LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)

захворювання.

До початку досліджень ШПЗ по хвостовому нерву щурів склала в середньому 29,81,6 м/с (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив введення з лікувальною метою препаратів, сприяючих гальмуванню синтезу NO, на зміни на зміни ШПЗ в щурів зі СТЗ-індукованою ЕДПП

Групи щурів

Значення ШПЗ по хвостовому нерву щурів, Mm, м/с


Тиждень 0

Тиждень 6

Тиждень 7

Тиждень 8

Тиждень 9

Тиждень 10

1. Інтактні щури, n=6

29,81,6

27,61,7

28,41,8

29,01,5

29,61,7

29,31,8

2. ЕДПП, n=6

30,01,7

21,41,2#

19,21,1#

16,10,9#

12,80,9#

10,60,9#

3. ЕДПП + цилостазол, n=6

29,01,6

19,81,1#

19,01,0#

18,61,0#

18,81,0 **

19,41,1 **

4. ЕДПП + NG-нітро-L-аргінін, n=6

28,91,6

18,70,9#

18,51,0#

18,01,0#

18,51,0 **

19,71,0 **

5. ЕДПП + пентоксифілін, n=6

31,02,1

20,71,0#

20,00,9#

17,50,9#

17,50,9 *

17,41,0 *

6. ЕДПП + ЛК, n=6

30,41,9

19,61,1#

18,61,0#

18,00,9#

18,11,0 *

18,40,9 *

Примітки: 1. * - P<0,05, ** - P<0,01 - достовірні відмінності відносно відповідних значень у щурів із ЕДПП без введення препаратів.

2. # - P<0,05 - достовірні відмінності відносно відповідних значень в інтактних щурів.

Після введення СТЗ показники ШПЗ у щурів почали прогресивно знижуватися. У групі щурів із ЕДПН, яким лікування не проводили, досліджуваний показник на 10 тижні досліду дорівнював 10,60,9 м/с (P<0,001). Після проведеного курсу лікування, на 10 тижні досліду за умов введення пентоксифіліну та ЛК досліджувана величина зросла на 62 % та 74 %, відповідно, порівняно з аналогічними показниками у щурів з ЕДПП без лікування (P<0.05). При вживанні з лікувальною метою блокаторів NO-синтази NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу також було досягнуте істотне збільшення швидкості проведення збудження по хвостовому нерву порівняно з таким в групі щурів з ЕДПП (P<0,01).

За умов використання пентоксифіліну, ЛК, NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу з профілактичною метою при ЕДПП було відзначено, що зниження ШПЗ досягалося тільки у разі введення щурам прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ - цилостазолу. Ефект спостерігався, починаючи з 3 тижня використання. Пентоксифілін та ЛК в цьому плані були ефективними, починаючи з 5 тижня використання. За цих умов величина швидкості проведення збудження по хвостовому нерву істотно не відрізнялася від таких у щурів контрольної групи.

В динаміці розвитку ЕДПП концентрація в крові щурів нітратів/нітритів дорівнювала 8,610,84мкмоль/л, що на 80 % перевищувало відповідний показник в контрольній групі щурів (P<0,001). Пентоксифілін сприяв зниженню вмісту нітратів/нітритів в крові щурів з ЕДПП на 31 % (P<0,05), а ЛК - тільки на 26 % (P>0,05). При блокуванні синтезу NO використанням NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу концентрація досліджуваних речовин в крові щурів дорівнювала 5,690,60мкмоль/л та 5,780,64 мкмоль/л, що було на 34 % та на 32 % менше, відповідно, такого показника в групі щурів з ЕДПП (P<0,05).

В умовах використання досліджуваних речовин з профілактичною метою при ЕДПП було відзначено запобігання зростанню концентрації в крові нітратів/нітритів тільки у разі введення щурам прямих інгібіторів NО-синтази - NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу, а також пентоксифіліна. При цьому величина досліджуваних показників істотно не розрізнялася з такими в крові щурів контрольної групи.

Отримані дані свідчать про значне накопичення в крові концентрації метаболітів NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП.

Це, на наш погляд, може послужити експериментальним обґрунтовуванням клінічного тестування вказаних препаратів в клініці. Наші дані свідчать про значне накопичення в крові концентрації метаболітів NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП. Отже, одним з вірогідних механізмів токсичних ефектів за умов формування даної моделі ЕДПП є патогенні впливи метаболітів NO, концентрація яких зростає у міру прогресування даного патологічного стану. Блокування синтезу NО-синтази, яке ми відтворювали за умов лікувальної та профілактичної схем, виявляло чітку нормалізуючу дію на вміст нітритів/нітратів в крові. Це, на наш погляд, може послужити експериментальним обґрунтовуванням клінічного тестування вказаних препаратів в клініці.

У крові тварин з ЕДПП спостерігаються істотні зміни концентрацій кінцевих та проміжних продуктів ПОЛ, а також активності антиоксидантних ферментів. Так, рівень МДА склав в середньому 2,910,14 нмоль/л, що в 2 рази перевищувало аналогічний показник в крові контрольних щурів (P<0,001). Концентрація ДК в крові щурів в цих умовах зростала на 94 % (P<0,001). ЕДПП у щурів супроводжується зниженням активності каталази в середньому на 32 % (P<0,001) та СОД (в середньому на 38 %; P<0,001) відносно таких показників в крові тварин контрольної групи. В крові щурів з ЕДПП також знижувалася кількість загального глутатіону в середньому на 29 % (P<0,01). Вміст a-токоферолу склав 41,11,8 мкмоль/мл, що було на 15 % менше (P<0,01) відповідного показника в контрольній групі щурів.

Використання за цих умов препаратів, що обумовлюють пряме або опосередковане гальмування активності NO-синтази, в умовах лікувальної та профілактичної схем дії виявилося достатньо ефективним. Так, при введенні з лікувальною метою NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліну та ЛК вже на 8 тиждень дослідження (після 2 тижнів використання) було відмічено істотне зниження концентрації проміжних продуктів ПОЛ в крові та підвищення активності ферментів, що відносяться до ферментативної і неферментативної ланок антиоксидантної системи.

При профілактичному введенні вказаних препаратів нами також було відмічені аналогічні ефекти, що свідчать про зниження інтенсивності ПОЛ та підвищення активності всіх ланок АОС (на 5 тиждень від моменту початку використання).

Аналогічну спрямованість мали феномени, які ми знайшли при вивченні особливостей протікання процесів ПОЛ- АОС в тканині ПЗ щурів за умов використання даної моделі. Відтворений патологічний стан характеризувався істотним накопиченням в тканині ПЗ недоокислених продуктів ПОЛ - МДА та ДК, а також вираженим зниженням активності СОД, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази.

Блокування активності NO-синтази дозволило виявити наступні ефекти вживання досліджуваних препаратів при використовуванні лікувальної та профілактичної схем. Так, при лікувальному вживанні NG-нітро-L-аргініну,