LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС

курорті Трускавець осіб чорнобильського контингенту шляхом додаткового застосування фітоадаптогенів, які посилюють адаптогенну дію бальнеотерапевтичного комплексу.

Практичне значення одержаних результатів. Із сукупності параметрів, що характеризують стан захисних систем даного контингенту хворих, відібрано 8, які в найбільшій мірі відхиляються від норми (активність лізоциму, реакція бласттрансформації лімфоцитів на фітогемаглютинін, вміст дрібномолекулярних циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), фібронектину, NK-, CD3+- та "активних" Т-лімфоцитів, індекс бактерицидності нейтрофілів) і можуть бути рекомендовані в якості скринінг-тестів для оцінки стану цих систем та ефективності засобів реабілітації хворих. Виявлено 8 метаболічних чинників імунодисфункції. При цьому поглиблення імунодисфункції зумовлено зниженням одних (пізня глікемія в оральному глюкозотолерантному тесті, рівень дієнових кон'югатів, β-ліпопротеїдів) та підвищенням інших (рівень в плазмі С-реактивного білка, сіалових кислот, α1-глобулінів та рання гіперглікемічна реакція в оральному глюкозотолерантному тесті). Визначення внутрішньосистемних та міжсистемних коефіцієнтів спряження може бути рекомендовано в якості високоінформативної характеристики захисних систем і застосовуватися з метою оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів. З'ясовано, що вітчизняна фітокомпозиція "Бальзам Кримський" порівняно з "Бальзамом Біттнера" мають однакові адаптогенні властивості.

Особистий внесок здобувача. Здобувач висунув ідею дисертації, самостійно провів патентний пошук, сформував групи спостереження, здійснив проведення клінічні, ультрасонографічні, радіоізотопні, гематологічні, імунологічні, біохімічні аналізи та комп'ютерну статистичну обробку цифрового матеріалу, його інтерпретацію, формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до дисертації, оприлюднені на VII Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Ужгород, 16-20 серпня 1998 р.), VIII Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Львів, Трускавець, 13-17 серпня 2000 р.), І національному конгресі фізіотерапевтів і курортологів України "Фізичні чинники в медичній реабілітації" (Хмільник, 13-14 травня 1998р.), ІІ національному конгресі фізіотерапевтів і курортологів України "Курортні природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації" (Слав'янськ, 12-13 листопада 2002 р.), міжнар. наук.-практ. конф. "Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия" (Ялта, 29 вересня-2 жовтня 1999 р.), конференції з міжнародною участю "Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів" (Чернівці, 5-6 жовтня 1999 р.), VIII пленумі асоціації урологів України (Трускавець, 18-20 травня 1998 р.), наук.-практ. конф. "Реабілітація та лікування в санаторно-курортних умовах" (Трускавець, 7 травня 1996 р.), ІІІ симпозиумі "Діагностика та профілактика негативних наслідків радіації" (Київ, 16-17 грудня 1997 р.), конференції "Актуальні питання санаторно-курортного лікування та реабілітації" (Трускавець, 10 червня 1998 р.), конференції "Учені Трускавця – жертвам Чорнобиля" (Трускавець, 3 травня 2001 р.), конференції "Актуальні проблеми застосування мінеральних вод у медичній практиці" (Трускавець, Моршин, 23-25 жовтня 2001 р.), ІІІ наук.-практ. конф. "Лікувальні грязі: екологічні аспекти, раціональна експлуатація та нові технології їх використання" (Бердянськ, 29 травня 2002 р.), ІІ конференції Асоціації учених м. Трускавця (18 жовтня 2002 р.), засіданні Ученої Ради УкрНДІ МРіК (Одеса, 16 січня 2003 р.), наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Лікувальні і фізичні чинники та здоров'я людини" (Одеса, 28-29 травня 2003 р.).

Публікації. Матеріали дисертації викладені у 69 наукових працях, в тому числі у 5 монографіях і 3 брошурах, рекомендованих до видання Ученою Радою Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, та 28 статтях у виданнях, зареєстрованих ВАК України.

Обсяг та структура роботи. Дисертація викладена на 460 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 94 таблицями і 53 рисунками. Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 11 розділів з викладом результатів власних досліджень, заключення, висновків. Список 752 джерел літератури (642 кирилицею, 110 латиною), таблиці та рисунки займають 180 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи досліджень. Спостереження проведено на двох групах хворих. Основну з них склали 180 ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1986-1987 р.р. віком 30-50 років, цілеспрямовано відібраних серед тих, які прибули на курорт Трускавець для лікування від уролоґічних захворювань. За даними документів, сумарна ефективна доза опромінення складала від 10 до 25 сантигрей, що є найбільш характерною для даного континґенту (Бариляк І.Р., Дьоміна Е.А., 2001). Контрольна група, сформована із 86 чоловіків, була індентичною із основною за віковим складом і нозологічною структурою, за винятком відсутності впливу чинників аварії на ЧАЕС. Для отримання референтних показників обстежено 20 здорових чоловіків аналогічного віку, жителів Трускавця.

Критерієм відбору була наявність одностороннього уратного уролітіазу, вперше діагностованого після 1986 р. і верифікованого методом ультрасоноґрафії. Конкременти локалізувалися в чашечках або мисках нирок, суттєво не порушуючи пасажу сечі.

З метою виявлення супутнього пієлонефриту визначали ступінь бактерійурії (методом дворазового секторного посіву), лейкоцитурії, еритроцитурії та протеїнурії (проби Нечипоренка та Каковського-Аддіса), а також ультрасонографічні критерії (Крюков Н.Н., Дорман Е.С, 2000; Петров Д.А., Ігнашин Н.С., 1998).

Функціональний стан нирок визначали за даними радіоізотопної ренографії (здійснюваної за допомогою апарату "УР1-1" з використанням гіппурану-131J) і проби Реберга –Тарєєва.

Імунний статус оцінювали за тестами І і ІІ рівнів згідно з меморандумом ВООЗ (1988) та методичних рекомендацій по обстеженню потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи, користуючись уніфікованими методиками (Змушко Е.І., Белозеров Є.С., Мітін Є.А., 2001; Караулов А.В., 2002). Визначали наступні параметри Т-клітинної ланки: відносний та абсолютний вміст в крові популяції лімфоцитів, що спонтанно утворюють розетки із еритроцитами барана Е-РУК (Jondal М., Holm G., Wigzell H., 1972), їх високоактивної субпопуляції (за тестом "активного" розеткоутворення за Wybran J., Fudenberg H., 1971) - Еа-РУК, а також теофілінрезистентної і теофілінчутливої субпопуляцій (за тестом чутливості розеткоутворення до теофіліну за Limatibul S., Shore A., Dosch H.M., 1978); для функціональної оцінки ставили реакцію бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) з фітогемаґлютиніном ФГА (за Самойловою Н.А., 1970). Паралельно визначали вміст