LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

Методические подходы к лечению рецидивного рака яичников //Зб.наук.робіт асоціації радіол. України "Промен. діагностика, промен. терапія".–Київ,1998.–Вип.3.–С.221–225

 • Сухіна О.М. Стан деяких показників імунітету хворих на рак яєчників при різних схемах післяопераційного лікування //Укр. радіол. журн. – 1998.–Т.VI, вип.2.–С.166–168.

 • Вплив променевої та хіміотерапії на ліпідний і ліпопротеїновий спектр сироватки крові у хворих на рак яєчників /Сухіна О.М., Симонова О.М., Гертман В.З., Кругова І.М. //Укр. радіол. журн. – 1998.–Т.VI, вип.4.–С.429–431.

  Здобувачкою визначено особливості показників ліпідного стану у хворих на рак яєчників при використанні комплексного і комбінованого способів лікування, а також в залежності від радикальності хірургічного втручання.

 • Кіношенко Ю.Т., Сухіна О.М., Левітська Л.М. Вибір оптимальних методів променевої діагностики на різних етапах комплексного лікування хворих на рак яєчників //Укр. радіол. журн. – 1999.–Т.VII, вип.1. – С. 37.

  Здобувачкою розроблено алгоритм діагностики, оцінки його можливостей на різних етапах лікування хворих на рак яєчників.

 • Сухіна О.М., Симонова Л.І., Гертман В.З. Роль ліпідного та ліпопротеїнового статусу в ефективності променевої та комплексної терапії у хворих на рак яєчників //Укр. радіол. журн. – 1999.–Т.VII, вип.1. –С. 79 – 80.

  Здобувачкою визначено тенденції змін вивчаємих показників на тлі проведення променевої терапії.

 • Сухіна О.М., Кругова І.М. Використання променевої терапії у комплексному лікуванні первинного раку яєчників //Укр. радіол. журн. – 1999.–Т.VII, вип.1.– С. 90.

  Здобувачкою розроблені схеми протипухлинної терапії із використанням променевого лікування у хворих на рак яєчників.

 • Нові фармакологічні способи підвищення ефективності променевої та комплексної протипухлинної терапії онкологічних хворих /Сухіна О.М., Френкель Л.А., Єфимова Г.С. та ін. //Укр. радіол. журн. – 1999.–Т.VII, вип.1. – С. 95 – 96.

  Здобувачкою опрацьовані нові фармакологічні препарати для підвищення ефективності протипухлинної терапії хворих на рак яєчників.

 • Состояние некоторых показателей иммунитета больных при рецидиве рака яичников /Сухина Е.Н., Никифорова Н.А., Круговая И.Н., Чеботарев А.Г. //Мат. Третьей ежегодной Российской онкологической конференции.– СПб., 1999. –С.145.

  Здобувачкою співставлено клінічні та імунологічні дані у хворих із рецидивуючим раком яєчників.

 • Влияние химиотерапии на состояние перекисного окисления липидов у больных раком яичников /Сухина Е.Н., Абрамова Л.П., Симонова Л.И., Круговая И.Н. //Там же. – С.144–145.

  Здобувачкою визначено зміни перекисного окислення ліпідів у хворих на рак яєчників на тлі проведення хемотерапії.

 • Сухина Е.Н., Лукашова О.П., Круговая И.Н. Влияние химиотерапии на ультраструктуру раковых клеток асцитической жидкости при аденокарциномах яичников //Там же.–С.144.

  Здобувачкою вивчено патоморфоз ракових клітин асцитних форм раку яєчників на тлі проведення хемотерапії.

 • Значение липидного статуса при рецидиве раку яичников и его комплексной терапии /Сухина Е.Н., Симонова Л.И., Гертман В.З., Чеботарев А.Г., Пушкарь С.Н. //Там же. –С.143.

  Здобувачкою визначено зміни показників ліпідного статусу при рецидиві раку яєчників та його динаміка на тлі проведення спеціального лікування.

