LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотеліоцитів у походженні та морфогенезі міксом серця

використання в розробці ефективних методів оперативного лікування.

1. Міксоми серця складають 93 % всіх доброякісних пухлинних новоутворень серця, і

найчастішим місцем локалізації цих пухлин і ліве передсердя (89,3% всіх міксом).

2. 62,9% міксом серця і пухкими ворсинчастими з поверхнею, утвореною міксомними клітинами. 37,1% пухлин - компактні щільні, переважна більшість яких покрита ендотелієм ( 85,9%) і тільки 14,1% - пухлинними клітинами. Макроскопічний диморфізм цих пухлин відображує різні стадії морфогенезу, а не типи пухлин. Компактні щільні міксоми - це пухлини на ранній стадії їх розвитку; пухкі ворсинчасті утворюються із щільних міксом на пізній стадії морфогенезу.

3. Артерії міжпередсердної перегородки формують основу міксом передсердної локалізації. Показники "індексу васкулярізації" та "судинного індексу" як у міжпередсердній перегородці, так і пухлинах, достовірно перевищують аналогічні критерії контролю. Ці кількісні характеристики і проявом різкої деформації артерій, дистрофічних змін компонентів судинної стінки із порушенням замкнутого циркулярного профілю судини.

4. В артеріях, які втрачають типову судинну структуру, ендотеліоцити трансформуються і набувають морфологічних характеристик міксомних клітин. Виділено три можливі варіанти пухлинного трансформування судинних ендотеліоцитів, а саме: 1) за межами пошкодженої судинної стінки; 2) перетворення ендотеліоцитів у міксомні клітини "in situ"; 3) змішана форма, яка передбачає наявність двох вищевказаних варіантів трансформування в одній судині.

5. Імунофенотипування міксомних клітин за СD31 та CD34 показало їх походження із ендотелію. імунопозитивність пухлинних клітин за антивіментином обумовлена первинною мезенхімною природою ендотеліоцитів.

6. Особливості експресії АСЕ (ангіотензин-конвертуючого ензиму, який присутній тільки у ендотелії дрібних артерій та артеріол) в клітинних структурах міксом серця свідчить про те, що пухлинні клітини, які локалізуються в тілі всіх міксом серця і на поверхні ворсинчастих пухлин походять із судинного ендотелію. Поверхня щільних пухлин утворена ендотеліоцитами ендокарду, про що свідчить відсутність експресії АСЕ в цих клітинах.

7. Розроблена концепція морфогенезу міксом серця, основою якого і трансформування ендотеліальних клітин артерій міжпередсердної перегородки у міксомні клітини. Генетична спорідненність міксомних клітин з ендотеліоцитами підтверджується також їх здатністю до реверсії фенотипу, тобто до формування судиноподібних структур (неоангіогенез), специфічних для міксом серця.

8. Дані про походження міксом серця з ендотелію артерій міжпередсердної перегородки і підставою для розробки техніки хірургічного лікування міксом серця, яка передбачає радикальне видалення міксом серця разом із підлеглими ділянками міжпередсердної перегородки.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Руденко Е.В., Захарова В.П., Bohle R.M., Кнышов Г.В. Сравнительная характеристика морфологии миксом правого и левого предсердий // Вісник морфології.-2001.- №1.- С.39-41.

(Здобувачем особисто проведено порівняльне морфологічне та імуногістохімічне дослідження міксом передсердь, фотодокументування).

2. Руденко Е.В., Захарова В.П. Морфология и гистогенез миксом сердца // Онкология.-2001.-Т.3, №1.- С.19-22.

(Здобувачем особисто розроблено алгоритм мікроскопічного опису міксом серця, згідно з яким ним проведено дослідження міксом серця).

3. Руденко О.В, Захарова В.П., Чумак О.С. Морфологічні особливості міжпередсердної перегородки хворих на міксому серця // Вісник проблем біології і медицини.- 2001.- №6.- С.77-81.

(Здобувачем особисто розроблено алгоритм мікроскопічного дослідження міжпередсердної перегородки, згідно з яким ним проаналізовано міжпередсердні перегородки хворих на міксому серця).

