LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

15.12.2000.

Здобувачкою визначена роль корегуючої терапії, використання якої зменшило кількість ускладнень, строки лікування хворих на рак яєчників та покращило якість їх життя.

32. Сухіна О.М. Ефективність ад'ювантної променевої терапії у схемі комплексного лікування хворих на рак яєчників //Укр. радіол. журн. – 2000.–Т.VIII, вип.4.– С.440.

33. Сухiна О.М. Ефективнiсть використання променевої терапiї в комплексному лiкуваннi хворих на рак яєчникiв //Онкологія.–Київ.–2001.–С.40–43.

34. Сухіна О.М., Лукашова О.П., Кругова І.М. Ультраструктурні особливості раку яєчників на тлі проведення хіміотерапії //Экспериментальна і клінічна медицина. –2001.–№1.–С.55–57.

Здобувачкою оцінено вплив хемотерапії на ультраструктуру клітин рака яєчників.

35. Сухіна О.М., Гертман В.З., Симонова Л.І. Зміни ліпідного статусу після радикального комплексного курсу терапії раку яєчників як основа для розвитку пострадіаційної судинної патології //Укр. радіол. журн. – 2001.–Т.IX, вип.2.–С.201–202.

Здобувачкою проаналізовано отримані дані та їх залежність від характеру проведеної терапії.

36. Сухина Е.Н. Методические подходы к проведению лучевой терапии рака яичников (обзор литературы) //Зб.наук. робіт асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія".–Київ, 2001.–Вип. 9. –С.132–138.

37. Сухина Е.Н. Современные подходы к лучевой терапии рака яичников //Междунар. мед. журн. –2001.–Т.7, вып.2.–С.58–62.

38. Сухіна О.М. Рецидивний рак яєчників: ефективність терапії другої лінії //Зб.наук. робіт асоці-ації радіологів України "Промен. діагностика, промен. терапія".–Київ, 2001.–Вип. 10. –С.207–216.


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.23. – променева діагностика, променева терапія. Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Академії медичних наук України. – Харків, 2001.

Дисертація присвячена аналізу ефективності використання променевої терапії при раку яєчників у залежності від особливостей пухлинного процесу, радикальності оперативного втручання, послідовності її проведення, а також розробці методики радіосенсибілізації пухлини низькими дозками іонізувального опромінення при лікуванні рецидивируючего рака.

Матеріали даного дослідження базуються на аналізі результатів лікування 383 хворих на рак яєчників I –IV стадій. Протипухлинну терапію в обсязі операції і хемотерапії. одержали 243 пацієнтки. 118 проведено додатково терапевтичне опромінення, з них 2 хворі одержали тільки хемопроменеве лікування і 22 пацієнтки – тільки хемотерапію.

Наявність залишкової пухлини, асциту, спайок, висипів по очеревині і білатерального ураження яєчників є факторами, що справляють надзвичайно несприятливий вплив на середню тривалість безрецидивного періоду при стандартних схемах комбінованого лікування.

Включення променевої терапії ад'ювантним курсом у схему комплексного лікування хворих на рак яєчників після оптимальної операції вірогідно збільшило безрецидивну виживаність, навіть при наявності таких несприятливих факторів, як асцит і спайки у пацієнток Т2N0M0 – Т3N0M0 стадій захворювання. Медіана безрецидивної виживаності хворих із Т2N0М0 стадією на 9,0 місяця перевищила даний показник у контролі при її середній тривалості 50,3 і 39,4 місяця відповідно групам порівняння, а при Т3N0M0 стадії – на 14,0 місяця, при її середній тривалості 52,8 місяця проти 37,2. П'ятирічна безрецидивна виживаність при Т1N0M0 стадії дорівнювала 90,0 9,8%; при Т2N0M0 – 76,24,4%; при Т3N0M0 – 83,37,2%; а в контролі – 82,44,6%; 47,12,9%; 46,23,4%.

Частота виникнення рецидивів раку яєчників при використанні в післяопераційному періоді ад'ювантного курсу променевої терапії знизилася при Т2N0M0 стадії вдвічі, а при Т3N0M0 – у три рази.

У первинно невилікованих хворих на рак яєчників доповнення комбінованої схеми лікування променевою терапією подовжило терміни ремісії. Медіана склала: у хворих із місцевопоширеною формою (Т2N0M0 стадія) в основній групі 18,0 при середній тривалості стабілізації процесу 34,1 місяця, а при поширенні процесу за межі малого таза (Т3N0-1M0 стадія) – 18,0 і 25,9 місяця відповідно. У контрольній групі – при Т2N0M0 стадії – 8,0 і 16,8 місяця, при Т3N0-1M0 – 6,0 і 11,6 місяця. Застосування терапевтичного опромінення у цих хворих доцільно на 3-му етапі протипухлинного лікування. Це збільшило медіану періоду ремісії до 24,0 місяця при його середній тривалості 30,4 місяця, що в 2,5 і 1,7 разу, відповідно, вище в порівнянні з променевим лікуванням на 1-му етапі.

Використання терапевтичного опромінення у хворих із резидуальною пухлиною знизило частоту випадків пролонгації хвороби в ділянку малого таза в 2 рази при місцевопоширених формах і в 1,2 разу – при поширенні процесу по черевній порожнині.

П'ятирічна виживаність хворих із первинно невилікованим раком яєчників Т2N0M0 стадії, що одержували терапевтичне опромінення, склала 38,56,9% проти 15,43,9% у контролі; при Т3N0-1M0 стадії – 22,52,1% і 15,41,9%. При дисемінації процесу за межі черевної порожнини розходження відзначені тільки в перші два роки спостережень, склавши 70,07,2% і 40,05,3% в основній групі, і 45,53,4% і 18,22,0% – у контролі.

Тривалість ремісії між першим і другим рецидивами раку яєчників залежить від ступеня радикальності оперативного втручання. У хворих після оптимальної операції на даний показник впливає клінічна форма і розмір рецидивної пухлини. Медіана періоду ремісії при солітарному рецидиві в малому тазі склала 18,0 місяця при його середній тривалості 25,5 місяця і знижувалася зі збільшенням розмірів рецидиву – 10,0 місяця при середній тривалості стабілізації процесу – 9,8 місяця.

При використанні хемопроменевої терапії майже в 42,8% випадків спостерігаються необоротні зміни ультраструктури ракових клітин на відміну від 22,2% у випадку лікування тільки хемопрепаратами.

Застосування радіосенсибілізації пухлини низькими дозами іонізувальної радіації при лікуванні рецидивуючого раку яєчників збільшило період ремісії незалежно від радикальності програми первинної протипухлинної терапії до 21,8 і 21,0 місяця відповідно поширеному ураженню органів малого таза і дисемінації пухлинного процесу по черевній порожнині.

Доповнення ад'ювантної протипухлинної терапії променевим методом приводить до стабілізації імунної реактивності хворих на рак яєчників до рівня, близького до референтних меж фізіологічної норми. У первинно невилікованих хворих виразність імунологічної недостатності не залежить від схеми терапії. Високий рівень Т–супресорів на фоні пригнічення функції фагоцитозу нейтрофілів і збільшення вмісту циркулюючих імунних комплексів при моніторингу хворих на етапі ремісії можна віднести до несприятливих прогностичних