LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ехосканування і термографії у визначенні стадій гострого пієлонефриту

досліджена залежність показників лейкоцитарної формули гемограми, а також деяких її індексів від стадій гострого пієлонефриту і оцінена їх діагностична ефективність;

 • Проведена порівняльна оцінка діагностичної ефективності найбільш достовірних ехографічних, термографічних, гемато-логічних критеріїв диференціації гострого серозного і гнійного пієлонефриту і розроблені алгоритми їх комплексного використання в діагностиці стадій запального процесу в нирці;

 • Вперше оцінена діагностична ефективність запропонованих алгоритмів діагностики стадій гострого пієлонефриту і розроблені практичні рекомендації по їх використанню в клінічній практиці.

  Наукову новизну дослідження визначає той факт, що вперше проведено комплексне вивчення ехографічних змін структури нирок та теплових полів поперекової ділянки в комплексі з загальноклінічними методами обстеження для розмежування стадій гострого пієлонефриту. Результати роботи захищено патентом №10192А, 25.12.96 р.

  Практичне значення одержаних результатів. Полягає у впровадженні в клінічну практику доступних для широкого використання методів достовірної диференційної діагностики стадій гострого пієлонефриту, що забезпечують можливість обгрунтованого вибору тактики лікування хворих на всіх етапах спеціалізованої медичної допомоги і, таким чином, дозволяє зменшити кількість ускладнень і летальність при даному захворюванні.

  Впровадження результатів роботи в практику. Розроблені в дисертації положення і метод достовірної діагностики гострого пієлонефриту впроваджені в практику слідуючих лікувальних закладів : урологічне відділення обласної клінічної лікарні м.Києва, урологічні відділення ЦМКЛ м.Києва, Фастівської районної лікарні.

  Особистий внесок здобувача. Ідея дисертаційної роботи запропонована науковим керівником. Здобувач опрацював і спільно з науковим керівником запропонував мету і завдання дисертації, теоретично обгрунтував можливість і довів доцільність клінічного використання алгоритмів диференційної діагностики стадій гострого пієлонефриту за допомогою ехографії та термографії з загальноклінічними методами обстеження.

  Вибір хворих, лікування й оцінка результатів здійснювалися дисертантом особисто. Самостійно виконано огляд літератури й аналіз здобутих даних.

  Здобувачем проведено вивчення ехографічних змін структури нирок та теплових полів поперекової ділянки в комплексі з загальноклінічними методами обстеження для розмежування стадій гострого пієлонефриту.


  Апробація роботи. Основні матеріали дисертації доповідались і обговорювались :

  • на Всесоюзній конференції "ТеМП - 91" ( Червоногорськ, 1991);

  • на науково - практичній конференції (м.Харків, 1992 );

  • на науково - практичній конференції "Організація наукових досліджень вищої освіти в Ізраїлі і Україні" (м.Харків, 1994 );

  • на засіданні Київського обласного осередку Асоціації урологів України (1999р.).


  Публікації. По темі дисертації опубліковано 8 наукових робіт (з них 3 в фахових виданнях), одержано 1 патент на винахід.


  Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 117 сторінках машинописного тесту і складається із вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури, який включає 190 вітчизняних і 38 зарубіжних джерел. Текст дисертації ілюстрований 11 таблицями і 5 малюнками.


  ЗМІСТ РОБОТИ.


  Матеріали та методи дослідження. Для рішення поставлених задач нами було проведено комплексне обстеження і лікування 180 хворих на гострий пієлонефрит, з них 90 хворих - з серозним, 90 хворих - з гнійними формами пієлонефриту (апостематозний пієлонефрит, карбункул, абсцес нирки). Вік хворих складав від 16 до 78 років.

  Розподіл хворих по віку, статі та боку ураження в залежності від стадії гострого пієлонефриту представлено в табл. 1.

  Таблиця 1(слайд)


  Розподіл хворих по віку, статі та боку ураження

  в залежності від стадії гострого пієлонефриту  Вік

  Стать

  Бік ураження

  Форми

  Стадії

  11-20

  21-30

  31-40

  41-50

  51-60

  60 і біль
  ше

  Ч

  Ж

  пра
  вий


  лі
  вий

  дво
  бічний

  Пер
  вин
  ний

  Вто
  рин
  ний

  Серозна

  9

  35

  18

  13

  6

  8

  10

  80

  50

  35

  5

  66

  24

  Гнійна

  -

  19

  31

  10

  12

  19

  21

  69

  48

  42

  -

  39

  51

  Всього

  9

  54

  75

  2375

  758

  75

  75

  75

  75

  75

  75

  75

  75


  В табл. 2 представлена характеристика хворих на гнійний пієлонефрит.

  Таблиця 2(слайд)


  Характеристика хворих на

  гострий гнійний пієлонефрит  апостематоз

  16

  Форма гнійного ураження

  карбункул

  62


  абсцес

  12

  Характер оперативного втручання

  нефростомія і декапсуляція нирки

  72


  нефректомія

  18


  Термографічне обстеження проводилося в кабінеті термодіагностики, обладнаному згідно загальноприйнятим методичним вимогам ( А.А.Мошкалов, В.Ф.Суханова, 1984).

  Для проведення ІЧ-термографії використовувалась інфрачервона вимірювальна система (термограф) АГА-780М (Швеція).

  Якісна оцінка термограм включала характеристику локалізації, розмірів, форми структури і чіткості меж температурних полів, також їх симетричності, кількісна оцінка - за показниками термоамплітудного аналізатора. Визначались температурні градієнти в симетричних точках відносно серединної лінії тіла. При цьому принципове значення надавалося факту існування поняття фізіологічної і патологічної термоасиметрії (В.Ф.Сухарев,


 •