4. Захарова В.П., Руденко О.В., Bohle R.M., Вітовський Р.М. імуногістохімічні аспекти гістогенезу міксом серця // Львівський медичний часопис "АМL". - 2002.- Т.VIII, №1.- С.12-15.

(Здобувачем особисто проведено імуногістогістохімічне дослідження міксом серця та на підставі власних результатів запропонована концепція онкогенезу міксом серця).

5. Пат. 46684 А Україна. МПК 7 А61В10/00 "Спосіб розпізнавання міксом серця" / Руденко О.В., Захарова В.П., Вітовський Р.М. Заявлено 07.02.02. Опубліковано 15.05.02. - Бюл.№5.-5с.

(Здобувачем особисто розроблено методику визначення імунофенотипу клітин міксом серця).

6. Руденко Е.В. Морфологические аспекты миксом сердца // Серцево - судинна хірургія: Щорічн. наук. праць Асоц.серц.-судин. хірургів України.- Вип.7.-Київ, 1999.- С.257-259.

(Здобувачем особисто виявлено особливості морфології та гістогенезу міксом серця).

7. Руденко Е.В., Захарова В.П., Витовский Р.М. Миксомы левого предсердия: особенности васкуляризации межпредсердной перегородки в области основания опухоли // Серцево-судинна хірургія: Щорічн.наук.праць Асоц.серц.-судин.хірургів України.-Вип.8.- Київ, 2000.- С.217-219.

(Здобувачем особисто виконано морфометричні дослідження і встановлено особливості васкуляризації міжпередсердної перегородки).

8. Витовский Р.М., Тодуров Б.М., Руденко Е.В., Гончаренко Н.В., Ковтун Г.И., Дарвиш Гияз. Отдаленные результаты хирургического лечения миксом сердца // Серцево-судинна хірургія: Щорічн. наук.праць.- Вип.8.- Київ,2000.- С.27-31.

(Здобувачем особисто проведено аналіз архівного морфологічного матеріалу для виявлення рецидиву міксоми серця та морфологічне дослідження цих випадків).

9. Витовский Р.М., Ситар Л.Л., Комиссаров С.И., Антощенко А.А., Эстрин С.И., Руденко Е.В. К вопросу о семейных миксомах сердца // Серцево-судинна хірургія: Щорічн.наук.праць.- Вип.9.- Київ, 2001.- С.61-64.

(Здобувачем особисто виконано огляд літературних джерел з питання сімейних міксом серця, а також проведено морфологічне дослідження описаного випадку).

10. Руденко Е.В., Прасол В.А., Витовский Р.М., Демьянчук В.Б., Лазоришенец В.В. Удаление гигантской биатриальной миксомы с мультицентричным ростом // Харківська хірургічна школа.- 2001.- №1.- С.76-78.

(Здобувачем особисто було проведено огляд літератури за питанням біатріальних міксом серця; на прикладі описаного випадка продемонстровані особливості росту МС в різних передсердях ).

11. Bohle R.M., Zakharova V., Klopper B., Franke F.E., Towbin H., Rudenko O., Kroll J., Hehrlein F.W. Cardiac myxomas: a tumor of uncertain histogenesis // Pathology Research and Practice.-1997.- Vol.193/1-2.-P.92.

(Здобувачем особисто проведені імуногістохімічні реакції з МкАТ до ендотелію (CD31, CD34, CD143), віментину та відпрацьовані методики використання цих антитіл).

12. Zakharova V.P., Rudenko O., Klopper B., Bohle R.M. MIB-1 immunostaining in cardiac myxomas // Pathology Research and Practice.-1997.-Vol.193/5-6.-P.429.

(Здобувачем особисто проведено імуногістохімічне дослідження МС з МкАТ MIB1 з визначенням проліферативного індексу в клітинах пухлини).

13. Захарова В.П., Вітовський Р.М., Руденко О.В. Морфо-клінічний аналіз 172 видалених міксом серця // ІІ наук. конф. серц.-судин. хірургів України: тези доповідей.- Київ,1994.- С.60.

(Здобувачем на підставі морфологічного дослідження 172 міксом серця поставлено питання про вивчення гістогенезу міксом серця ).

14. Витовский Р.М., Руденко Е.В. К вопросу о дифференциальной диагностике первичных