LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину грамнегативної мікрофлори в цитокіновій регуляції активності клітинних факторів неспецифічного імунного захисту, фібринолізу і протеолізу

спрямованих на покращання цитокінової регуляції системи неспецифічного імунного захисту організму.

Результати роботи впроваджені (акти впровадження) на кафедрах патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Одеського державного медичного університету, Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського, Вітебського державного університету, Буковинської державної медичної академії, на кафедрі нормальної фізіології Запорізького державного медичного університету, на кафедрі нормальної та патологічної фізіології Ужгородського національного університету, на кафедрі зоології та фізіології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, в Чернівецькому ДП НДІ медико-екологічних проблем, у Буковинському інституті агропромислового виробництва, на кафедрі зоології Криворізького педагогічного університету, в ЦНДЛ Буковинської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто здійснено розробку основних теоретичних і практичних положень роботи, проведено аналіз літературних джерел, патофізіологічні дослідження. Самостійно провела набір і обробку фактичного матеріалу, написала всі розділи дисертації. Висновки і практичні рекомендації сформульовані сумісно з науковим керівником. У 6-ти наукових працях, опублікованих зі співавторами, самостійно зібрано матеріал, здійснено огляд літератури за темою, проведено статистичну обробку даних, зроблено узагальнення та сформульовані висновки. При підготовці 6-ти праць, які опубліковані у співавторстві, використано експериментальний матеріал, огляд літератури, статистичні дані автора.

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднені на науково-практичній конференції "Фізіологія та патофізіологія перекисного окислення ліпідів, гемостазу та імуногенезу" (Полтава, 1999); на ІV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2000); на Міжнародному симпозіумі "Актуальні питання медичної допомоги населенню" (Чернівці, 2000); на науковій конференції студентів і молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю (Київ, 2001); на VІ з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Чернівці, 2001); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Ліки-людині" (Харків, 2001); на міжнародній конференції "Проблемы здоровья семьи" (Мармарис, Турция, 2001); на науково-методичній конференції "Практичне заняття у підготовці лікарів і провізорів" (Київ, 2001), на науковій конференції "Історія та сучасні досягнення фізіології в Україні" (Київ, 2001), на науковій конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Я.П.Склярова (Львів, 2001) на підсумкових наукових конференціях співробітників БДМА (Чернівці, 1999-2001).

Публікаціі. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 5 - у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 212 сторінках і складається з вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, списку використаних джерел літератури, додатків. Основний зміст дисертації викладено на 139 сторінках машинописного тексту, робота ілюстрована 56 таблицями, 41 рисунком. Список літератури включає 323 джерел, з них 199 - іноземних авторів.

О С Н О В Н И Й З М І С Т

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі використано 236 самців рендомбредних автобредних білих щурів від племядра 4 категорії (SPF) масою тіла 0,14-0,16 кг (НДІ МЕП МОЗ України). Усі тварини відповідали 4 класу чистоти за мікробіологічним, вірусологічним та паразитологічним статусом і знаходилися на стандартному раціоні, в стабільних умовах утримання (ОСТ 1-88 "Тварини лабораторні. Технологічний процес"). Спленектомію виконували за Г.Ю.Стручко (1998), тимектомію - за Ю.В.Галкіним, В.Г.Добкіним (1975), декапітацію щурів здійснювали через 2 тижні після операції, під нембуталовим наркозом. Експериментальний дисбактеріоз моделювали шляхом внутрішньошлункового введення тетрацикліну в дозі 5 мг/кг маси тіла впродовж 7 днів (В.Г.Лиходед и др., 1998). Грамнегативну портальну або системну ендотоксинемію моделювали шляхом внутрішньоочеревинного (в/оч) або внутрішньовенного (в/в) - в яремну вену введення сальмонельозного ендотоксину (штам Salmonella typhimurium 1468 із колекції Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського) в дозі 10 мкг на кг маси за 4 і 2 год до декапітації щурів.

Для лікування дисбактеріозу та корекції порушень неспецифічної імунологічної реактивності використовували бактерійний препарат біфіформ ("Ferrosan", Данія) та імуностимулятор спленін ("Дарница", Україна). Біфіформ призначали по одній капсулі, вміст якої (107 Bifidobacterium longum та Enterococcus faecium) одноразово вводили внутрішньошлунково металевим зондом щоденно впродовж 7 днів. Спленін та білкову фракцію гомогенату селезінки, отриману шляхом екстракції на мікроколонках C2 AmprepTM (Велика Британія), вводили протягом тижня внутрішньом'язово в дозі 0,5 мл/кг маси тіла.

Дослідження вмісту прозапальних цитокінів - інтерлейкіну-1b (ІЛ-1b) і фактора некрозу пухлин a (ФНПa) в сироватці крові проводили на імуноферментному аналізаторі "Униплан-М" (Росія) за допомогою наборів реагентів "РrоСоn IL-1b" для визначення ІЛ-1b та "РrоСоn ТNFa" для визначення ФНПa (OOO "Протеиновый контур", Росія). Протеолітичну активність плазми крові і тканин внутрішніх органів визначали за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколу (К.Н.Веремеенко и др., 1988), інтенсивність фібринолізу - за лізисом азофібрину (О.Л.Кухарчук, 1996). Вміст у тканинах внутрішніх органів малонового діальдегіду (МДА) досліджували за методикою І.Д.Стальної, Т.Г.Гарішвілі (1975). Для виділення нейтрофілів і макрофагів використовували пробірки "Vacutainer CPTTM" фірми "BECTON DICKINSON" (США). Фагоцитарне число (ФЧ) і фагоцитарний індекс (ФІ) визначали загальноприйнятими методами (А.В.Караулов, 1999). Окислювальний метаболізм нейтрофілів і моноцитів-макрофагів досліджували методом хемілюмінесценції (J.A.Metcalf et al., 1986) на хемілюмінометрі "ПХЛ-1" (Росія).

Ентеробактерії вирощували на середовищах Ендо, Левіна, Плоскірєва. Ідентифікацію чистих культур проводили за стандартними методиками (W.N.Ewing, 1972; W.N.Ewing, W.J.Martin, 1974; И.Н.Блохина и др., 1992). Патогенні варіанти ешерихій визначали за здатністю продукувати гемолізин, а також серологічним методом. Виділення дріжджеподібних грибів роду Candida здійснювали на середовище Сабуро, біфідобактерій - на середовищі "Бактофок-МП" (И.В.Критская и др., 1995). Анаеробні