LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)

черевної порожнини і запальними захворюваннями м'яких тканин"; № держреєстрації 0196U001839), Договору про наукову співпрацю між ОДМУ, інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України і Державним підприємством НДІ Фармакології Російської АМН "Принципы и методы фармакологической коррекции нарушений функций нервной системы в пред- и послеоперационном периоде у больных с острыми заболеваниями брюшной полости", а також Договору про науково-технічну співпрацю між Управлінням охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, Управлінням охорони здоров'я м. Одеси та ОДМУ.

Дисертант є співвиконавцем вказаних НДР і договорів.

Мета дослідження. Вивчити патогенетичну роль NO в умовах СТЗ-індукованої діабетичної полінейропатії, а також розробити заходи експериментальної корекції діабетичної полінейропатії за допомогою використання препаратів, що блокують синтез NO.

Задачі дослідження.

 • Вивчити динаміку зміни концентрації глюкози в крові та маси тіла щурів за умов експериментальної діабетичної периферичної полінейропатії (ЕДПП) та вплив на ці показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

 • Дослідити динаміку зміни швидкості проведення збудження (ШПЗ) по периферичному нерву у щурів в умовах ЕДПП та вплив на даний показник речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

 • Дослідити зміни концентрації метаболітів NO - нітриту (NO2-) і нітратів
  (NO3-) - в крові щурів на моделі ЕДПП, а також вплив на досліджувані показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

 • Дослідити зміни виразності процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту в крові та тканині підшлункової залози (ПЗ) у щурів в умовах ЕДПП і вплив на досліджувані показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

 • Обґрунтувати механізми використання з профілактичною та лікувальною метою речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO, в умовах ЕДПП.

  Об'єкт дослідження - щури з ЕДПП, викликаною введенням СТЗ.

  Предмет дослідження– патогенетичні механізми ЕДПП, концентрація глюкози в крові; маса тіла; вміст метаболітів NO в крові; показники, які характеризують вираженість процесів ПОЛ та антиоксидантного захисту в крові та тканині ПЗ; ШПЗ по периферичному нерву та їх зміни в умовах блокади синтезу ендогенного NO з лікувальною та профілактичною метою у інтактних і експериментальних щурів за умов СТЗ-індукованої ЕДПП.

  Методи дослідження- для досягнення поставленої мети були використані патофізіологічні, біохімічні, електрофізіологічні та статистичні методи.

  Наукова новизна отриманих результатів. Вперше показано, що перебіг СТЗ-індукованої ЕДПП характеризується прогресивним збільшенням концентрації в крові метаболітів NO - нітратів та нітритів. При цьому встановлено, що у щурів за модельних умов відмічено прогресивне зростання концентрації глюкози крові, зменшення маси тіла та показників ШПЗ по хвостовому нерву тварин, збільшення концентрації в крові та тканині ПЗ проміжних продуктів ПОЛ, а також зниження активності антиоксидатних ферментів в крові та тканині ПЗ.

  Автор вперше показав, що блокування синтезу NO на моделі СТЗ-індукованої ЕДПП за допомогою прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ - цилостазолу за умов лікувальної та профілактичної схем дії характеризується відновленням концентрації глюкози крові, нормалізацією маси тіла, показників ШПЗ по хвостовому нерву тварин, а також концентрації проміжних продуктів ліпопероксидації та активності антиокисидантних ферментів в крові та тканині ПЗ щурів. Лікувальна та профілактична ефективність NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу відносно досліджуваних показників приблизно однакова.

  Протягом виконання експериментальних досліджень вперше встановлено, що блокування синтезу NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП за допомогою інгібітору фосфодіестерази цАМФ пентоксифіліну та ліпоєвої кислоти (ЛК) забезпечує нормалізацію досліджуваних показників. Лікувальна ефективність пентоксифіліну та ЛК відносно досліджуваних показників приблизно однакова, а профілактична ефективність пентоксифіліна перевершує таку у ЛК.

  Практичне значення отриманих результатів. Одержані дані розширюють уявлення про патогенез СТЗ-індукованої ЕДПП в аспекті патогенетичної ролі в ній системи ендогенного азоту.

  Вперше автором показано, що виражена лікувальна та профілактична ефективність використання речовин, які блокують синтез NO і нівелюють основні прояви СТЗ-індукованої ЕДПП, є експериментальним обґрунтовуванням доцільності їх включення в комплекс лікувальних та профілактичних заходів при діабетичній полінейропатії та ЦД в клініці.

  На підставі одержаних результатів розроблені оригінальні рекомендації по лікуванню і профілактиці діабетичної полінейропатії. Результати досліджень впроваджені в практику роботи обласних Управлінь Охорони здоров'я України, Управлінь Охорони здоров'я міст Києва та Севастополя, а також Одеської обласної клінічної лікарні, Одеського обласного ендокринологічного диспансеру, Одеського обласного госпіталю інвалідів ВВВ, МКЛ №№ 1, 2, 10, 11 та 12 м. Одеси. Результати роботи включені в учбовий процес на кафедрах загальної і клінічної патофізіології та загальної хірургії ОДМУ.

  Особистий внесок здобувача. Вибір напряму, об'єму та методів дослідження виконаний спільно з науковим керівником. Дисертант самостійно провів патентно-інформаційний пошук за темою наукового дослідження, сформулював цілі та задачі дослідження, провів експериментальні дослідження і виконав статистичну обробку одержаних результатів, виконав науковий аналіз, узагальнив отримані результати та сформулював основні положення і висновки дисертації.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи докладалися та отримали позитивну оцінку фахівців на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Гнійно-септичні ускладнення в хірургії. Нові технології в хірургії XXI століття" (Яремча, 2002), VI міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2002), XLV Міжрегіональної науково-практичної конференції "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" (Тернопіль, 2002), IV республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Нове у клінічній фармакології та фармакотерапії захворювань внутрішніх органів" (Харків, 2002), ІІ Всеукраїнської конференції "Актуальні питання невідкладної і відновної медицини" (Ялта, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медичини" (Суми, 2002), науково-практичної конференції "Сучасні тенденції в хірургії XXI століття" (Київ, 2002), науково-практичної конференції "Сучасні напрямки розвитку ендокринології (Другі Данілевські читання)" (Харків, 2003), науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження заслуженого діяча науки і техніки України професора А.Ф.Греджева "Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны" (Донецьк, 2003).

  Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 16 наукових робіт, зокрема 5 статей в профільних журналах, затверджених ВАК України, решта


 •