LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей

фізіотерапія. – 2003. – №2. (додаток). – С.370-371. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Особенности антиэндотоксинового иммунитета у детей с бронхиальной астмой из зон антропогенного загрязнения: Материалы республиканской научно-практической конференции „Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения" (24–25 сентября 2003г., г. Евпатория) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2003. – №3. – С.14. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Некоторые патогенетические механизмы прогрессирования бронхиальной астмы у детей / Каладзе Н.Н., Бабак М.Л., Аскари Т.А., Юрьева А.В. и др. // Матеріали конгресу педіатрів України „Актуальні проблеми і напрями розвитку педіатрії на сучасному етапі" (7-9 жовтня 2003., Київ). – Київ, 2003. – С.69-70. (Визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, участь в обговоренні результатів, написанні доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В., Гордиенко А.И. Особенности гуморального антиэндотоксинового иммунитета у детей с бронхиальной астмой при наличии сопутствующих заболеваний // Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання патології органів травлення у дітей". –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С.76-78 (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Влияние экологических факторов на состояние антиэндотоксинового иммунитета у детей // Здорова дитина: здоровій дитині – здорове середовище: Матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2004. – С.14-15. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Уровни естественных антител к липополисахариду кишечной палочки в сыворотке крови здоровых детей / Юрьева А.В., Каладзе Н.Н., Гордиенко А.И. и др. // Тези доповідей науково-практичної конференції „Актуальні питання кліничної медицини та післядипломної освіти". – Ялта, 2004. – С.126-127. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Динамика уровней антител к липополисахариду кишечной палочки при бронхиальной астме у детей в периоде обострения / Юрьева А.В., Гордиенко А.И., Притуло Л.Ф. и др. // Тези доповідей науково-практичної конференції „Актуальні питання кліничної медицини та післядипломної освіти". – Ялта, 2004. – С. 125-126. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В., Дудченко Л.Ш. Использование препарата Мукоза композитум в санаторно-курортном лечении детей с бронхолегочной патологией: Матеріали 11 з'їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі" (7 – 10 грудня 2004., Київ). – Київ, 2004. – С.116. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).

 • Каладзе Н.Н., Юрьева А.В. Влияние загрязнения окружающей среды на состояние антиэндотоксинового иммунитета при бронхиальной астме у детей: Материалы республиканской научно-практической конференции „Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения" (23–24 ноября 2004г., г. Евпатория) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №4. – С.52. (Участь у плануванні клінічних досліджень, обговоренні результатів, визначення рівня антиендотоксинових антитіл, обробка одержаних даних, написання доповіді).


  АНОТАЦІЯ

  Юр'єва А.В. Роль ендотоксину кишкової палички та системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю – 14.01.10 – педіатрія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. – Сімферополь, 2005.

  Дисертація присвячена вивченню ролі ендотоксину (ЕТ) кишкової палички та стану системи антиендотоксинових антитіл (АЕА) при БА у дітей, що розширює розуміння патогенетичної сутності БА у дітей за рахунок розшифровки ролі порушень елімінації ендотоксину в прогресуванні захворювання. Визначені додаткові лабораторні, клінічні і генотипні маркери тяжкості перебігу БА у дітей, пов'язані з порушенням антиендотоксинового захисту. Вивчено характер функціональної інтеграції гуморальної системи елімінації ЕТ з основними ланками загального імунітету і лабораторним показником ЕІ. Дано наукове обгрунтування включення в комплексну терапію БА у дітей препарату Мукоза композитум при амбулаторному лікуванні та ентеросорбції при санаторно-курортному лікуванні з метою корекції антиендотоксинового імунітету. Доведено, що застосування препарату Мукоза композитум на тлі базисної терапії сприяє відновленню резервів зв'язування ЕТ, покращує показники загального імунітету і ФЗД, сприяє зниженню ЕІ, досягненню стійкої ремісії.

  Ключові слова: діти, бронхіальна астма, ендотоксин, антиендотоксинові антитіла, лікування.

  АННОТАЦИЯ

  Юрьева А.В. Роль эндотоксина кишечной палочки и системы антиэндотоксиновых антител при бронхиальной астме у детей. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МОЗ Украины. – Симферополь, 2005.

  Диссертация посвящена вопросу изучения роли эндотоксина кишечной палочки, состояния системы антиэндотоксиновых антител при БА у детей. Представлены результаты комплексного обследования больных, особенности состояния системы антиэндотоксиновых антител, характер взаимосвязи врожденного и адаптивного иммунитета, а также интегрального показателя эндогенной интоксикации, проанализировано влияние на уровень гуморальных антиэндотоксиновых факторов терапии при стационарном, амбулаторном и санаторно-курортном лечении.

  В работе определены лабораторные маркеры тяжести течения БА с учетом нарушения антиэндотоксинового иммунитета. В периоде обострения это достоверное снижение уровней анти-ЛПС-IgМ и анти-ЛПС-IgG и повышение уровня анти-ЛПС-IgА, а вне периода обострения - достоверно сниженние уровней анти-ЛПС-IgМ и анти-ЛПС-IgG.

  Установлено, что по мере увеличения продолжительности


 •