LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку симптоматичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії

19


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Писанко Олександр ВолодимировичУДК 616.12-008.331.1-06:

611.018.74]-072-085.225.2


РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В РОЗВИТКУ СИМПТОМАТИЧНОЇ РЕНОПАРЕНХІМАТОЗНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ14.01.11 – кардіологія


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Запоріжжя - 2003

Дисертацію є рукопис.

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті

МОЗ України.Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Поливода Сергій Миколайович,

Запорізький державний медичний університет,

завідувач кафедри госпітальної терапії-2.


Офіційні опоненти:


доктор медичних наук, професор Крайдашенко Олег Вікторович, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії;


доктор медичних наук, професор Кошля Володимир Іванович, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів, завідувач кафедри сімейної медицини.


Провідна установа:


Інститут терапії АМН України, відділ артеріальної гіпертонії, м. Харків.


Захист відбудеться "_17__"_____грудня_________ 2003 р. о _16.00__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02 у Запорізькому державному медичному університеті (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26).Автореферат розісланий "_15_"_______листопада_____________ 2003 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02,

доктор медичних наук, професор Волошин М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія є одним з найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи (Амосова Е.Н., 1997; Свищенко Е.П., Коваленко В.Н., 2001). В Україні, за даними офіційної статистики, артеріальною гіпертензією страждають більше 5 мільйонів чоловік (Коваленко В.Н., Лутай М.И., Свищенко Е.П. і співавт., 2001), причому близько 5% випадків захворювання має симптоматичний характер (Сиренко Ю.М., 2001). З кожним роком для лікування артеріальної гіпертензії використовуються все більше нових препаратів, однак захворюваність і смертність при зазначеній патології залишається на високому рівні (Алексеенко З.К., Дзяк Г.В., Коваленко В.Н. і співавт., 1999).

Симптоматична артеріальна гіпертензія, яка виникла на тлі ренопаренхіматозних захворювань, є актуальною проблемою, тому що велика частина пацієнтів із хронічним гломерулонефритом відноситься до працездатного віку (Пиріг Л.А., Валецька Р.О., 1994). Розвиток артеріальної гіпертензії на тлі ренопаренхіматозних захворювань є несприятливим прогнозом для прогресування хронічної ниркової недостатності (Levey A.S., Eknoyan G., 1999).

Роль функціонального стану ендотелія артеріальних судин при становленні і стабілізації симптоматичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії вивчено недостатньо. В даний час визначені численні функції судинного ендотелію, серед яких найбільш важливими є регуляція судинного тонусу, процесів гемостазу на місцевому рівні, проліферації, міграції клітин у судинну стінку й ін. (Затейщикова А.А., Затейщиков Д.А., 1998). Дисфункція судинного ендотелію сприяє порушенню балансу між синтезованими ним субстанціями, а отже, патологічному впливу на вищевказані процеси (Лутай М.И., Слободской В.А., 2001). Залишається остаточно нез'ясованим практичне значення порушень вазорегулюючої функції ендотелію, змін синтезу і вироблення субстанцій ендотеліального генеза при розвитку симптоматичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії (Thambyrajah J., Landray M.J., McGlynn F.J. і співавт., 2000).

На сьогоднішній день становить інтерес вивчення різних аспектів фармакологічної дії антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ, тому що остаточно не визначено їхнє місце в програмах протигіпертензивної терапії артеріальної гіпертензії. Цілком не вирішене питання про необхідність корекції порушень дисфункції судинного ендотелію у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію, а також використання для цієї мети препаратів із групи антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ, що обумовило актуальність даної проблеми в даному дослідженні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії-2 Запорізького державного медичного університету "Структурно-функціональні зміни кровоносних судин у хворих з різними формами симптоматичних артеріальних гіпертензій" (№ держреєстрації 0101U003304, шифр ІН. 14.01.11.01). Автором проведено вивчення особливостей функціонального стану судинного ендотелію у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

Мета дослідження. Встановити особливості функціонального стану ендотелію артеріальних судин у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію та оцінити ефективність ірбесартану в корекції ендотеліальної дисфункції.

Задачі дослідження:

1.Вивчити функціональний стан ендотелію артерій м'язового типу в хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

2.Описати функціональний стан ендотелію артеріол у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

3.Визначити рівень ендотеліну-1 у плазмі крові в хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

4.Оцінити активність фактора Віллебранда в плазмі крові у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

5.Провести комплексний аналіз взаємозв'язку параметрів функціонального стану судинного ендотелію з характером і вираженістю змін гемодинамічних параметрів у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

6.Проаналізувати вплив антагоніста рецепторів ангіотензину ІІ - ірбесартана, на функціональний стан ендотелію артеріальних судин у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

Об'єкт дослідження - хворі на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію, хворі в ангіпертензивній стадії хронічного гломерулонефриту, практично здорові особи.

Предмет дослідження - показники, які характеризують функціональний стан судинного ендотелію в хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію.

Методи дослідження - венозна оклюзійна плетизмографія з проведенням проби з реактивною гіперемією для оцінки функціонального стану ендотелію артерій м'язового типу; бульбарна біомікроскопія з проведенням фармакологічної проби з ацетилхоліном для вивчення функціонального стану артеріол; методи імуноферментного аналізу для визначення вмісту ендотеліну-1 в плазмі крові; мікрометод ристоміцин-індукованої агрегації формалінізованих тромбоцитів для встановлення активності фактора