LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенних, генетично зумовлених, факторів у розвитку хронічного бронхіту у робітників пилових професій машинобудування

А1В8 та супратипів А1В35Сw4 і А2В35Сw4, виявлено високий достовірний асоціативний зв'язок із виникненням хронічного бронхіту. Маркерами резистентності до розвитку ХБ є антигени А28, В5, В22 і гаплотип А28В35.

4. Для працівників, носіїв антигенів А3, А9, В7, Сw2, Сw3, характерним є пізній (після 16 років пилового стажу) розвиток хронічного бронхіту. У осіб з антигенами А2, А3, В8, В13, Сw4, Сw5 підвищений ризик виникнення хронічного бронхіту пилової етіології середньої тяжкості, а у носіїв антигенів А1, А9, А10 та гаплотипу А1В8 - важкої форми.

5. У працівників машинобудування, хворих на ХБ, які є носіями антигенів системи HLA - А1, А2, В7, В16, В21, В51, Сw2, Сw3, Сw5 і гаплотипу А1В8, спостерігаються часті ускладнення захворювання астматичним синдромом або емфіземою легенів.

6. У працівників гарячих професій, на відміну від металообробників, ризик розвитку хронічного бронхіту більш високий у осіб з антигенами А1 та Сw5. У електрозварників цей ризик пов'язаний ще з антигенами А9, Сw2, гаплотипом А1В8, а у ливарників - з антигеном В12.

7. У 2/3 працівників машинобудування, хворих на хронічний бронхіт, відзначається помірне (у 35%) або виразне (у 41%) зниження концентрації a1-інгібітора протеїназ в сироватці крові, що також зумовлює більш важкий перебіг захворювання (у 69%).

8. У хворих на хронічний бронхіт працівників машинобудування , на відміну від здорових осіб , встановлено достовірні зміни показників дерматогліфіки , які характеризуються більш високою частотою ульнарних петель у пальцевому малюнку, виразністю малюнка на лівому тенарі, порушенням формули трирадіусів, зменшенням частоти завитків та td-пересіченості.ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Визначати антигени системи HLA та вміст a1-інгібітора протеїназ в сироватці крові з метою профвідбору в осіб, які поступають на пилові підприємства. Виявлення наявності одного з антигенів HLA - А1, В12, Сw3, Сw5 та гаплотипу А1В8, а також виразного дефіциту a1-ІП повинно бути протипоказанням для прийняття їх на роботу у пилові професії.

2. Визначати антигени системи HLA a1-ІП серед вже працюючих на пилонебезпечних підприємствах з метою виявлення осіб підвищеного ризику до хронічного бронхіту для проведення серед них індивідуальних лікувально-профілактичних заходів у процесі диспансерного нагляду.

3. Враховувати виявлені генетичні фактори ризику у хворих на хронічний бронхіт пилової етіології, а також при його ускладненнях емфіземою легенів і астматичним синдромом для проведення цілеспрямованої терапії.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ

ДИСЕРТАЦІЇ


1. Дмуховская Т.Н. Альфа-1-ингибитор протеиназ и его роль при хроническом бронхите //Вестник проблем биологии и медицины. - Полтава-Харьков.- 1998. - №6. - с.110-117.

2. Дмуховская Т.Н. Особенности клинического течения пылевого бронхита у рабочих машиностроения //Вестник проблем биологии и медицины. - Полтава-Харьков.- 1998. - №12. - с.102-106.

3. Дмуховская Т.Н. Антигены HLA при пылевом бронхите у рабочих машиностроения //Вестник проблем биологии и медицины. - Полтава-Харьков.- 1998. - №12. - с.107-110.

4. Ткач С.И., Шмутер Л.М., Макотченко В.М., Трух В.С., Ефремова В.А., Прилипская Н.И., Дмуховская Т.Н. Взаимосвязь между антигенами системы HLA и состоянием иммунитета при пылевой патологии легких у рабочих машиностроительной промышленности //Медицина труда и промышленная экология.- Москва. - 1995. - №8. - с.22-25.

