LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину грамнегативної флори в патогенезі хронічного гнійного одонтогенного гаймориту

сироватці крові та змивів із верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит

Методи дослідження – виходячи із мети і основних задач дослідження проведені клінічні, імунологічні, рентгенологічні методи дослідження – для визначення ефективності проведеного лікування хворих на хронічний гнійний одонтогенний гайморит (ХГОГ) в умовах застосування традиційного і запропонованого методу терапії, статистичні методи дослідження – для визначення достовірності одержаних результатів.

Наукова новизна дослідження. Вперше вивчено роль ендотоксину грамнегативної флори у розвитку дисбалансу прозапальних цитокінів у хворих на ХГОГ. Виявлено переважання селективного імунодефіциту за рахунок антиендотоксинових антитіл (анти-ЕТ-АТ) сироватки крові у хворих на ХГОГ.

Підтверджено участь грамнегативної флори в патогенезі захворювання, що дозволяє використовувати визначення анти-ЕТ-АТ для характеристики антиендотоксинового потенціалу імунної системи і прогнозування перебігу означеної патології. Визначено динаміку змін цих показників у процесі лікування.

Визначено, що комплекс діагностичних досліджень, який включає визначення вмісту антиендотоксинових антитіл класів А, М, G у сироватці крові, антиендотоксинових секреторних антитіл, загального і секреторного імуноглобуліну класу А, а також, цитокінів (IL-1β, TNF-α, IL-4) в змивах із пазух може використовуватися для об'єктивного прогнозування перебігу захворювання і здійснення контролю за ефективністю терапії, що проводиться.

Вивчено вплив комбінації антисептику Декасан та імуномодулятору Тіотріазолін на стан рівнів анти-ЕТ-АТ, цитокінів, а також на динаміку зворотного розвитку клінічних симптомів захворювання. Проведена порівняльна оцінка ефективності традиційного методу лікування хронічного гнійного одонтогенного гаймориту і запропонованого комплексу лікування з включенням препаратів Декасан і Тіотріазолін.

Практична значимість одержаних результатів. Встановлено участь грамнегативної флори в механізмі розвитку ХГОГ, що є підставою для внесення в діагностичний і лікувальний комплекси змін і доповнень, які мають патогенетичну спрямованість.

Складено оптимальний прогностичний комплекс лабораторних методів діагностики активності перебігу запального процесу в пазусі, з використанням оцінки показників антиендотоксинових антитіл сироватки крові шляхом тІФА. Виявлено особливості клінічного перебігу хронічного гнійного одонтогенного гаймориту залежно від характеру змін рівня анти-ЕТ-АТ сироватки крові.

Обґрунтовано доцільність внесення змін у комплекс лікувальних заходів, що мають патогенетичну спрямованість. Встановлено, що комбіноване місцеве використання антисептику Декасан та імуномодулятору Тіотріазолін веде до проявів більш вираженого терапевтичного ефекту і до скорочення термінів лікування хворих (в середньому на 0,96 0,15 доби)0,96ных (в среднем на 0,96равленность. развития заболевания, что является основанием________________.

Результати дослідження з 2004 року використовуються в педагогічному процесі при читанні лекцій і проведенні практичних занять зі студентами і лікарями на кафедрі хірургічної стоматології та кафедрі стоматології ФПО КДМУ ім. С.І. Георгієвського; на кафедрі хірургічної стоматології Одеського державного медичного університету; на кафедрі щелепно-лицевої хірургії і стоматології Української військово-медичної академії (м. Київ); на кафедрі стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності: у відділенні хірургічної стоматології Республіканської клінічної лікарні ім. М.О.Семашка (м. Сімферополь); хірургічному відділенні міської стоматологічної поліклініки (м. Сімферополь); хірургічному відділенні Центральної стоматологічної поліклініки МО України (м. Київ); хірургічному відділенні Обласної клінічної стоматологічної поліклініки (м. Одеса), відділенні хірургічної стоматології міської лікарні № 1 ім. М.І.Пирогова (м. Севастополь).

Особистий внесок здобувача. При виконанні дисертації автором особисто відібрана, проаналізована наукова література, яка має відношення до дослідження, виконано інформаційний пошук. Під керівництвом професора С.Г.Безрукова автором особисто сформульована мета і задачі дослідження, виконано і систематизовано фактичний матеріал, проведено аналіз одержаних результатів та їх інтерпретація, статистична обробка, сформульовані висновки і практичні рекомендації, які випливають із результатів дослідження.

Імунологічні дослідження проведені автором спільно із співробітниками лабораторії клінічної імунології ЦНІЛ КДМУ (зав. – к.ф.н. А.І.Гордієнко).

Здійснено впровадження матеріалів та їх апробація. Підготовлені наукові дані до публікації і виступів на конференціях, оформлена дисертаційна робота. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць. Отримано патент України на винахід, виконаний в співавторстві з С.Г.Безруковим з рівною часткою науково-практичної участі кожного.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися і обговорювалися на: щорічній традиційній весняній конференції Української наукової медичної спілки оториноларингологів, присвяченій
10-річчю Незалежності України (17-18 травня 2001 р., Алушта); науково-практичній конференції, присвяченій 105- річчю з дня народження С.І.Георгієвського (2003 р., Сімферополь); науково-практичній конференції, присвяченій дню стоматологічного факультету КДМУ ім. С.І.Георгієвського (25 лютого 2003 р., Сімферополь); Всеукраїнській підсумковій науково-практичній конференції "Перспективи розвитку та ефективність застосування БАД серії "Полізим" (27-28 вересня 2003 р., Євпаторія); науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю стоматологічного факультету КДМУ ім. С.І.Георгієвського (20 листопада 2003 р., Сімферополь); науково-практичній конференції "Достижения современной медицины", присвяченій пам'яті С.І.Георгієвського (15 квітня 2004 р., Сімферополь); 1 з'їзді Асоціації стоматологів АР Крим (26 листопада 2004 р., Алушта); науково-практичній конференції, присвяченій 26-річчю стоматологічного факультету (10 грудня 2004 р., Сімферополь)

Дисертація апробована на розширеному міжкафедральному засіданні профільних кафедр стоматологічного факультету КДМУ ім. С.І. Георгієвського
(м. Сімферополь, 2004 р.) та на засіданні апробаційної ради "Стоматологія" при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ, 2005 р.)

Публікації. Результати проведених наукових досліджень відображені в
9 наукових публікаціях, в тому числі, 6 у виданнях, рекомендованих ВАК України. Отримано 1 деклараційний патент України на винахід "Спосіб лікування гаймориту" (Патент 61007 А Україна, А61В1/12, 1/233. № 2002120515. Опубл. 15.10.2003; бюл. № 10).

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, результатів клініко-лабораторних досліджень (2 розділи), обговорення