LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотеліоцитів у походженні та морфогенезі міксом серця

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

РУДЕНКО Олена Володимирівна

УДК 611.018:616.12-006.325


РОЛЬ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ У ПОХОДЖЕННІ ТА

МОРФОГЕНЕЗІ МІКСОМ СЕРЦЯ

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ-2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в інституті серцево-судинної хірургії АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, Захарова Валентина Петрівна,

інститут серцево-судинної хірургії АМН України,

головний науковий співробітник відділення

патоморфології з прозектурою.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Стеченко Людмила Олександрівна,

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, професор кафедри гістології та ембріології;

доктор медичних наук, професор Михайлюк Іван Олексійович, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.

Провідна установа:

інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України

Захист відбудеться 20 лютого 2003 р. о 13-30 годині на

засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Київ, пр.Перемоги, 34, морфологічний корпус.

З дисертаціію можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Киів, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розіслано 10 січня 2003 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Грабовий О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Міксоми серця (МС) - найбільш поширені новоутворення внутрішньосерцевої локалізації, які, згідно з міжнародною класифікацією пухлин, належать до пухлин неясного генезу. За даними літератури вони складають від 66 до 91% первинних новоутворень серця (Van de Wal H.J. та ін., 1988, Centofanti P. та ін.,1999). За своєю морфологією та характером біологічної поведінки міксоми серця відносяться до доброякісних пухлин, але їх внутрішньосерцева локалізація завжди при природному перебігу процесу призводить до фатальних змін гемодинаміки з неминучим смертельним наслідком. Крім того, схильність деяких міксом до фрагментації обумовлює високий ризик попадання пухлинних емболів у периферійні судини з відповідними клінічними ускладненнями. Усе це робить міксоми серця надзвичайно небезпечною патологією, єдиним методом лікування якої і хірургічне вилучення пухлин.

Досягнуто великих успіхів у діагностиці та хірургічному лікуванні цих пухлин. Детально вивчена описова морфологія цих пухлин, але не з'ясовано, чому однакові за клітинним складом міксоми серця в одних випадках мають вигляд компактного новоутворення з гладкою поверхнею, в інших - відрізняються надзвичайно пухкою консистенцією та ворсинчастою поверхнею. Залишається відкритим і питання їх клітинного походження міксом серця (Burke A., Virmani R., 1996). У значній мірі це пов'язано з тим, що при дослідженні природи даних новоутворень використовували в основному традиційні гістологічні методи. Впровадження в практику морфологічних досліджень імуногістохімічних (ІГХ) технологій відкрило нові можливості для більш прецизійного визначення клітинних джерел розвитку пухлин, у т.ч. і міксом серця, оскільки ці методи базуються на використанні моноклональних антитіл (МкАТ), що мають високу специфічність до окремих клітинних та тканинних структур із конкретним встановленням їх імунофенотипу.

У цей час існує ряд робіт, присвячених імуногістохімічному дослідженню міксом серця. В них автори, не заперечуючи їх мезенхімну природу, намагаються встановити більш конкретне клітинне джерело цих пухлин. Дискутується можливість походження міксом серця з нервової тканини [Terraciano L.M. та співавт., 2000], також варіант кардіоміогенного диференціювання клітин пухлини [Kodama H. та співавт., 2002]. Деякими авторами не виключається навіть ентодермальний генез цих пухлин [ Lindner та співавт., 1999]. Але найбільш переконливі дані свідчать на користь ендотеліального походження міксом серця [D.J. Farell та співавт., 1996]. При цьому немає жодного дослідження, у якому автори мали за мету визначити, до якого ендотелію генетично відносяться міксоми серця - судинного чи ендокардіального.

Все вищеназване вказує на гостру актуальність подальшого пошуку клітинного джерела та вивчення особливостей морфогенезу міксом серця.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках спільної науково-дослідної роботи інституту серцево-судинної хірургії АМН України та кафедри серцево-судинної хірургії КМАПО ім. П.Л.Шупика "Розробити і удосконалити методи хірургічного лікування пухлин серця", номер державної реєстрації 0100U000994, в якій Руденко О.В. була виконавцем окремих фрагментів.

Мета роботи: визначити клітинне джерело походження міксом серця та особливості їх морфогенезу.

Для реалізації вказаної мети поставлені такі задачі:

1.Визначити частоту поширеності міксом серця.

2.Встановити морфологічні різновиди міксом серця.

3.Встановити імуногістохімічний фенотип клітин міксом серця з визначенням клітинного джерела їх походження.

4.Розробити концепцію гісто- і морфогенезу міксом серця.

Об'єкт дослідження. Міксоми серця людини.

Предмет дослідження. Роль ендотеліоцитів у походженні та морфогенезі міксом серця.

Методи дослідження. У роботі використані класичні морфологічні (гістологічні та

гістохімічні) методи для виявлення структурних особливостей міксом серця, а також прогресивні імуногістохімічні технології з використанням сучасних моноклональних антитіл для ідентифікації клітинного джерела походження цих пухлин ( за патентом України № 46684 А "Спосіб розпізнавання міксоми серця" ). При вивченні васкулярізації міксом серця та міжпередсердної перегородки (МП) хворих із цією патологією проведена морфометрія, результати якої проаналізовані за правилами варіаційної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що ця дисертація є першою в Україні та країнах СНД, у якій подано всебічний аналіз питання походження та морфогенезу міксом серця. При цьому вперше у світі при вивченні гістогенезу цих пухлин використано моноклональні антитіла CD 143 (CG2), специфічні до судинного АСЕ (ангіотензин-конвертуючого ензиму), який продукується ендотеліоцитами дрібних артерій та артеріол. Вперше науково обгрунтовано походження міксом серця із ендотелію змінених артерій серця і створена концепція морфогенезу цих пухлин, а також встановлені особливості розвитку міксом правого та лівого передсердь.

Обгрунтованність і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Репрезентативний масив дослідженого матеріалу (278 випадків), а також використання високоінформативних імуногістохімічних технологій створили передумови для отримання достовірних даних. Поряд з якісним аналізом структур міксом серця проведена їх квантифікація з наступною обробкою цифрових показників методами варіаційної статистики, що дозволило уникнути суб'єктивізму при