LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль змін верхніх дихальних та травних шляхів у первинній діагностиці аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу

ефективне хірур-гічне чи консервативне лікування сприяє нормалізації оториноларингологічних, гормональних, імунологічних показників у хво-рих на аутоімунний тиреоїдит.

Таким чином, нами встановлено, що як при аутоімунному тиреоїдиті, так і при ревматоїдному поліартриті спостерігаються певні зміни в імунній системі, які вказують на аутоімунні зрушення в організмі хворих — це і є основною патогенетичною ланкою у виникненні і перебігу обох хвороб. Аутоімунні процеси призводять до появи характерних симптомів з боку верхніх дихальних та травних шляхів. Як вказані симптоми, так і імунні зрушення ідуть на спад, або й цілком зникають внаслідок консервативного та хірургічного лікування.

ВИСНОВКИ


1. У хворих на аутоімунний тиреоїдит наявні такі симптоми з боку верхніх дихальних та травних шляхів:

— гіперемія, набряк слизової оболонки глотки, м'якого під-небіння і язичка;

— гіпертрофія язикового мигдалика, ін'єкція судин на його поверхні;

— симетричний драглистий набряк голосових складок, і, в деяких випадках, слизової оболонки підголосникової ділянки за наявності помірної гіперемії та сухості слизової оболонки гортані.

2. Симптоми з боку верхніх дихальних та травних шляхів пов'язані з фактом, що щитовидна залоза, яка в ембріональному періоді розвивається в ділянці кореня язика навіть при відсут-ності залишкових елементів щитовидної залози чи щитоязикової протоки в місці первинного закладання чи на шляху пересування протягом усього життя людини, зберігає імунний зв'язок з міс-цем її первинного закладання.

У хворих на аутоімунний тиреоїдит виявлено значне підви-щення титрів антитіл до тиреоглобуліну, до тканин язикового мигдалика і до м'якого піднебіння. У здорових осіб підвищення цих титрів було незначним.

3. Характерні симптоми з боку верхніх дихальних та травних шляхів збігаються з вираженістю аутоімунного тиреоїдиту.

4. Зазначені симптоми спостерігаються лише у хворих на аутоімунний тиреоїдит і відсутні у хворих з іншими хворобами щитовидної залози (багатовузловий еутиреоїдний зоб, солітар-ний еутиреоїдний зоб).

5. При гіпотиреозі, який виникає після тотальної, або субтотальної струмектомії спостерігається:

— набряк голосових складок, а в деяких випадках і підго-лосникової ділянки; він може бути одним із критеріїв дозування замінної терапії тиреоїдними препаратами.

6. Ефективне хірургічне або консервативне лікування сприяє нормалізації оториноларингологічних симптомів, гормональних та імунологічних показників у хворих на аутоімунний тиреоїдит.


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Оториноларингологи, а також лікарі загальної практики повинні знати прояви аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу з боку верхніх дихальних та травних шляхів. Це:

1. Гіперемія та набряк слизової оболонки гортані, та м'я-кого піднебіння, зокрема, язичка.

2. Збільшення язикового мигдалика, ін'єкція судин на його поверхні.

3. Симетричний драглистий набряк голосових складок та підголосникової ділянки за наявності помірної гіперемії та сухості слизової оболонки гортані.

Проявами гіпотиреозу з боку верхніх дихальних та травних шляхів може бути: драглистий набряк голосових складок, і, в де-яких випадках, підголосникової ділянки гортані.

Питанню первинної діагностики аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу на підставі змін з боку верхніх дихальних та травних шляхів слід присвятити окрему тему при проведенні семінарів та читанні лекцій для слухачів циклів підвищення кваліфікації як оторинолариногологів, так і сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також інтернів.


СПИСОК ПРАЦЬ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Матвійчук Я.М. Верхні дихальні та травні шляхи, як "дзер-кало" щитовидної залози // Укр. мед. вісті. —1998. — Т.2, ч.1-2 (59-60). — С.124-125. — (Матеріали VII конгресу СФУЛТ, 16-20 серп. 1998 р., Ужгород).

 • Матвійчук Я.М. Диспное, спричинене струмектомією, як багатофакторна проблема // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1998. — №6. — С.75-76.

 • Матвійчук Я.М. Чи може лікар-неендокринолог запідозрити аутоімунну патологію щитовидної залози // Актуальные вопросы оториноларингологии: Материалы респ. науч.-практ. конф. оториноларингологов, посвященной 100-летию со дня рождения проф. А.М.Рейнуса (Алушта, 23-24 окт. 1997 г.). — Симферополь, 1997. — С.221-226.

 • Матвійчук Я.М. Діагностика автоімунного тиреоїдиту на підс-таві змін з боку верхніх дихальних та травних шляхів // Лікар-ська справа. — 1998. — №3. — С.98-99.

 • Матвійчук Я.М. Симптоми, які спостерігаються у верхніх ди- хальних та травних шляхах при аутоімунному тиреоїдиті та гіпотиреозі // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1998. —№1. — С.32-35.

 • Матвійчук Я.М. Зміни верхніх дихальних та травних шляхів як скринінг-тести для діагностики аутоімунного тиреоїдиту //Ак- туальні питання мікрохірургії вуха та захворювань верхніх дихальних та травних шляхів: Зб.матеріалів республ. наук.-практ. конф.,присвяченої 75-річчю кафедри оториноларингології КМАПО. — К., 1997. — С.105.

 • Кіцера О.О., Лукавецький О.В., Матвійчук Я.М. Зміни у верхніх дихальних та травних шляхах як скринінг-тест для виявлення аутоімунного тиреоїдиту // Матеріали 3 з'їзду отоларингологів України. — К., 1995. — С.410.

 • Кіцера О., Томашевський Я., Павлюк Д., Матвійчук Я. Паралелі при аутоімунному тиреоїдиті і гіпотиреозі та супутніх змі-нах у верхніх дихальних шляхах // Лікарський вісник: Журн. укр. лікар-ського товариства Північної Америки. — 1994. — Т.41, №2 (133). — С.82-86.

 • Кіцера О.О., Томашевський Я.І., Матвійчук Я.М. Патологія верхніх дихальних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної ендокринології: Матеріали 5 з'їзду ендокринологів України. — К., 1994. — C.198-199.

 • Томашевський Я.І., Матвійчук Я.М., Бумбар О.І. Показники вмісту b-кетокислот у сечі в діагностиці порушень вуглеводного обміну // Матеріали засідань АН ВШ України (Західне ре-гіональне медичне відділення). — Львів, 1994. — Бюл. №1. — С.18-21.

 • Томашевский Н.И., Томашевская А.Я., Ференсович Н.Я., Матвийчук Я.М., Бумбар О.И. Исследование функционального состояния цикла КОРИ в практике эндокринолога // Актуаль-ные вопросы клинической диабетологии: Научные труды / Казан. гос. мед. ин-т. — Казань, 1994. — Т.3. — С.14-17.


  Матвійчук Ярослава Михайлівна: "Роль виявлення змін верхніх дихальних та травних шляхів у первинній діагностиці аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу". Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19 — оториноларингологія. Київський науково-дослідний інститут оториноларингології ім.О.С.Коломійченка, Київ, 1999.

  Захищаються 11 наукових робіт, в яких вивчено патологію верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, еутирeоїдний багатовузловий зоб,


 •