LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину грамнегативної мікрофлори в цитокіновій регуляції активності клітинних факторів неспецифічного імунного захисту, фібринолізу і протеолізу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

КУЗНЄЦОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНАУДК: 612.017.1:616.34-008.87


РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ ГРАМНЕГАТИВНОЇ МІКРОФЛОРИ В ЦИТОКІНОВІЙ РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИННИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ, ФІБРИНОЛІЗУ І ПРОТЕОЛІЗУ
14.03.04 - патологічна фізіологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Тернопіль - 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії

МОЗ України


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Кухарчук Олександр Леонідович, Буковинська державна медична академія, професор кафедри нормальної фізіології


Офіційні опоненти:


Доктор медичних наук, професор Мисула Ігор Романович, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського, завідувач кафедри фізіотерапії, медичної реабілітації та курортології


Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Гоженко Анатолій Іванович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології


Провідна установа:

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ


Захист дисертації відбудеться 26 квітня 2002 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.601.01 у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 12).Автореферат розісланий 14 березня 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Я.Я.Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність теми визначається тим, що грамнегативна ендотоксинемія має патогенетичне значення не тільки при тяжкий інфекційній патології - сепсисі та інфекційно-токсичному шоці, але і відіграє провідну роль у патогенезі імунопатологічних станів при алергічних та автоімунних процесах (Б.Р.Гельфанд и др., 1998; Е.А.Лыкова и др., 1999; В.Б.Белобородов, 2001), дисбактеріозах (Л.И.Кочурко и др., 1998; Н.М.Грачев и др., 1999; Л.А.Леванова, Е.В.Сурикова, 2001), захворюваннях печінки (С.В.Сибиряк и др., 1998; R.A.Memon et al., 1997), серця (Е.А.Маркова, И.Р.Мисула, А.И.Дацко, 1990; A.M.Reilly et al., 1997; J.Zhong et al., 1997), легень (M.J.Hickey et al., 1997) і нирок (А.И.Гоженко и др., 1992; О.Л.Кухарчук, 1996). Системна ендотоксинемія виникає при опіках (T.Suguira et al., 1995), антибіотикотерапії (F.Dalrt, 1996), важких фізичних навантаженнях (A.E.Jeukendrup et al., 2000).

Консервативно-еволюційний поліфункціоналізм молекули ліпіду А характеризується ушкоджуючими ефектами ліпополісахаридів (ЛП) грамнегативної мікрофлори (ГМ) на рівні ендотеліоцитів судинного русла (R.Motterlini et al., 1998; K.Matsumura et al., 1998), в механізмі ураження яких велике значення належить кисневим радикалам (R.P.Brandes et al., 1999; S.Basn, M.Ericson, 2000), що утворюються при активації iндуцибільної NO-синтази (A.C.Sharma et al., 1997; T.Kovalenko et al., 1999). Підсилення генерації макрофагами NO- під впливом ЛП ГМ лежить в основі ушкодження сурфактантної системи легень (W.W.Htain et al., 1997; P.R.Miles et al., 1999; J.R.Wright et al., 1999), астроцитів мікроглії кори головного мозку (V.A.M.Vincent et al., 1998), нефроцитів (M.M.Hellemeesch et al., 1999), кардіоміоцитів і гепатоцитів (K.Fukuzawa et al., 1998). Патологічні ефекти ендотоксину включають також активацію протеолізу з розвитком негативного азотистого балансу (T.Vary et al., 1998), порушення обміну ліпідів і вуглеводів (L.Balteskard et al., 1995), активацію тромбоцитарно-судинного і коагуляційного гемостазу за пригнічення плазмового і тканинного фібринолізу (В.Г.Лиходед и др., 1996). Генералізоване порушення мікроциркуляції за системної ендотоксинемії зменшує функціональні резерви нирок (N.Hiki et al., 1997), серця (Э.А.Бардахчьян и др., 1998; X.Meng et al., 1998), печінки (R.A.Memon et al., 1998; K.Toshima et al., 1998), тимуса і селезінки (Y.L.Pan et al., 1997; J.Kondrup, S.Froekjaer, 1999) та сприяє ушкодженню бар'єрних структур кишечника (S.Khalil et al., 1997; D.W.Vercer et al., 1998; N.B.Osman et al., 1998), що замикає порочне коло патологічних ефектів ліпополісахаридів грамнегативної мікрофлори.

Успіхи у вивченні біології ендотоксинів і патофізіології ендотоксинемії ознаменувалися відкриттям ролі цитокінів у реалізації ефектів ЛП ГМ. Установлено, що ендотоксин у здорових волонтерів збільшує вміст у крові інтерлейкіну (ІЛ)-1b, фактора некрозу пухлин (ФНП) a та ІЛ-6 (R.De Ryk et al., 1997). Показано, що активація протеолізу при сепсисі опосередкована ІЛ-6 (A.Williams et al., 1998). Ліпід А впливає на сироватковий рівень розчинних рецепторів ІЛ-2 (J.Hokl et al., 1996), діє на ЦНС через індукцію синтезу ІЛ-1b (В.М.Клименко, О.Е.Зубарева, 1999), підвищує концентрацію в плазмі крові ІЛ-1b, ФНПa, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10 та ІЛ-12 за септичних станів (A.Boelen et al., 1996; M.G.Bouma et al., 1997; L.R.Leon et al., 1999; S.R.Chavali et al., 1998; U.Muller-Weidan, K.Wedan, 2000), дозозалежно стимулює синтез та секрецію ІЛ-2 та ІЛ-4 клітинами селезінки, брижових лімфовузлів і пеєрових бляшок (A.Estrada et al., 1998).

Крім того, ЛПГМ відіграють провідну роль у гемокоагуляційних порушеннях у пацієнтів з інфекціями (А.М.Полякова и др., 1999), володіють прямою імуносупресивною активністю (Е.В.Борисова, 1999), впливають на фагоцитарну активність макрофагів (Л.Г.Зайцева и др., 2000), мають імуногенні властивості, є ключовим фактором у патогенезі ендотоксинового шоку (И.М.Салахов и др., 1998), який нерідко завершується поліорганною недостатністю (Э.А.Бардахчьян и др., 1999).

Водночас, цілий ряд аспектів проблеми грамнегативної ендотоксинемії залишається не вирішеним. Перш за все, це питання, що пов'язані з визначенням ролі цитокінів в ендотоксин-індукованих порушеннях регуляції імунологічної реактивності.

Зв'язок роботи з науковими програмами,