 • Сухіна О.М. Роль променевої терапії в ефективності лікування первинного раку яєчників //Зб.наук. робіт асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія". Тез. доп. Укр. конгр. радіологів (Укр'2000).– Київ, 2000. – С.93.

 • Сухіна О.М. Завдання променевої терапії у комплексному лікуванні раку яєчників //Укр. радіол. журн. – 1999.–Т.VII, вип.4.– С.442–444.

 • Киношенко Ю.Д., Левитская Л.Н., Сухина Е.Н. Применение лучевых методов исследования на различных этапах комплексного лечения рака яичников//Зб.наук. робіт асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія". Тез. доп. Укр. конгр. радіологів (Укр'2000).– Київ, 2000. – С.53–54.

  Здобувачкою співставлено дані клінічних та отриманих об'єктивних результатів радіологічного обстеження.

 • Сухіна О.М., Лукашова О.П., Кругова І.М. Вплив хіміопроменевої терапії на ультраструктуру ракових клітин яєчників //Там же. – С.93–94.

  Здобувачкою вивчено зміни ультраструктури ракових клітин яєчників на фоні проведення хіміопроменевої терапії.

 • Изменения липидного профиля крови у больных раком яичников на этапах комплексной те-рапии /Сухина Е.Н., Гертман В.З., Симонова Л.П., Круговая И.Н., Пушкарь С.Н. //Онкология 2000, Тез. II съезда онкол. стран СНГ, Украина, Киев,23–26 мая, 2000 г.– Київ, 2000.–Реф. №1072.

  Здобувачкою визначено зміни показників ліпідного стану крові на етапах комплексної протипухлинної терапії строком спостереження до 2 років.

 • Сухина Е.Н., Никифорова Н.А., Москаленко И.П. Использование химиотерапии больным раком яичников в хрономодулированном режиме для предупреждения миелотоксичности //Там же. –Реф.№1073.

  Здобувачкою визначено індивідуальні циркадні добові ритми, проведено хемотерапію з їх урахуванням та вивчено побічну токсичну дію.

 • Сухіна О.М., Москаленко І.П., Никифорова Н.А Хронорадіотерапія злоякісних пухлин у попередженні променевих ускладнень //Укр. радіол. журн. – 2000.–Т.VIII, вип.2. – С. 180 – 183.

  Здобувачкою визначено індивідуальні циркадні добові ритми, проведено променеву терапію з їх урахуванням та вивчено ранні променеві реакції.

 • Сухіна О.М., Москаленко І.П., Никифорова Н.А Хронохемотерапія злоякісних пухлин //Укр. радіол. журн. – 2000.–Т.VIII, вип.3.– С. 286–290.

  Здобувачкою опрацювано досвід джерел сучасної медичної літератури щодо запобігання токсичних реакцій при проведенні хемотерапії в хрономодулюючому режимі.

 • Патент №30998А UA, МПК А61№5/10. Спосіб комплексного лікування раку яєчників /Пилипенко М.І., Сухіна О.М., Якимова Т.П., Кругова І.М. та ін.; Інститут мед. радіол.–Заявка №98063392; Заявлено 30.06.1998; Опубліковано 15.12.2000.

  Здобувачкою використано метод радіосенсибілізації пухлин малого тазу низькими дозами іонизуючого опромінення у хворих на рецидивуючий рак яєчників.

 • Патент №35144А UA, МПК А61№5/10. Спосіб комплексного лікування раку яєчників /Пилипенко Н.І., Сухіна О.М., Якимова Т.П., Кругова І.М.; Інститут мед. радіол. –Заявка №99084752; Заявлено 20.08.1999; Опубліковано 15.03.2001.

  Здобувачкою вивчено можливість використання променевої терапії у хворих на рак яєчників, що дало змогу збільшити результативність протипухлинної терапії даного захворювання і покращити виживаність хворих.

  31. Патент №32334А UA, МПК А61№10/00. Спосіб профілактики ускладнень в процесі комплексного лікування онкологічного хворого. Автори: Сухіна О.М., Поповська Т.М. та ін.; Інститут мед. радіол. –Заявка №99042017; Заявлено 09.04.1999; Опубліковано


 •