LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

(збільшення інтегрального індекса з 0,721 до 0,930, тобто на 29,0%).

Отже, як вітчизняний фітоадаптоген "Бальзам "Кримський", так і імпортний "Бальзам Біттнера" приблизно в однаковій мірі здатні посилювати сприятливий вплив стандартного бальнеотерапевтичного комплексу на Т-, В- та фагоцитарну ланки імунітету ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у з'ясуванні ролі стану захисно-пристосувальних систем і їх взаємозв'язків у патогенезі хронічного калькульозного пієлонефриту у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яка вирішена шляхом порівняльного дослідження параметрів фагоцитарної, Т- і В-клітинної ланок імунітету, гемостазу, з одного боку, та сечового синдрому, фільтраційно-реасорбційної, секреторно-екскреторної і концентраційної функцій нирок, з іншого. Досліджено також характер внутрішньосистемних і міжсистемних кореляційних взаємозв'язків у хворих на асептичний уролітіаз та хронічний калькульозний пієлонефрит в фазі ремісії, латентного і активного процесу. Вирішення задачі в прикладному плані необхідне для селекції найінформативніших параметрів захисних систем, які визначають обтяження асептичного уролітіазу запальним процесом (пієлонефритом), та патогенетичного обгрунтування застосування бальнео- і фітоадаптогенів для його лікування і профілактики.

1. Шляхом застосування удосконалених статистичних методів багатомірного аналізу виявлено, що фагоцитарна ланка імунітету ослаблена в максимальній мірі у ліквідаторів з активною фазою калькульозного пієлонефриту; у хворих з латентним калькульозним пієлонефритом має місце менша вираженість відхилення, міра якої ще менша у осіб в фазі ремісії запального процесу. Асептичний уролітіаз супроводжується мінімальним ослабленням фагоцитарної ланки імунітету. Депресія Т-ланки імунітету максимальна при латентному калькульозному пієлонефриті, дещо менша - при активному; натомість вона слабко виражена в фазі ремісії і дуже слабко - при відсутності запалення. Характерним є пригнічення кіллерної ланки імунітету, вираженість якого теж зумовлена важкістю патологічного процесу. В-клітинна ланка імунітету, на противагу попереднім, активується, при цьому в максимальній мірі при активному запаленні, в дещо меншій - при латентному. Вираженість активації найменша в фазі ремісії запального процесу і, особливо, при його відсутності.

2. Показано, що у хворих з аналогічною патологією, які не зазнали дії факторів аварії, як правило, активація В-ланки та пригнічення фагоцитарної, Т- і, особливо, кіллерної ланок в кожній фазі патологічного процесу виражені меншою мірою, ніж у хворих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

3. Показано, що перелічені порушення усіх ланок імунітету, а також гемостазу закономірно пов'язані із порушенням загальних адаптаційних реакцій.

4. Виявлено високу інформативність ступеню внутрішньосистемного і міжсистемного спряження параметрів захисних механізмів і метаболізму (передовсім ліпопероксидації) для характеристики фази патологічного процесу. Він є мінімальним у осіб з асептичним уролітіазом, вищим - за наявності супутнього латентного процесу і ще вищим - в фазі активності і ремісії запалення.

5. Для виявлення імунодисфункції та оцінки її вираженості з 52 відібрано 8 найінформативніших параметрів (активність лізоциму, реакція бласттрансформації лімфоцитів, індекс бактерицидності нейтрофілів, вміст дрібномолекулярних ЦІК, фібронектину, CD16+-, Та- і CD3+-лімфоцитів), кожен з них зокрема, а також їх сукупність відображає особливості захисних систем у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з різними формами урологічної патології і які можуть бути застосовані з метою скринінг-тесту..

6. Виявлено низку метаболічних чинників імунодисфункції, тобто параметрів, які суттєво пов'язані із інтегральним станом імунітету. При цьому зниження одних (пізня глікемія в глюкозотолерантному тесті, рівень дієнових кон'югатів, бета-ліпопротеїдів) визначає поглиблення імунодисфункції, як і підвищення інших параметрів (рівень в плазмі С-реактивного білка, сіалових кислот, альфа1-глобулінів та рання гіперглікемічна реакція в глюкозотолерантному тесті).

7. Методом кореляційно-регресивного аналізу продемонстровано, що порушення функцій ураженої нирки пов'язані із вираженістю ступеня дезадаптації, імунодисфункції, бактерійурії і лейкоцитурії. Найбільш взаємозв'язаним з імунодисфункцією є ефективний нирковий кровоплин, водний діурез, гломерулярна фільтрація та секреторний сегмент радіоізотопної ренограми. Найбільш пов'язаними із сечовим синдромом є кліренс гіппурану-131J, швидкість його секреції та екскреції.

8. Показано, що стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту Трускавець, завдяки своїм адаптогенним властивостям, загалом сприятливо впливає на стан адаптації, що, в свою чергу, визначає зменшення вираженості імунодисфункції, хронічного запального процесу в нирках, порушень основних ниркових функцій, а в кінцевому підсумку – клінічних проявів захворювання.

9. Патогенетично обгрунтовано доцільність застосування фітоадаптогенів (композиції "Бальзам Біттнера" і "Бальзам Кримський") для підвищення ефективності відновлення порушених захисно-пристосувальних систем осіб чорнобильського контингенту в умовах їх бальнеотерапії на курорті Трускавець.

10. Шляхом застосування інтегральної оцінки продемонстровано однакову здатність порівнюваних фітокомпозицій підвищувати рівень адаптації та резистентності організму. Це дозволяє нам рекомендувати вітчизняний фітопрепарат "Бальзам Кримський" для широкого застосування різними категоріями потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи та інших осіб з розладами системи адаптації.


Список опублікованих наукових праць

1. Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін / Чебаненко О.І., Флюнт І.С., Попович І.Л., Балановський В.П., Лахін П.В.- К.: Наук. думка, 1997.- 141 с.

Загальні адаптаційні реакції і резистентність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Попович І.Л., Флюнт І.С., Ніщета І.В., Лобода М.В., Аксентійчук Б.І., Прийма Б.Г., Церковнюк Р.Г.- К: Комп'ютерпрес, 2000.- 117 с.

Біоактивна вода "Нафтуся" і шлунок. Нариси експериментальної та клінічної бальнеогастрології / За ред. Поповича І.Л., Івасівки С.В., Флюнта І.С., Перченка В.П.- К: Комп'ютерпрес, 2000.- 234 с.

Чорнобиль, імунітет, нирки. Вплив факторів чорнобильської катастрофи на імунітет та уролітіаз і опортуністичні інфекції нирок / Флюнт І.С., Попович І.Л., Чебаненко Л.О., Чапля М.М., Білас В.Р.- К.: Комп'ютерпрес, 2001.-210 с.

Бальнеофіторадіодефензологія. Вплив лікувальних чинників курорту Трускавець на стан пристосувально-захисних систем осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи/ Флюнт І.С., Чебаненко О.І., Грінченко Б.В., Бариляк Л.Г., Попович І.Л.-К.: Комп'ютерпрес, 2002.-112 с.