LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

частоту випадків пролонгації хвороби в ділянку малого таза в 2 рази при місцевопоширених формах (Т2N0M0 стадія) і в 1,2 разу – при поширенні процесу в черевній порожнині (Т3N0-1M0 стадія). Медіана ремісії у хворих із місцевопоширеною формою в основній групі була 18,0 при середній тривалості часу стабілізації процесу 34,1 місяця, а при поширенні процесу за межі малого таза – 18,0 і 25,9 місяця відповідно. У контрольній групі аналогічні показники склали при Т2N0M0 стадії – 8,0 і 16,8 місяця, а при Т3N0-1M0 – 6,0 і 11,6 місяця. При дисемінованих формах первинно невилікованого раку яєчників (T2-3N0-1M1 стадія) променева терапія не вплинула на тривалість періоду ремісії і частоту випадків поновлення захворювання порівняно з традиційною схемою лікування таких хворих.

6. П'ятирічна виживаність хворих із первинно невилікованим раком яєчників Т2N0M0 стадії, які одержували терапевтичне опромінення, була в 2 рази вищою ніж у контролі і склала 38,56,9% проти 15,43,9%; при Т3N0-1M0 стадії – 22,52,1% і 15,41,9% відповідно. При дисемінації процесу за межі черевної порожнини розходження у виживаності хворих порівнюваних груп відзначені тільки в перші два роки спостережень, склавши 70,07,2% і 40,05,3% в основній групі та 45,53,4% і 18,22,0% – у контролі.

7. Тривалість ремісії між першим і другим рецидивами раку яєчників залежала від обсягу оперативного втручання на першому етапі лікування. У хворих після оптимальної операції на даний показник впливає клінічна форма і розмір рецидивної пухлини. При використанні променевої терапії медіана періоду стабілізації процесу між першим і другим рецидивами на 7,0 місяця перевищувала аналогічний показник у групі хворих із первинно невилікованим раком яєчників. Медіана періоду ремісії при солітарному рецидиві в малому тазі склала 18,0 місяця при його середній тривалості 25,5 місяця і знижувалася зі збільшенням розмірів рецидиву до 10,0 місяця при середній тривалості стабілізації процесу 9,8 місяця.

8. Доповнення протипухлинної терапії ад'ювантною променевою приводить до стабілізації імунної реактивності хворих на рак яєчників на рівні, близьким до референтних меж фізіологічної норми, та активізації ліпідного обміну, що підтверджується розвитком гіперліпідемічних реакцій. У первинно невилікованих хворих ступінь вираженості імунологічної недостатності не залежить від схеми терапії. Високий рівень Т-супресорів на фоні пригнічення фагоцитарної функції нейтрофілів і збільшення вмісту циркулюючих імунних комплексів на етапі ремісії є несприятливими прогностичними факторами відносно рецидиву захворювання.

Показники клінічної ефективності променевого лікування у всіх випадках узгоджувались з підвищенням рівня загального холестерину та ліпопротеїну низької щільності. Ліпограми хворих у стані тривалої ремісії демонстрували підвищення в 1,5 – 2 рази досліджуваних показників у порівнянні з даними при рецидивах захворювання.

9. Радіосенсибілізація пухлини низькими дозами іонізувальної радіації при лікуванні хворих на рецидивуючий рак яєчників збільшила період ремісії незалежно від радикальності програми первинної протипухлинної терапії до 21,8 і 21,0 місяця відповідно великому ураженню органів малого таза і дисемінації пухлинного процесу в черевній порожнині, що перевищило аналогічні показники при використанні класичного фракціонування на 5,6 і 11,2 місяця у хворих після оптимальних і на 14,0 і 13,9 місяця – після циторедуктивних операцій.

10. Незворотні зміни ультраструктури ракових клітин після хемопроменевої терапії спостерігаються в 42,8 % випадків у порівнянні з 22,2 % при використанні тільки хемотерапії.

11. Використання різних схем комплексного лікування хворих на рак яєчників у відповідності з радикальністю оперативного втручання та наявністю несприятливих факторів прогнозу призвело до підвищення ефективності антибластомної терапії, що дозволяє запропонувати їх застосування при всіх випадках даної патології.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Променева терапія у комплексному лікуванні злоякісних пухлин яєчників /Вусик І.М., Сухіна О.М., Старенький В.П., Серебряков О.М. // Матер. Республ. практ. конф. "Сучасні наукові та організаційні проблеми променевої терапії в Україні".–Харків, 1994. –С.25–26.

  Здобувачкою вивчені можливості проведення променевої терапії у комплексному лікуванні злоякісних пухлин яєчників і співставленні отриманих результатів з ефективністю комбінованого способу лікування.

 • Деякі принципи раціональної терапевтичної тактики корекції імунних порушень у онкологічних хворих на етапі променевої терапії /Поповська Т.М., Сорочан П.П., Прохач Н.Є., Никифорова Н.А., Сухіна О.М., Старенький В.П.//Тези доп. наук.-прак. конф. "Наукові та організаційні проблеми променевої терапії в Україні".– Харків, 1995. –С.13–14.

  Здобувачкою співставлені показники імунітету хворих на рак яєчників при використанні комплексного і комбінованого способів лікування та розробки принципів корекції імунних порушень у них.

 • Використання променевої терапії при розповсюджених формах раку яєчників /Якимова Т.П., Сухіна О.М., Павлова Т.Д., Карташов С.О. //Тез. доп.:Укр. конгрес радіологів, (Укр'95), м. Київ, 15–18 травня 1995р. –Київ, 1995.–С.138–139.

  Здобувачкою оціненаа ефективність використання променевої терапії при даній патології.

 • Використання післяопераційної променевої терапії у комплексному лікуванні раку яєчників /Сухіна О.М., Якимова Т.П., Кругова І.М. та ін. //Тези доп. республ. наук.-практ. конф. "Генітоурорадіологія".– Київ, 1996. –С.32.

  Здобувачкою проаналізовано ефективність використання післяопераційного курсу променевої терапії у хворих на рак яєчників.

 • Лучевая терапия как эффективный метод лечения распространенных форм рака яичников /Сухина Е.Н., Якимова Т.П., Круговая И.Н. и др. //Сб.: Актуальные проблемы онкологии и медицинской радиологии.– Минск, 1996.– С. 260–266.

  Здобувачкою вивчена ефективність використання запропонованого алгоритму комплексного лікування при розповсюджених формах раку яєчників.

 • Типи імунних реакцій у онкологічних хворих у процесі оперативно-променевого лікування /Поповська Т.М., Никифорова Н.А., Сорочан П.П., Сухіна О.М., Міхановський О.А., Старенький В.П., Пономарьов І.М. //Укр. радіол. журн. – 1996.–Т.IV, вип.3.–С.260–263.

  Здобувачкою виконано спостереження за перебігом імунологічного стану на тлі проведення променевого лікування у хворих на рак яєчників.

 • Результаты применения лучевой терапии в комплексном лечении рака яичников /Сухина Е.Н., Якимова Т.П., Круговая И.Н., Якимов Д.Ю. //I Съезд онкол. СНГ. Москва, 3–6 декабря, 1996г. –М., 1996.–С.477–478.

  Здобувачкою оптимізовано проведення і оцінка ефективності променевої терапії у залежності від радикальності хірургічного втручання.

 • СухінаО.М.Метод лікування рецидивного раку яєчників:Інформаційний лист.–Київ,1997.–2с

 • Сухина Е.Н.


 •