може бути використано при проведенні профвідбору та медико-генетичного консультування. Зроблено перші спроби виявити схильність до хвороб легенів та бронхів за такими генетичними маркерами, як антигени системи HLA (Darke C. et al., 1993; Хаитова Н.М. и др., 1991), a1-інгібітори протеїназ (a1-ІП) (Кузьміна Л.П., 1997; Brown R.J. et al., 1996), дерматогліфічні показники (Клейнер А.И., Макотченко В.М., Зосимов А.Н. и др., 1988).

Дослідження асоціацій генів системи HLA з ХНЗЛ проведені поки що на невеликих вибірках. Дуже мало публікацій про вплив HLA-антигенів на розвиток ХБ від дії пилового фактору. У зв'язку з цим, враховуючи етнічні й популяційні особливості розповсюдження антигенів HLA, доцільним є з'ясування їх ролі у розвитку і перебігу хронічного бронхіту у робітників різних пилових професій машинобудування.

Загальновизнано, що виражений дефіцит a1-ІП сприяє розвитку ХНЗЛ, тоді як дані про клінічне значення його помірного дефіциту суперечливі. Існують лише поодинокі повідомлення про залежність захворюваності ХБ пилової етіології і тяжкості його перебігу від рівня a1-ІП. Тому важливим є не тільки вивчення його рівня, а і з'ясування впливу помірного та вираженого дефіциту на клінічний перебіг такого бронхіту.

Залежність захворюваності хронічним бронхітом від дерматогліфічних характеристик пальцевих та долонних узорів була лише започаткована в працях Клейнера А.І., Макотченко В.М., Зосімова А.М. (1988).

Врахування індивідуальних спадкових особливостей організму, поряд з іншими факторами ризику, дозволить своєчасно прогнозувати схильність до виникнення захворювань бронхів та легенів у робітників, які працюють у шкідливих умовах, а у хворих - передбачати перебіг хвороби, особливості ускладнень і скоректувати лікування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертацію виконано на базі клінічного відділення ДП Харківського інституту гігієни праці і професійних захворювань відповідно до плану науково-дослідної роботи "Вивчення деяких генетичних факторів і стану імунологічної реактивності організму при пиловій патології легенів (№ державної реєстрації А01000654Р).

Мета роботи Визначити роль деяких генетично зумовлених факторів у розвитку хронічного бронхіту у робітників пилових професій машинобудування для прогнозування ризику виникнення і перебігу цього захворювання, удосконалення критеріїв профвідбору, засобів профілактики і системи диспансерного нагляду за хворими.

Задачі дослідження

  • Вивчити антигени гістосумісництва HLA у хворих хронічним бронхітом робітників пилових професій машинобудування.

  • Оцінити показники дерматогліфіки при хронічному бронхіті у робітників машинобудівної промисловості.

  • Дослідити зміни вмісту в плазмі крові a1-інгібітора протеїназ при хронічному бронхіті в робочих пилових професій.

  • Оцінити значущість кожного з вивчених генетичних факторів для прогнозування ризику виникнення хронічного бронхіту, тяжкість перебігу хвороби у робітників пилових професій


  •