LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)

цилостазолу, пентоксифіліна та ЛК в тканині ПЗ щурів з ЕДПП на 10 тиждень відмічалося виражене зниження концентрації МДА та ДК (P<0,05) і підвищення активності СОД, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази (P<0,05). Антиоксидантні ефекти за умов профілактичної схеми введення були виявлені тільки у прямих інгібіторів синтезу NO-синтази - NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу (починаючи з 5 тижня введення).

Таким чином, наші дані узгоджуються з думкою ряду авторів про істотне патогенетичне значення інтенсифікації процесів ПОЛ при ЦД та за умов розвитку ЕДПП (Бобырева Л.Е., 1996; Дедов И.И., Фадеев В.В., 1998; Миронова И.В. и соавт., 1998; Строков И.А. и соавт., 1999, 2000; Аметов А.С., Строков И.А., 2001; Павловський М.П., Маркевич Ю.О., 2001; Ziegler D. et al., 1999; Androne L. et al., 2000; Jain S.K., Lim G., 2000; Biessels G.J. et al., 2001). Одержані результати дозволили зробити висновок, що прискорення процесів ПОЛ та пов'язане з ним пригнічення активності антиоксидантної системи (АОС) при ЕДПП відбувається в тканині ПЗ. Це, по-перше, чітко обкреслює комплекс органів та тканин, які безпосередньо опосередковують перебіг даного патологічного процесу, а, по-друге, є доказом початку формування синдрому поліорганної недостатності, властивого для ЦД та його ускладнень.

Слід зазначити, що за умов блокування активності системи ендогенного NO при лікувальній схемі дії відмічаються виражені антиоксидантні ефекти, що виявляються в зниженні концентрацій проміжних процесів ПОЛ та підвищенні активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині ПЗ. В профілактичному аспекті ефективним є використання тільки прямих інгібіторів NO-синтази, що виявляє виражену антиоксидантну дію.

Отже, одержані на підставі проведених експериментальних досліджень результати дозволяють обґрунтувати слідуючі основні положення: а) зміни в системі ендогенного NO мають істотне патогенетичне значення за умов СТЗ-індукованої ЕДПП, що підтверджується такими фактами - збільшенням концентрації нітритів/нітратів в крові щурів в модельних умовах, а також нормалізацією основних проявів ЕДПП внаслідок блокади активності ключового ферменту синтезу NO - NO-синтази; б) доцільне вивчення в клініці використання прямих (NG-нітро-L-аргінін) та непрямих (пентоксифілін, цилостазол і ЛК) інгібіторів синтезу NO в комплексній терапії у хворих на діабетичну полінейропатію з лікувальною метою; в) доцільне вивчення використання прямих і непрямих інгібіторів синтезу NO з профілактичною метою, для попередження розвитку діабетичної полінейропатії при ЦД.

ВИСНОВКИ

У дисертації обґрунтовані і розроблені принципи та нові прийоми комплексної експериментальної корекції ДПП з врахуванням патогенетичної ролі NO за допомогою вживання препаратів, що блокують синтез NO. На підставі результатів проведених досліджень на моделі СТЗ-індукованого діабету запропонований принципово новий ефективний метод терапії і профілактики полінейропатії шляхом вживання блокаторів синтезу NO.

 • Перебіг СТЗ-індукованої ЕДПП у щурів характеризується прогресивним зростанням концентрації глюкози крові, зменшенням маси тіла та показників швидкості проведення збудження по хвостовому нерву тварин, збільшенням концентрації в крові метаболітів NO - нітратів та нітритів та концентрації в крові та тканині підшлункової залози проміжних продуктів ПОЛ, а також зниженням активності антиоксидатних ферментів в крові та тканині ПЗ.

 • Блокування синтезу NO за умов СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ - цилостазолу за умов лікувальної та профілактичної схем дії характеризується зниженням концентрації глюкози крові, нормалізацією маси тіла, показників швидкості проведення збудження по хвостовому нерву тварин, а також концентрації проміжних продуктів ліпопероксидації та активності антиокисдантних ферментів в крові та тканині ПЗ.

 • Блокування синтезу NO за умов СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування інгібітору фосфодіестерази цАМФ пентоксифіліну та антиоксиданту ЛК за умов лікувальної та профілактичної схем дії також характеризується зниженням концентрації глюкози крові, нормалізацією маси тіла, показників ШПЗ по хвостовому нерву тварин, а також концентрації проміжних продуктів ліпопероксидації та активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині ПЗ щурів.

 • Лікувальна ефективність NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліну та ЛК кислоти відносно досліджуваних показників приблизно однакова. Профілактична ефективність NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу та пентоксифіліну за даних модельних умов перевищує таку в ЛК в середньому на 19 % - 44 %.

 • Отримані результати є експериментальним обґрунтовуванням доцільності включення прямих (NG-нітро-L-аргінін) та непрямих (пентоксифілін, цилостазол і ЛК) інгібіторів синтезу NO в комплекс лікувальних та профілактичних заходів при ДПП і ЦД в клініці.

  ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Демидов В.М., Москальова С.В., Лупанов К.В. Нормалізація функціональної активності периферичних нервів у щурів із експериментальним діабетом під впливом пентоксифіліну та ліпосомального сандостатину // Вісник морської медицини. –2002. -№1. –С.98-102 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті).

 • Демидов С.М., Лупанов К.В. Антидіабетичні ефекти пентоксифіліну при експериментальному цукровому діабеті // Галицький лікарський вісник. –2002. –Т.9, №3. –С.116-118 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті. Проведення статистичної обробки отриманих результатів).

 • Марков В.О., Лупанов К.В., Гоцуляк Н.М., Бондарєв А.І. NO-опосередковані патогенетичні механізми стрептозотоцин-викликаного діабету у щурів // Вестник неотложной и восстановительной медицины. –2002. –Т.3, №3. –С.436-439 (Особисто здобувачем здійснено підготовку переліку літератури, моделювання експериментального цукрового діабету, проведення біохімічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних, виступ з доповіддю на конференції).

 • Демидов В.М., Марков В.О., Москальова С.В., Лупанов К.В. Вивчення комбінованого вживання сандостатину і альфа-ліпоєвої кислоти, а також ліпосомального сандостатину на функціональну активність периферичних нервів у щурів із стрептозотоцин-індукованим діабетом // Хірургія України. –2002. -№3. –С.15-17 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті).

 • Демидов В.М., Лупанов К.В., Розумна Є.М. Роль ендогенного окису азота в патогенезі периферичної полінейропатії при цукровому діабеті у щурів // Одеський медичний журнал. -2003. -№1. –С.30-33 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення біохімічних досліджень, оформлення статті).

 • Демидов В.М., Лупанов К.В., Москальова С.В., Разумна Є.М. Комплексна патогенетична терапія діабетичної периферичної полінейропатії у щурів в експерименті // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. –2003. -№2. –С. 67-71 (Особисто здобувачем


 •