LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології

ураженням каротидного басейну.

5. Найбільш змінені типи ЕЕГ відзначалися у хворих із порушенням функції зовнішнього дихання. Для вираженого порушення ритмічності патерну дихання характерний дезорганізований тип ЕЕГ; у хворих із ритмічним, глибоким і частим диханням реєструвався або гіперсинхронний тип ЕЕГ, або сполучення періодів синхронізації та десинхронізації б-ритму.

6. У хворих на хронічну цереброваскулярну патологію в системі транспорту кисню розвиваються компенсаторні реакції: підвищення рівня фетального гемоглобіну (якісна адаптація), збільшення кількості дезоксигемоглобіну й зниження кількості оксигемоглобіну у венозній крові (адаптація модуляційного типу). У хворих із порушенням функції зовнішнього дихання відзначаються зворотні взаємовідношення – підвищення рівня оксигемоглобіну і зниження дезоксигемоглобіну у венозній крові, що свідчить про порушення процесів адаптації модуляційного типу.

7. При хронічній цереброваскулярній патології в еритроцитах хворих відбувається підвищення генерації активних форм кисню та зниження активності ключових ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази та каталази). Ці зміни зростають із прогресуванням захворювання. При наявності гіпервентиляційних порушень рівень спонтанної і люмінолозалежної хемілюмінесценції перевищував показники хворих без порушення функції зовнішнього дихання.

8. До корекції дихальних розладів слід підходити диференційовано, з урахуванням об'ємно-часових параметрів дихального циклу: у разі гіпервентиляційних порушень, зумовлених збільшенням глибини дихання, і за умови порушення ритмічності патерну дихання рекомендовано призначати інстенон; у випадках гіпервентиляції, зумовленої збільшенням частоти дихання – даларгін; у разі гіпервентиляції за рахунок збільшених частоти та глибини дихання – поєднання інстенону і даларгіну. Медикаментозне лікування необхідно поєднувати з дихальною гімнастикою.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Гребенюк А.В. О роли нарушений функции внешнего дыхания в патогенезе хронической цереброваскулярной патологии // Проблеми медичної науки та освіти. — 2001. — №2. — С. 81-87.

2. Гребенюк А.В. Исследование генерации свободных радикалов кислорода в эритроцитах у больных с начальной цереброваскулярной патологией // Українский вісник психоневрології. — 2001. — Т.9, вип.4 (29) — С.72-74.

3. Гребенюк А.В. Исследование различных форм гемоглобина у больных с хронической цереброваскулярной патологией с учетом нарушения функции внешнего дыхания // Медицина сегодня и завтра. — 2002. — № 1. — С. 117-119.

4. Зинченко В.Д., Яворская В.А., Малахов В.А., Белоус А.М., Малый В.Д., Гребенюк А.В. Метаболизм макроэргических соединений в эритроцитах при начальных формах сосудистых заболеваний головного мозга // Український біохімічний журнал. — 1997. — Т. 69, №3. — С. 109-111. (Дисертантом проведено літературний огляд та взято участь у збиранні матеріалу та обробці отриманих даних, підготовлено до друку роботу).

5. Яворская В.А., Гребенюк А.В., Мохамед А.Н. Фраксипарин в лечении больных сосудистой патологией головного мозга // Лікарські засоби. — 2000. — №1. — С. 70-72. (Здобувачем проведено літературний огляд зібрано матеріал і проведено обробку отриманих даних, взято участь у аналізі матеріалу та підготовці до друку).

6. Яворская В.А., Малахов В.А., Гребенюк А.В. Клинический опыт применения даларгина при начальных формах сосудистых заболеваний головного мозга // Неврологический вестник. — Казань, 1997. — Т. XXVIII, вып. 3-4. — С.37. (Дисертантом проведено інформаційний пошук та огляд літератури, зібрано матеріал і проведено обробку отриманих даних, взято участь у аналізі матеріалу, підготовлено до друку роботу).

7. Яворская В.А., Гребенюк А.В., Фломин Ю.В. Применение суспензии церебральной ткани плода при синдроме вегетативно-сосудистой дистонии // Українский вісник психоневрології. — 2001. — Т.9, вип. 1(26). — С.100. (Здобувачем зібрано матеріал, проведено обробку отриманих даних та аналіз матеріалу, підготовлено до друку).

8. Гребенюк А.В. Сухомлин А.Н. Дифференцированная коррекция нарушений функции внешнего дыхания у больных с хронической цереброваскулярной патологией // Лекарства-человеку. — 2002. — Т. XVII, № 1. — С.133-139. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено обробку отриманих даних та аналіз матеріалу, написано та підготовлено до друку).

9. Патент на винахід "Спосіб лікування початкової цереброваскулярної патології" № 17195А / Яворська В.О., Малахов В.О., Гребенюк Г.В.—від 23 грудня 1995. — № 3769-XII. (Дисертантом проведено інформаційний пошук та огляд літератури, зібрано матеріал, проведено обробку отриманих даних та аналіз матеріалу, взято участь у написанні, підготовлено до друку роботу).

10. Гребенюк А.В. Оценка степени гипоксии по содержанию фетального гемоглобина у больных с цереброваскулярной патологией // Матеріали ювілейної конференції молодих вчених, присвяченої 75-річчю заснування Харківського інституту удосконалення лікарів "Актуальні питання медицини". — Харків: ХІУЛ, 1998. — С. 25-27.

11. Гребенюк Г.В. Дослідження функції зовнішнього дихання у хворих з хронічною цереброваскулярною патологією // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених ХМАПО "Нові технології в медицині" — Харків, 2000. — С.29-30.

12. Яворская В.А., Малахов В.А., Машкин О.Н., Эль-Масри Халед, Гребенюк А.В., Головашова Т.В. Клинико-патогенетическое обоснование использования даларгина в лечении начальной цереброваскулярной патологии // Сборник научных трудов ХГМУ "Актуальные проблемы сосудистых заболеваний головного мозга". — Харьков, 1995. — С.93-95. (Дисертантом проведено інформаційний пошук та огляд літератури, зібрано матеріал і проведено обробку отриманих даних, взято участь у аналізі матеріалу, підготовлено до друку роботу).

13. Яворская В.А., Машкин О.Н., Гребенюк А.В. Опыт применения инстенона у больных с хронической цереброваскулярной патологией // "Инстенон в терапии заболеваний нервной системы" / Под ред. проф. С. М. Виничука. — Киев: САК Лтд, 1998. — С. 44-46. (Дисертантом зібрано матеріал, взято участь в обробці, аналізі матерілу, підготовлено до друку роботу).

14. Яворская В.А., Хвисюк В.В., Гребенюк А.В., Сухомлин А.Н. Применение антикоагулянтов при сосудистой патологии головного мозга // Actual Problem of Clinical and Experimental Neurology. International Symposium. (Kazakhstan.) — 2000. — С.63-65. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено обробку отриманих даних, взято участь у аналізі матерілу, підготовлено до друку роботу).Анотація

Гребенюк Г.В. Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології. —