5. Дмуховская Т.Н. Роль курения как фактор риска при заболеваниях пылевым бронхитом у рабочих машиностроения //Медицинская экология. Гигиена производственной и окружающей среды: Сб.научн.тр. – ХМУ,Харьков. - 1997. - с.156-162.

6. Дмуховская Т.Н. Особенности дерматоглифики у больных пылевым бронхитом //Биологическое действие факторов окружающей среды: Сб.научн.тр. - ХМУ, Харьков. - 1996. - с.83-87.

7. Дмуховская Т.Н. Изучение функции внешнего дыхания у рабочих машиностроения //Биологическое действие факторов окружающей среды: Сб.научн.тр. - ХМУ, Харьков. - 1996. - с.87-90.

8. Дмуховская Т.Н. Выявление уровня a1-ИП (альфа-1-ингибитора протеиназ) в сыворотке крови больных пылевым бронхитом //Биологическое действие факторов окружающей среды: Сб.научн.тр. - ХМУ, Харьков. - 1996. - с.91-93.

9. Дмуховская Т.И. Индивидуальный учет генетических факторов риска при профилактике пылевого бронхита у рабочих машиностроительных предприятий //Мед.экология. Гигиена производственной и окружающей среды: Сб.научн.тр. - ХМИ, Харьков. - 1994. - с.117-120.

10. Евтушенко Г.И., Сидоренко Н.А., Дмуховская Т.Н., Коваленко И.И., Сердюк С.П., Полоса Т.В. Санитарно-гигиеническая оценка условий труда в сварочном цехе машиностроительного завода // Мед.экология. Гигиена производственной и окружающей среды: Сб.научн.тр. - ХМИ, Харьков. - 1994. - с.35-38.

11. Дмуховська Т.М., Коваленко І.І., Сидоренко М.О., Ващук М.А., Сердюк С.П., Полоса Т.В. Оздоровлення умов праці у машинобудівній та металообробній промисловості у зв'язку із застосуванням МОР //Біологічна дія хімічних сполук та гігієнічні заходи: Зб.наук.пр. – ХМІ, Харків. - 1993. -с.69-73.

12. Дмуховская Т.Н. Особенности условий труда рабочих основных профессий машиностроения, заболевших пылевым бронхитом //Акт. Проблемы и основные направления развития профилактической науки и практики. - Тез. докл. областн.научн.-практ. конференции, посвящ. 75-летию сан.службы Украины - Харьков. - 1997. - с.24-25.

13. Шмутер Л.М., Ткач С.И., Трух В.С., Дмуховская Т.Н. Роль исходного состояния иммунной системы в возникновении пневмокониоза или пылевого бронхита у рабочих пылевых профессий машиностроения //Акт.вопросы гигиены труда, профпатологии и мед.обеспечения трудящихся пром.предприятий на современном этапе развития хозяйственного комплекса Донбасса. - Тез.докл. Всеукраинской научн.-практ. конф. с междун. участием, посв. 70-лет. Донецкого НИИ гиг.тр. и проф. забол. - Донецк. - 1995. - с.153.

14. Макотченко В.М., Кашин Л.М., Прилипская Н.И., Ефремова В.А., Шмутер Л.М., Трух В.С., Ткач С.И., Дмуховская Т.Н., Чернова С.Д., Оксенюк И.М., Мартынов П.Н. Профилактика пылевых заболеваний легких с учетом индивидуальных особенностей организма// Акт.вопросы внутренней медицины, мед.этики и образования. – Тез. докл. симп. посв. 150-лет. кафедры фак. тер. Украинского госуд.мед.унив. - Киев. - 1994. - с.16.

15. Дмуховская Т.Н. Роль пыли в сумме факторов риска хронического бронхита у рабочих предприятий машиностроения //Мед.экология, эпидемиология и гигиена окружающей и