LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження є фрагментом теми Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця "Вивчення ролі перекисного окиснення ліпідів і продуктів метаболізму арахідонової кислоти в механізмах розвитку імунних реакцій гуморального типу" (ДР № 0193 U 018973), "Імунологічні аспекти бальнеотерапії на курорті Трускавець захворювань органів сечовидільної системи" (наказ № 104/1 – 142 по Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України від 25.02.1998 р.) та загальнокурортної теми: "Інтегральна кількісна оцінка загального стану здоров'я (віталітету) різних категорій осіб, котрі прибувають на курорт Трускавець, впливу на нього стандартного бальнеотерапевтичного комплексу та пошук методів підвищення ефективності бальнеотерапії, бальнеореабілітації і бальнеосанації". Дослідження проведені на базі відділу експериментальної бальнеології та групи клінічної бальнеології та фітотерапії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, санаторію "Перлина Прикарпаття" МВС України та філії ЗАТ "Трускавецькурорт" санаторію "Весна".

Мета дослідження. На основі вивчення ролі захисно-пристосувальних систем (імунної, гемостазу, кори наднирників, тиреоїдної, системи антиоксидантного захисту) в патогенезі, зокрема, саногенезі хронічного калькульозного пієлонефриту у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, обгрунтувати удосконалення його санаторно-курортного лікування і профілактики з використанням трускавецького бальнеотерапевтичного комплексу та фітоадаптогенів.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

Провести порівняльну оцінку стану основних захисних систем (фагоцитарної, Т-, В-, кіллерної ланок імунітету і гемостазу), а також загальних адаптаційних реакцій організму та їх метаболічного забезпечення у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на асептичний уролітіаз та хронічний калькульозний пієлонефрит в фазах ремісії, латентного і активного процесів.

З'ясувати роль малих доз іонізуючого випромінювання та хронічного психо-емоційного стресу у порушеннях захисних систем у ліквідаторів шляхом порівняння їх параметрів з такими хворих з аналогічною патологією, але без додаткової дії чинників аварії на ЧАЕС.

Проаналізувати внутрішньо- та міжсистемні взаємозв'язки між параметрами захисних систем, з одного боку, та білкового, ліпідного і вуглеводного метаболізму - з іншого при різних фазах хронічного калькульозного пієлонефриту.

Визначити ступінь залежності сечового синдрому та показників функції нирок від параметрів імунного статусу та адаптації.

Патогенетично обгрунтувати використання бальнеочинників для удосконалення лікування та профілактики загострення хронічного калькульозного пієлонефриту шляхом підвищення рівня адаптації та резистентності організму.

Оцінити вплив стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на стан захисно-пристосувальних систем, патологічних змін в нирках та їх функцій.

Обгрунтувати можливості підвищення ефективності курортної реабілітації захисно-пристосувальних механізмів шляхом доповнення стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець фітоадаптогенами (фітокомпозиції "Бальзам Біттнера" та "Бальзам Кримський").

Об'єкт дослідження - захисно-пристосувальні системи організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС та осіб, які не зазнали дії чинників аварії, хворих на асептичний уролітіаз та калькульозний пієлонефрит у різні фази (латентна, активна, ремісія).

Предмет дослідження - фагоцитарна, Т-, В-ланки імунітету, гемостаз, загальні адаптаційні реакції, білково-азотистий, ліпідний і вуглеводний метаболізм, основні функції нирок, бактерійурія, лейкоцитурія, еритроцитурія і протеїнурія та їх взаємозв'язки у хворих на асептичний уролітіаз та калькульозний пієлонефрит у фазах ремісії, латентного та активного процесів.

Методи дослідження. Стан імунітету оцінено за тестами І і ІІ рівнів ВООЗ (1988), гемостазу та метаболізму - уніфікованими методами лабораторної діагностики. Типування загальних адаптаційних реакцій проведено методом Гаркаві Л.Х., Квакіної Є.Б., Уколової М.А. (1990) у нашій модифікації. Фази патологічного процесу, діагностовані клінічно, були верифіковані лабораторно-інструментальними методами (ультрасонографія, радіоізотопна ренографія, проби Реберга-Тареєва, Нечипоренка, Каковського-Аддіса, тест на бактеріурію).

Наукова новизна одержаних результатів. Започатковано новий напрямок досліджень на стику патофізіології, бальнеології, фітотерапії, імунології, гемостазіології і радіобіології. Отримано важливі додаткові докази про негативний вплив чинників аварії на ЧАЕС на системи адаптації, гемостазу і імунітету учасників ліквідації її наслідків.

Застосувавши удосконалену триступеневу статистичну методику багатомірного аналізу, проведено комплексну порівняльну оцінку стану головних захисно-пристосувальних систем (кори наднирників, тиреоїдної, імунної, гемостазу, оксидаційно-антиоксидантної) у ліквідаторів з різними формами хронічного калькульозного пієлонефриту. Мінімальні відхилення від норми констатовані у осіб з асептичним уролітіазом, вираженість їх дещо більша при хронічному калькульозному пієлонефриті (КПН) у фазі ремісії, суттєво більша при латентному КПН і максимальна - в активній фазі КПН. Разом з тим, клініко-лабораторні прояви активності незначні порівняно з типовими. Показано, що у хворих з аналогічною патологією, за умов відсутності дії факторів аварії активація В-ланки, пригнічення фагоцитозу, системи Т-клітинного імунітету, особливо його кіллерної ланки в кожній фазі патологічного процесу, як правило, виражені меншою мірою.

Виходячи з цього, запропонована патогенетична схема обтяження асептичного уролітіазу хронічним пієлонефритом.

Шляхом застосування удосконаленої методики оцінки скорельованості параметрів проаналізовано внутрішньосистемні та міжсистемні взаємозв'язки показників захисно-пристосувальних систем і метаболізму та продемонстровано високу інформативність коефіцієнта спряження, суттєво відмінного при асептичному уролітіазі та різних фазах КПН.

Висунуто і конкретизовано положення про залежність змін функціональних параметрів нирок та сечового синдрому від вираженості імунодисфункції. Запропоновано концепцію, згідно якої обтяження асептичного уролітіазу пієлонефритом зумовлене істотним ослабленням захисних систем, міра якого визначає фазу калькульозного пієлонефриту (ремісії, латентного чи активного процесу).

На сучасному методичному рівні досліджено вплив бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на параметри захисно-пристосувальних систем та ниркових функцій. В цілому виявлено сприятливі ефекти, зумовлені адаптогенними властивостями вказаного комплексу.

Патогенетично обгрунтована можливість підвищення ефективності реабілітації на