LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО
ЮР'ЄВА АЛЛА ВІКТОРІВНА

УДК:616.248-053.2+616-097:579.8:616.34-085

РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ

ТА СИСТЕМИ АНТИЕНДОТОКСИНОВИХ АНТИТІЛ

ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ
14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь - 2005
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України,завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Кобець Тетяна Володимирівна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, професор кафедри госпітальної педіатрії №1


доктор медичних наук, професор Больбот Юрій Кононович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,завідувач кафедри госпітальної педіатрії №2.


Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра госпітальної педіатрії №2


Захист відбудеться „ 27 " травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).


Автореферат розісланий „ 26 " квітня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої ради,

кандидат медичних наук, доцент Смуглов Є.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки в світі спостерігається тенденція до зростання захворюваності БА серед дітей, тяжкості її перебігу, інвалідності і смертності (Балаболкин И.И., 2001; Ласица О.И., 2001; Кобец Т.В., Hartert T.V. et al., 2000), особливо серед дітей, що постійно мешкають в регіонах антропогенного забруднення (Больбот Ю.К., 1994; Каладзе М.М., 1994; Лук'янова О.М., 1999).

Незважаючи на успіхи сучасної алергології у вивченні клінічної, морфологічної, імунологічної сутності запального процесу при БА, причини персистенції запалення дихальних шляхів залишаються недостатньо вивченими (Фещенко Ю.И., 2000; Чернушенко Е.Ф., 2000).

Одним із механізмів формування і персистуючого перебігу БА є розвиток імунної відповіді по Th2 типу під впливом бактеріального ліпополісахариду (ЛПС), називаємого також ендотоксином (ЕТ) (Andrew H. Liu, 2000; Hein H. et al,. 2001). Реалізації патологічної дії ЕТ, що надходить як екзогенно при диханні, так і ендогенно при самооновленні пула кишкової палички, сприяють зниження бар'єрних функцій слизових оболонок респіраторного і травного трактів та порушення функції скавенджер-рецепторів імунокомпетентних клітин (Колганова Н.А., 1996; Меджитов Р. та ін., 2004; Brade H. et al., 1999). Важливу роль у кліренсі ЕТ відіграють природні антиендотоксинові антитіла (АЕА), які відображають не тільки реакцію організму на надходження ЕТ, але і характеризують врождений імунітет до грамнегативних мікроорганізмів (Лиходед В.Г. та ін., 1999; Reid R.R. et al., 1997; Beloglazov V.A. et al., 2002;). Однак, в доступній літературі немає публікацій, присвячених вивченню даних гуморальних антиендотоксинових чинників при БА, в тому числі у дітей. Актуальною є і проблема пошуку ефективних напрямків у лікуванні, спрямованих на зменшення впливу ендотоксину, що доповнюють протизапальну базисну терапію.

Таким чином, вивчення ролі ендотоксину кишкової палочки і стану гуморальних антиендотоксинових чинників, на нашу думку, дозволяють не тільки доповнити патогенетичні механізми прогресування БА у дітей, але і науково обгрунтувати необхідність корекції системної ендотоксинемії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є частиною науково-дослідної роботи кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України: „Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації" (шифр 02/10, номер держ. реєстрації 0102U006362).

Мета дослідження: доповнити уявлення пророль порушень гуморальних антиендотоксинових чинників у персистенції запального процессу при бронхіальній астмі у дітей, обгрунтувати доцільність використання і довести клінічну ефективність корекції системної ендотоксинемії.

Завдання дослідження:

 • Вивчити стан системи антиендотоксинових антитіл у дітей, що страждають на бронхіальну астму в залежності від особливостей перебігу захворювання та екологічного стану регіону мешкання.

 • Виявити вплив базисної терапії і санаторно-курортного лікування на рівень антиендотоксинових антитіл.

 • Вивчити характер функціональної інтеграції гуморальної системи елімінації ендотоксину з основними ланками загального імунітету і лабораторним показником ендогенної інтоксикації.

 • Обгрунтувати доцільності корекції антиендотоксинового імунітету в комплексному лікуванні бронхіальної астми у дітей.

  Об'єкт дослідження:патогенетичні аспекти БА у дітей.

  Предмет дослідження: особливості стану системи антиендотоксинових антитіл (класів А, М і G), специфічних до ЛПС кишкової палочки, при БА у дітей.

  Методи дослідження: клінічні, лабораторні, імунологічні, біохімічні, функціональні, статистичні.

  Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження розширюють і поглиблюють розуміння патогенетичної сутності БА у дітей за рахунок розшифровки ролі порушень елімінації ендотоксину в прогресуванні захворювання.

  Вперше вивчено особливості системи АЕА і доведено взаємозв'язок стану антиендотоксинового захисту з показниками клітинної, гуморальної, фагоцитарної ланок імунітету та інтегрального показника


 •