LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження)

здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, проведення біохімічних досліджень, статистичну обробка отриманих даних).

 • Демидов В.М., Торбинський А.М., Русєвіч Т.С., Марков В.О., Лупанов К.В., Москальова С.В. Спосіб лікування цукрового діабету та його ускладнень. –Метод. рекомендації. –Одеса, 2003. –15 с (Особисто здобувачем здійснено підготовку переліку літератури, обгрунтування ідеї застосування блокаторів NO-синтази для профілактики ускладнень цукрового діабету).

 • Деклараційний патент № 64639 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб лікування експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 64639 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Гнатенко В.М. (Україна). -2004. -Бюл. №2. (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних).

 • Деклараційний патент № 64640 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб лікування експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 64640 А Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Торбинський А.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Касаткін О.І. (Україна). -2004. - Бюл. №2 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів).

 • Деклараційний патент № 65450 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб профілактики експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 65450 А Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Касаткін О.І. (Україна). -2004. - Бюл. №3 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів).

 • Лупанов К., Марков В., Гоцуляк Н., Бондарєв А. Антидіабетогенні ефекти цілостазолу у щурів // Тез. доп. VI міжн. медичного конгресу студентів і молодих вчених. –Тернопіль, 2002. –С. 236 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, статистичну обробка отриманих даних, виступ з доповіддю на концеренції).

 • Марков В.О., Лупанов К.В., Кадочніков В.С. Антидіабетогенні ефекти пентоксифіліну за умов експериментального цукрового діабету у щурів // Нове у клінічній фармакології та фармакотерапії захворювань внутрішніх органів. –Тез. доп. IV респ. науково-практ. конф. з міжн. участю. –Харків, 2002. –С.210-211 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментального цукрового діабету, підготовку переліку літератури, статистичну обробку результатів, виступ з доповіддю на концеренції).

 • Лупанов К.В., Куліш С.О. До проблеми комплексної терапії експериментальної діабетичної полінейропатії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –Тез. доп. XLV Міжрегіональної науково-практичної конференції. –Тернопіль:Укрмедкнига, 2002. –С.77-78 (Особисто здобувачем здійснено проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів. Виступ з доповіддю на конференції.).

 • Демидов В.М., Лупанов К.В. Пентоксифілін нормалізує функціональну активність периферичних нервів у щурів із експериментальним діабетом // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини. –Тез. доп. всеукр. науково-практ. конф. –Суми, 2002. –С.124-125 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментального цукрового діабету. Виступ з доповіддю на конференції.).

 • Демидов В.М., Лупанов К.В. Антидіабетогенні ефекти сумісного застосування репаглініду та метформіну в хворих на інсуліннезалежний цукровий діабет // Сучасні напрямки розвитку ендокринології (Другі Данілевські читання). –Тез. доп. науково-практ. конф. –Харків, 2003. –С.60-61 (Особисто здобувачем підготовлено літературу. Виступ з доповіддю на конференції.).

 • Демидов В.М., Лупанов К.В. Пентоксифілін покращує швидкість проведення збудження по периферичному нерву у щурів при експериментальній діабетичній полінейропатії // Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны. – Тез. доп. науково-практ. конф., присв. 80-річчю з дня народження заслуженого діяча науки та техніки України професора Греджева А.Ф. –Донецьк, 2003. –С.63-64 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних, виступ з доповіддю на конференції.).


  АНОТАЦІЯ

  Лупанов К.В. Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія. – Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецьк, 2005.

  Дисертацію присвячено вивченню патогенетичної ролі оксиду азоту (NO) в умовах стрептозотоцин (СТЗ) - індукованої діабетичної полінейропатії, а також розробці експериментальної корекції діабетичної полінейропатії шляхом застосування засобів, які блокують синтез NO.

  Показано, що перебіг СТЗ-індукованої експериментальної діабетичної периферичної полінейропатії (ЕДПП) характеризується прогресивним збільшенням концентрації в крові нітритів і нітратів.

  Отримані дані свідчать про те, що блокування синтезу NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ – цилостазолу – при лікувальній та профілактичній схемах призводить до зниження концентрації глюкози в крові, стабілізації маси тіла, зниженню проміжних продуктів перекисного окислення ліпідів й збільшенню активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині підшлункової залози щурів, а також до відновлення швидкості проведення збудження по периферичному нерву. При цьому встановлено, що лікувальна та профілактична ефективність NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу стосовно досліджуваних показників приблизно однакова.

  Показано, що блокування синтезу NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування непрямих блокаторів NO-синтази пентоксифіліну та ліпоєвої кислоти при лікувальній та профілактичній схемах впливу також веде до нормалізації всіх показників, які досліджуються. При цьому лікувальна ефективність пентоксифіліну й ліпоєвої кислоти стосовно досліджуваних показників приблизно однакова, а профілактична ефективність пентоксифіліну перевищує таку в ліпоєвої кислоти.

  Зроблено висновок про те, що виражена лікувальна та профілактична ефективність застосування засобів, які блокують синтез NO та нівелюють основні прояви СТЗ-індукованої ЕДПП, є експериментальним обґрунтуванням доцільності їх залучення до комплексу лікувальних і профілактичних мироприємств при діабетичній полінейропатії та цукровому діабеті в клініці.

  Ключові слова: цукровий діабет, СТЗ, периферична полінейропатія, оксид азоту, швидкість проведення збудження, лікування,


 •