LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль ехосканування і термографії у визначенні стадій гострого пієлонефриту

25.12.96. Цей показник являє собою інтегральну величину, що відображає одночасно реакцію макроорганізму на гострий запальний процес у нирці (лейкоцитоз і сума незрілих форм нейтрофілів) та локальні зміни в ураженій нирці (максимальна товщина ниркової паренхіми).

Суть розробленого методу діагностики зводиться до наступного. За допомогою ехотомографії визначають максимальну товщину паренхіми ураженої нирки в сантиметрах (Н). Визначають кількість лейкоцитів в 1 л (Л), та кількість незрілих форм нейтрофілів в % (Л незр.).

За формулою обчислюється діагностичний показник ( Р3 ) :


Р3 = Л r Лнезр. r Н. .

109


При значенні Р 190 діагностують гнійну стадію гострого пієлонефриту, а при значеннях Р < 190 - серозну стадію гострого пієлонефриту. Із 90 хворих з гнійними формами гострого пієлонефриту діагноз підтверджено інтраопераційно у 87 хворих (істинно позитивний результат), у 15 хворих із групи з серозним пієлонефритом був помилковонегативний результат. Чутливість даного способу діагностики гнійної стадії захворювання нирок складає 96%, специфічність - 83%, діагностична ефективність - 90%.

Таким чином, недостатня специфічність ехосканування і зміни в лейкоцитарній формулі в значній мірі компенсуються за рахунок комплексного використання обох методів дослідження. Комплексне використання цих методів дозволяє достовірно визначати стадію гострого пієлонефриту, що фактично визначає і межі консерватизму в лікуванні хворих на гострий пієлонефрит.


Висновки


 • Діагностична ефективність загального лейкоцитозу, зсуву лейкоцитарної формули вліво та лейкоцитарного індексу інтоксикації при гострому пієлонефриті складає відповідно 65%, 69% і 67% і тому не може вважатись достатньою для застосування при визначенні стадії гострого пієлонефриту.

 • Запропонований лейкоцитарний показник, який включає рівень лейкоцитів крові та суму незрілих нейтрофільних лейкоцитів, забезпечує диференційну діагностику серозної та гнійної стадій гострого пієлонефриту з ефективністю 82 %.

  3. Найбільш достовірним термографічним критерієм розмежу-вання стадій при гострому пієлонефриті є максимальний градієнт температури симетричних поперекових ділянок. Діагностична ефективність термографії за цим критерієм складає 80%, тому не може використовуватись ізольовано в клінічній практиці для діагностики стадії гострого пієлонефриту.

  4. Запропонований спосіб діагностики, включаючий значення максимального градієнта температури, визначене при термографії, рівень лейкоцитів крові та суму незрілих нейтрофільних лейкоцитів забезпечує діагностику стадій запального процесу при гострому пієлонефриті з ефективністю 86%.

  5. Найбільш достовірним ехографічним критерієм розмежуван-ня стадій при гострому пієлонефриті є максимальна товщина паренхіми нирок. Діагностична ефективність ехографії за цим критерієм складає 65%, тому не може використовуватись ізольовано в клінічній практиці для діагностики стадії гострого пієлонефриту.

  6. Запропонований спосіб комплексної діагностики, включаю-чий максимальну товщину паренхіми нирки, визначену при ультросонографії, рівень лейкоцитів крові та суму незрілих нейтрофільних лейкоцитів, забезпечує діагностику стадій запального процесу при гострому пієлонефриті з ефективністю 90 %.


  Практичні рекомендації


 • Для проведення диференційної діагностики стадій гострого пієлонефриту з максимальною ефективністю в широкій практиці доцільно використовувати ехографію в комплексі з даними аналізу крові та розрахуванням діагностичного показника.

 • Для проведення диференційної діагностики стадій гострого пієлонефриту може використовуватись термографія в комплексі з показниками гемограми, згідно розробленої нами методики.

 • За умов відсутності можливості проведення ехосканування нирок для експрес-діагностики стадії гострого пієлонефриту, рекомендується використовувати запропонований лейкоцитарний показник.


  Список опублікованих праць за темою дисертації :


 • Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Лісовий В.М., Погребінський В.М., Мельник В.Я., Андрєєв А.О., Бухалов Ю.В. Диференційна діагностика серозної та гнійної стадії гострого пієлонефриту // Урологія.- 1997.- № 1.- С. 4 - 8.

 • Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Лісовий В.М., Мітченко М.В., Бухалов Ю.В., Мельник В.Я. Новий підхід в диференційній діагностиці стадій гострого пієлонефриту // Експериментальна і клінічна медицина. – 2000. - № 1. - С. 139 - 142.

 • Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Погребинский В.М., Мельник В.Я. Роль эхосканирования почек в диагностике острого пиелонефрита // Врачебное дело. – 1993. - № 4. - С. 73-76.

 • Пат. 10192А Україна, А61В6/00. Спосіб диференційної діагностики гострого пієлонефриту / Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Лісовий В.М., Погребінський В.М., Мельник В.Я., Бухалов Ю.В.; Заявка № 94062352 пріоритет від 16.08.95р.; Опубл. 25.12.96 ; Бюл. № 4.

 • Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Мельник В.Я. Особенности термографической диагностики обструктивных и необструктивных форм острого пиелонефрита / Тез. док., Всесоюзн. конф. - "Темп - 91". - Красногорск. – 1991. - С. 196-197.

 • Пасечников С.П., Мельник В.Я. Повышение эффективности ультразвуковой диагностики острого гнойного пиелонефрита // Тез. док. научно-практ. конференции, Ультразвуковые методы диагностики в современной клинике - Харьков. – 1992. - С. 160.

 • Возможности разграничения стадий воспалительного процесса для дальнейшей дифференциации лечебной тактики при остром пиелонефрите / Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Погребинский В.М., Мельник В.Я.; Институт урологии и нефрологии АМН Украины. – Киев, 1994. - 7 с. Депониров. в ГНТБ Украины № 1308 УК 94.

 • Эффективные критерии оценки структурного состояния почек на основе диагностических изображений. / Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Погребинский В.М., Лисовой В.М., Мельник В.Я.; Институт урологии и нефрологии АМН Украины. - Киев, 1994. - 7 с. - Деп. в ГНТБ Украины № 1309 УК 94.

 • Возіанов О.Ф., Пасечніков С.П., Лісовий В.М., Погребінський В.М., Мельник В.Я. Критерії оцінки структури нирок на базі діагностичних зображень // Матеріали медичної сесії Інтернаціонального симпозіуму., Організація наукових досліджень і вищої освіти в Ізраїлі і Україні). - Харків. – 1994. - С. 42 - 43.


  АНОТАЦІЯ


  Мельник В.Я. Роль ехосканування і термографії у визначенні стадій гострого пієлонефриту. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06 - урологія

  Інститут урології та нефрології АМН України, Київ

  Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності діагностики стадій гострого пієлонефриту.


 •