LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотелійзалежних факторів в патогенезі геморагічного васкуліту у дітей

крові, ендотеліну-1 і показником активності системи зсідання на другій хвилині інкубації (за аутокоагуляційним тестом), що підтверджує причетність ендотелійзалежних факторів до змін коагуляційного потенціалу крові.

4. Зареєстровіні прямі достовірні кореляційні зв'язки ендотелійзалежних факторів з рядом імунологічнх показників: рівнів ендотеліну-1 і оксиду азоту з рівнем імуноглобуліну M, показників ендотеліну-1 і рівнів імуноглобуліну A, ендотеліну-1 і лізосомальних катіонних білків, оксиду азоту і мієлопероксидази, що свідчить про функціональний взаємозв'язок активності ендотелійзалежних факторів і інтенсивності неспецифічних факторів захисту.

5. Клінічно у хворих, які отримували у складі комплексної терапії козаар і нітрогранулонг спостерігали більш швидке та виразне покращення загального самопочуття, зменшення інтоксикації, зниження температури тіла і частоти епізодів шкірних висипів. Шкірний, суглобовий та абдомінальний синдроми долались на тиждень раніше. Зміни з боку нирок у вигляді сечового синдрому та гломерулонефриту нормалізувалися на 2-3 тижні раніше, що забезпечило скорочення строків перебування хворого на ліжку на (6+1.2) діб.

6. На тлі застосування козаару та нітрогранулонгу у дітей, хворих на ГВ більш виразно проходили процеси врівноваження функціональної активності систем зсідання та протизсідання крові. Відмічались також зміни в електролітному складі у вигляді підвищення рівня калію і зниження показників натрію в сироватці крові, що попереджує розвиток гіперволемії та гіпертонії.

7.Основним ефектом застосування козаару та нітрогранулонгу є зниження рівня концентрації ендотеліну-1 в плазмі крові, що забезпечило ліквідацію ендотеліальної дисфункції при геморагічному васкуліті і попередження розвитку таких важких ускладнень як абдомінальний синдром та гломерулонефрит.


ПРАКИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для оцінки ступеня важкості геморагічного васкуліту і можливого розвитку його ускладнень пропонується використовувати визначення маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1 і оксиду азоту в плазмі крові).

2. При розподілі хворих за ступенем активності з клінічних проявів необхідно враховувати виразність шкіряних висипів, ранніх проявів абдомінального та ниркового синдромів. З лабораторних показників слід враховувати рівні швидкості осідання еритроцитів, моноцитів, палочкоядерних нейтрофілів в периферичній крові, а також гострофазових показників і білків гострої фази запалення.

3. Показано застосування козаара та нітрогранулонгу у хворих з максимальним та середнім ступенем активності геморагічного васкуліту. Тривалість їх застосування при змішаній формі з абдомінальним синдромом складає 3-4 тижні, а при змішаній формі з нирковим синдромом - 1-3 місяці.

4.Оптимальні дози для застосування :

-козаар - 0.7-1 мг/кг на добу;

-нітрограгулонг - від 4.3 до 6.2 мг на добу в залежності від віку хворого.

Прийом даних препаратів здійснюється під контролем артеріального тиску і загального стану.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Ищенко Т.Б., Курнина Ю.В. Распространенность и некоторые особенности течения геморрагического васкулита у детей за последние десять лет.//Врачебная практика. -1999, -№4, -С.71-73.

Здобувачем проаналізовано клінічні дані різноманітних форм геморагічного васкуліту у дітей, особливості перебігу його за 10-річчя.

2. Можливості вирішення проблеми геморагічного васкуліту у дітей шляхом корекції імуноендокринного гомеостазу та ендотеліальних дисфункцій. Одинець Ю.В., Ручко А.Ф., Курніна Ю.В., Іщенко Т.Б.//Педіатрія, акушерство та гінекологія, -1999, -№4, -С.160-161.

Здобувач самостійно проводив аналіз літературних даних, присвячених ролі ендотеліальної дисфункції при захворюваннях судин, проводив вимірювання рівнів ендотеліну-1 та оксиду азоту.

3. Одинец Ю.В., Ищенко Т.Б Эндотелиальная дисфункция в патогенезе геморрагического васкулита у детей.//Врачебная практика, -2000, -№4, -С.30-36.

Здобувач забезпечував підбір літературних джерел, що висвітлюють роль ендотеліальної дисфункції при патології судин, вивчав та відпрацьовував методику вимірювання рівнів ендотеліну-1 та оксиду азоту, здійснював підбір дітей, хворих на ГВ, проводив статистичну обробку даних.

4. Ищенко Т.Б. Терапевтические аспекты оптимизации лечения геморрагического васкулита у детей.// Врачебная практика, -2001, -№5, -С.67-75

5. Одинець Ю.В., Іщенко Т.Б. Терапевтична корекція дисфункції ендотелій залежних факторів при геморагічному васкуліті у дітей.//Педіатрія, акушерство та гінекологія, -2001, -№4, -С.71

Здобувач самостійно здійснював тематичний підбір дітей, хворих на ГВ, проводив дослідження системи ендотелійзалежних факторів, відпрацьовував схеми медикаментозної корекції ендотеліальної дисфункції.

6. Ищенко Т.Б. Роль эндотелиальной дисфункции при геморрагическом васкулите у детей в развитии вторичной гломерулопатии. //Український терапевтичний журнал. -2002, -Т.4, -№2, -С.35-38.

7. Імунологічні та неімунологічні механізми в розвитку геморагічного васкуліту у дітей. Одинець Ю.В., Ручко А.Ф., Курніна Ю.В., Іщенко Т.Б.// Перинатологія та педіатрія. –2001, -№3. –С.107-108.

Здобувач проводив дослідження системи ендотелійзалежних факторів ( ендотеліну-1 та оксиду азоту), системи гемостазу та статистичну обробку даних.АНОТАЦІЯ


Іщенко Т.Б. "Роль ендотелійзалежних факторів в патогенезі геморагічного васкуліту у дітей".-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціалністю 14.01.10 - педіатрія.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2002.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності лікування хворих на геморагічний васкуліт (ГВ) на підставі вивчення ролі ендотелійзалежних факторів (ЕЗФ) у патогенезі захворювання.

У роботі вивчена наявність ЕЗФ (ЕТ-1 і NO) у плазмі крові дітей, хворих на ГВ, у залежності від форми, важкості та періоду захворювання, а також взаємозв'язок концентрацій ЕЗФ з показниками системи гемостазу та імунітету.

У дітей, хворих на ГВ, виявлена наявність ендотеліальної дисфункції, ступінь якої залежить від активності захворювання. Найбільший ступінь ендотеліальної дисфункції зареєстрований у хворих з максимальною активністю ГВ та наявністю абдомінального синдрому та гломерулонефриту.

Рівні ЕТ-1 і NO в плазмі крові корелюють з показниками систем зсідання та протизсідання крові, а також з показниками клітинного, гуморального імунітету та фагоцитозу, що підтверждує взаємозв'язок імунних та неімунних механізмів