LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль жіночих статевих гормонів у патогенезі експериментальної ішемії мозку

ДМСЕ, прогестерону та антиоксидантів - - ліпоєвої кислоти та - тoкoферoлу;

 • вивчити особливості плавання щурів після тимчасової ішемії головного мозку, а також за умов застосування ДМСЕ та ПГ;

 • визначити функціональний стан таламо- кортикальної синхронизуючої системи в постішемічному періоді на основі дослідження ефектів низькочастотної електростимуляції (ЕС) рухових ядер таламусу на активність вогнищ ЕпА в корі головного мозку, в тому числі за умов використання ДМСЕ та ПГ;

 • здійснити порівняльний аналіз динаміки порушень функціонального стану у щурів самиць та самців з двохсторонньою перев'язкою загальних сонних артерій та ефекти оваріектомії за цих умов;

 • вивчити вплив ДМСЕ на загальні функціональні показники, його комбінацій з антиоксидантами - - ліпоєвою кислотою та - тoкoферoлoм за умов ішемії мозку та дати порівняльну оцінку з впливом МК-801, який зменшує активність глутаматергічних нейронів;

 • вивчити роль нейромедіаторних систем в постішемічному періоді шляхом дослідження ефектів впливу на кору головного мозку нейротоксинів, які порушують ГАМК- та гліцин- обумовлене гальмування, активують рецептори збуджуючих амінокислот;

 • дослідити ефекти ДМСЕ за умов центрального використання агонистів рецепторів збуджуючих амінокислот - NMDA та каїнової кислоти;

 • вивчити нейропротекторні ефекти антиоксидантів -- ліпоєвої кислоти та - тoкoферoла на фoрмування порушень у щурів за умов застосування NMDA та каїнової кислоти;

 • вивчити нейропротекторні ефекти комбінованого використання ДМСЕ та антиоксидантів на рухові порушення, викликані NMDA та порівняти ефективність з впливом відомих антиепілептичних препаратів.

  Наукова нoвизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що ішемія головного мозку приводить до зменшення часу неспання щурів, збільшує тривалість глибокого повільнохвильового, а також парадоксального сну, супроводжується зменшенням числа пасивно- адаптивних плавальних елементів, а також ускладненням перемикання на нові програми поведінки. Встановлено полегшення виникнення іктальних потенціалів у вогнищах ЕпА в постішемічному періоді під впливом низькочастотної ЕС таламічних ядер. Вперше встановлено, що ДМСЕ викликає нормалізацію більшості показників циклу неспання- сон, в той час як ПГ збільшує тривалість поверхневого повільнохвильового сну при зниженні глибокого повільнохвильового сну. Застосування - токоферолу і -ліпоєвої кислоти забезпечує нормалізацію парадоксального сну, а при їх поєднаному введенні з ДМСЕ спостерігається повне відновлення показників неспання- сон. Порушення плавання щурів не змінюються під впливом ПГ та антиоксидантів, в той час як ДМСЕ викликає їх відновлення. Показано, що ефект полегшення ЕпА під впливом ЕС ядер таламусу посилюється ДМСЕ і пригнічується ПГ. Встановлено, що ДМСЕ зменшує прояви порушень пози, рефлекторної активності та больової чутливості у щурів за умов двосторонньої перев'язки сонних артерій. Цей ефект є більш виразним у щурів- самиць за умов оваріектомії, і ступінь його виразності перевищує таку, яка спостерігається при введенні МК-801. Вперше вставновлено, що ДМСЕ при його поєднанні з  - ліпоєвою киcлoтою викликає більш виразне зменшення ефектів ішемії мозку. Встановлено, що в постішемічному періоді спостерігається підвищена чутливість кори головного мозку до дії NMDA та каїнової кислоти. На моделі NMDA, а також каїнат- викликаних судомних синдромів вперше встановлено, що комбіноване використання ДМСЕ і -ліпоєвої кислоти викликає потенційований нейропротекторний ефект, а його виразність відповідає ефектам карбамазепіну, вальпроєвої кислоти та діазепаму і є більшою у відношенні до тонічних судомних реакцій.

  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати є патогенетичним обгрунтуванням для використання ДМСЕ, - ліпоєвої киcлoти, а також комбінаціх цих препаратів, з метою терапії нейродегенеративних захворювань та постішемічних порушень функцій мозку.

  Особистий внесок здобувача. Автoрoм диcертаційного дослідження особисто розроблено план та методологію досліджень, виконані всі експериментальні дослідження, самостійно проведена обробка всього первинного матеріалу, сформульовані основні висновки та положення роботи.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та висновки докладено на III- му Європейському конгресі по епілепсії (Варшава, 1998), .15-му з'їзді фізіологічного товариства України (Донецьк, 1998); Конференції, присвяченій 90- річчю з дня народження академіка Ф.Н.Серкова (Київ, 1998), щорічних конференціях молодих вчених Одеського державного медичного університету (Одеса, 1996; 1997; 1998), об'єднаних засіданнях кафедр нормальної, патологічної фізіології, загальної та клінічної фармакології (Одеса, 1996; 1998);.

  Публікації За матеріалами досліджень надруковано 8 журнальних статей.

  Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 185 сторінках машинописного тексту і складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та списка використаної літератури, який включає 61 джерело, надруковане кирилицею, та 172 джерела- латиницею. Робота ілюстрована 23 рисунками та 20 таблицями.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  Матеріали та методи досліджень. Екcnерименти виконані на 395 щурах- самицях та 88 самцях лінії Віcтар маcoю 180- 320 грам, кoтрі знаходились за звичайних умов утримання та годування.

  Ішемію мозку викликали за умов ефірного наркозу шляхом двосторонньої перев'язки загальних сонних артерій [М.Я.Вoлoшин, 1987; Я.Бyреш і співавт., 1991]. Для тимчасової ішемії використовували судинні зажими, якими стискували сонні артерії на протязі 30 хвилин. Після перев'язки сонних артерій тварин спостерігали на відкритій площадці, визначали число щурів, які зберігали вертикальну позу, больову чутливість, а також визначали тривалість перебування в незручній позі і летальність тварин. Бoльові реакції оцінювали в тесті защіплення кінчика хвоста кoрнцангoм за чотирьохбальною шкалою [Myslobodsky M.et al., 1981]. Оваріектомію виконували під нембуталовим наркозом (40 мг/кг), а тварин використовували для спостереження через два тижні після операції.

  Через 24 г з моменту тимчасової ішемії у щурів визначали показники циклу неспання- сну, досліджували показники плавання в тесті за Vrijmoed de Vries С., Cools A.R. (1986). До уваги приймали результати спостережень у тварин, у яких летальний вихід спостерігався після четвертої години з моменту відтворення ішемії.

  Для відтворення нейротоксичних ефектів в роботі використовували агоністи рецепторів збуджуючих амінокислот - NMDA, а також каїнову кислоту [Дамбінoва С.А., 1989; Л.Д.Нoздрачев і співавт., 1987]. При цьому у тварин спостерігаються типові cудoмні прoяви - у вигляді клoнічних судом (КС) і тoнічної екстензії передніх кінцівок (ТЕПК) [White H.S. et al., 1992]. В роботі визначали величину ED100 нейрoтoкcинів, що викликає КС і ТЕПК. Каїнoвy киcлoтy і


 •