LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотелійзалежних факторів в патогенезі геморагічного васкуліту у дітей

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИІщенко Тетяна БорисівнаУДК:616.5-003.214-092.611.01874+616-086


РОЛЬ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНИХ ФАКТОРІВ В ПАТОГЕНЕЗІ ГЕМОРАГІЧНОГО ВАСКУЛІТУ У ДІТЕЙ


14.01.10 - педіатрія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Харків 2002

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Харківському державному медичному університеті МОЗ України


Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор

Одинець Юрій Васильович,

Харківський державний медичний

університет МОЗ України,

завідувач кафедри факультетської педіатрії


Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор

Коренєв Микола Михайлович,

завідувач відділення педіатрії

Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків

АМН України,

директор інституту


Доктор медичних наук, професор

Прохоров Євген Вікторович,

Донецький медичний університет

МОЗ України ім. М.Горького,

завідувач кафедри дитячих хвороб №1Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

кафедра педіатрії №4


Захист відбудеться 27.11.2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської медичної академії післядимпломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)Автореферат розісланий 24.10.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої ради,

кандидат медичних наук, доцент Савво В.М.

Актуальність теми. Геморагiчний васкулiт (ГВ) є однією з суттєвих проблем клінічної педіатрії, що визначається не лише його значною поширеністю (23-25 на 10000 дiтей у віці до 14 рокiв), але й тенденцією збільшення питомої ваги його важких блискавичних, абдомінальних проявів та наявністю тяжких абдомінальних та ниркових ускладнень з формуванням у ряді випадків хронічної ниркової недостатності.

Слiд визнати, що до цього часу немає чіткої сучасної концепцiї патогенезу захворювання з достатньо зваженою оцiнкою значущостi взаємовiдношень i послiдовної ролi iмунних реакцiй в загальнiй схемi розвитку i прогресування хвороби, порушень систем зсідання та протизсідання кровi, а також неодмiнного ураження при тромбогеморагiчному синдромi клiтинних мембран, ендотелiальних судинних клiтин [ Иванова О.В., Соболева Н.Г., 1997; Белоус А.М., Малахов В.А., 1998; Подзолков В.И., Удовиченко Е.А., 1996; Joseph Loscalzo, 1992; Warner T.D., 1996].

Аналіз даних літератури, які мають відношення до захворювань судин, дозволяє дійти висновку про причетність ендотелійзалежних факторів (ЕЗФ), зокрема ЕТ-1 і NO, до патогенезу ГВ у зв'язку з тим, що імунопатологічний процес розгортається на ендотелії судин. ЕТ-1 є одним з потужніших до цього часу відомих вазоконстрикторних агентів, відповідаючих за тонус судин. У патофізіологічних концентраціях ЕТ-1 викликає системну, ниркову, коронарну вазоконстрикцію. NO є його фізіологічним антагоністом, який забезпечує адекватну вазодилатацію, дезагрегацію та судинну проникливість, у патофізіологічних концентраціях йьому притаманні цитостатичні та цитотоксичні ефекти. Проте, практично відсутні роботи, присвячені вивченню ролі ЕЗФ у взаємозв'язку з порушеннями системи імунітету та гемостазу при ГВ. Актуальним залишається підбір терапії, яка найбільш повною мірою корегувала б не лише імунні та гемостатичні порушення, а й весь комплекс порушень, викликаний змінами з боку ЕЗФ.

Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження обумовлюється необхідністю глибокого вивчення ролі ЕЗФ як одного з можливих неімунних механізмів розвитку ГВ та взаємозв'язків з імунними та гемостатичними порушеннями виникнення та розвитку ГВ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з комплексною НДР кафедр педіатрії Харківського державного медичного університету за темою "Медико-біологічна адаптація дітей з соматичною патологією в сучасних умовах" (№ держреєстрації 0144U001767).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності лікування геморагічного васкуліту на підставі вивчення механізмів взаємозв'язку ендотелійзалежних факторів зі змінами тромбоцитарного та плазмового частин гемостазу, а також неспецифічних і специфічних факторів захисту.

Для досягнення мети були сформульовані наступні задачі:

1. Вивчити наявність ендотеліну-1 та оксиду азоту в плазмі крові хворих на геморагічний васкуліт в залежності від форми, важкості та періоду захворювання.

2. Визначити наявність та особливості взаємозв'язку ендотеліну-1 та оксиду азоту з показниками клітинного, гуморального імунітету і фагоцитозу.

3. Співставити характер та особливості взаємовідношень значень ендотеліну-1 та оксиду азоту в плазмі крові з показниками тромбоцитарно-плазмового ланцюгів гемостазу.

4.Оцінити вплив деяких методів удосконалення патогенетичної терапії на систему ендотелійзалежних факторів та перебіг захворювання з метою оптимізації терапії.

Об'єкт дослідження – геморагічний васкуліт.

Предмет дослідження – рівень ЕТ-1 та NO в плазмі крові, імунологічні показники, фактори систем зсідання та протизсідання крові та їх взаємозв'язок у дітей, хворих на ГВ, в динаміці лікування.

Методи дослідження. Загальноклінічні та біохімічні методи дослідження необхідні для верифікації захворювання, стан систем зсідання та протизсідання крові за АКТ, ПТІ та рівню фібриногену крові; стан клітинного, гуморального ланцюгів імунітету та неспецифічних факторів захисту; визначення рівнів ЕТ-1 та NO в плазмі крові.

Наукова новизна отриманих результатів. Проведено клініко-лабораторне дослідження системи ендотелійзалежних факторів (ЕТ-1 та NO), гемостазу і показників неспецифічних та специфічних факторів захисту, що дозволило з позицій системного підходу оцінити роль імунних та неімунних механізмів у їх взаємозв'язку в розвитку ГВ у