LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину грамнегативної флори в патогенезі хронічного гнійного одонтогенного гаймориту

22

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА


БАЛАБАНЦЕВА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА


УДК: 616.31+616.216-002+616.017.1:576.8.097.29


РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ ГРАМНЕГАТИВНОЇ ФЛОРИ
В ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
ОДОНТОГЕННОГО ГАЙМОРИТУ14.01.22 – стоматологія


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі хірургічної стоматології Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського МОЗ УкраїниНауковий керівник

доктор медичних наук, професор

Безруков Сергій Григорович,

Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського
МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології, завідувачОфіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Лісова Ірина Григоровна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, завідувач


доктор медичних наук, професор

Рузін Генадій Петрович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології, завідувач


Провідна установа Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології, м. КиївЗахист відбудеться 16.09.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Пімоненка, 10-А.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицького, 9Автореферат розісланий 16.08.2005 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцентО.В.Горобець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лікування хворих на одонтогенний гайморит представляє собою не тільки медичну, але і певну соціальну проблему. Серед загальної кількості гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки одонтогенні гайморити складають 21,3%, кількість рецидивів захворювання коливається в межах від 30 до 50% (Сысолятин С.П. и соавт., 2000), причому хворіє найбільш працездатна група населення у віці 18–45 років. Незважаючи на певні успіхи, досягнуті в лікуванні хворих цієї групи, все ще висока частота їх гнійно-запальних ускладнень (Шантуров А.Г., 1988; Шкоба Я.В., 1998; Тимофеев А.А., 1999; Бускина А.В., Гербер В.Х., 2000; Балабанцев А.Г. и соавт., 2000). Все це придає проблемі особливу актуальність, що неоднократно підкреслювалося у вигляді програмних питань на авторитетних конференціях і з'їздах лікарів-стоматологів.

Використаний сьогодні комплексний підхід у лікуванні одонтогенного запалення верхньощелепних пазух зумовлений багатофакторністю етіопатогенезу захворювання. В останні роки помітно змінився підхід до лікування одонтогенних синуситів в бік впровадження принципу щадячого лікування, яке більшою мірою відповідає сучасному уявленню про вогнищеву інфекцію. З цієї позиції лікування одонтогенного гаймориту повинно включати раціональне сполучення загальних заходів впливу на організм пацієнта з проведенням етіопатогенетичної місцевої терапії. Для успішного лікування синуситу необхідне створення достатньої концентрації лікарських речовин в тканинах, що можливе тільки при введенні препаратів безпосередньо в пазуху і зумовлене високою відновною здатністю епітелію та вираженими його властивостями зберігати свої функції навіть після тривалого локального запалення (Кручинский Г.В., Филиппенко В.И., 1991; Тимофеев А.А., 1999).

Пошук нових лікарських засобів, способів і методик лікування, які мають комплексний ефект впливу, з урахуванням особливостей етіології і патогенезу захворювання і одночасно мають позитивний вплив на процеси регенерації тканин верхньощелепної пазухи при хронічних одонтогенних гайморитах, залишається актуальним і одним із перспективних напрямків. Для подальшого підвищення якості лікування хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит назріла необхідність у детальнішій оцінці використаних методів діагностики і визначення прогнозу перебігу означеної патології: в раціональній корекції комплексу лікувальних заходів (з урахуванням даних про характер імунної і запальної відповіді, процесів ендотоксемії) для зниження ризику розвитку ускладнень і рецидиву захворювання, а також скорочення термінів лікування хворих (Лісова І.Г., 1998; Рузін Г.П. 2004).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано на кафедрі хірургічної стоматології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, у відділеннях ЛОР і хірургічної стоматології РКЛ ім. М.О.Семашка. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри хірургічної стоматології Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського "До-, інтра-, післяопераційна профілактика розвитку ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих " (шифр теми 02/24, № держреєстрації 0104U004103).

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит за рахунок включення в комплекс лікування препаратів, які компенсують дію ендотоксину грамнегативної флори на імунну систему.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:

  • Вивчити показники ендотоксикозу, прозапальних і протизапальних цитокінів у хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит.

  • Визначити прогностичну цінність вивчаємих показників при їх використанні з метою контролю за ефективністю лікувальних комплексів, а також для раннього виявлення ускладнень хронічного одонтогенного гаймориту.

  • Розробити методику лікування хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит з використанням засобів, що мають патогенетичну направленість.

  • Вивчити динаміку клінічної картини захворювання, показників ендотоксикозу, цитокінів у хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит при застосуванні традиційного і розробленого нами комплексів лікування.

    Об'єкт дослідження – хронічний гнійний одонтогенний гайморит.

    Предмет дослідження – вплив методик місцевого лікування на клінічний перебіг та показники ендотоксикозу, прозапальних і протизапальних цитокінів


  •