LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

проведення променевої терапії.

Поставлена мета визначила розв'язання таких основних завдань:

 • Оцінити прогностичну значущість клінічних показників у хворих на рак яєчників.

 • Дати науково обґрунтовану оцінку ефективності застосування ад'ювантної променевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак яєчників після оптимальних операцій.

 • Розробити критерії до застосування терапевтичного опромінення в комплексному лікуванні первинно невилікованого раку яєчників.

 • Оптимізувати променеву терапію рецидивуючого раку яєчників шляхом розробки нових методичних підходів.

 • Розробити схеми комплексного лікування раку яєчників у залежності від ступеня радикальності оперативного втручання.

 • Вивчити вплив різних методик променевої терапії в схемі комплексного протипухлинного лікування хворих на рак яєчників на окремі показники гомеостазу.

 • Оцінити характер впливу хемопроменевої терапії на пухлинні клітини яєчників за допомогою даних електронної мікроскопії.

  Об'єкт дослідження: 383 хворих на рак яєчників.

  Предмет дослідження: роль променевої терапії в лікуванні даної патології.

  Методи дослідження: загальноклінічні, електронномікроскопічні, імунологічні, біохімічні, статистичні.

  Наукова новизна результатів проведеної роботи. У результаті виконання роботи вперше в Україні вирішена проблема підвищення ефективності комплексного лікування хворих на рак яєчників шляхом визначення ролі і місця променевої терапії при цієї патології. На відміну від отриманих раніше результатів, суть яких полягала в розв'язанні окремих конкретних питань стосовно оцінки ефективності різних методик променевої терапії, в тому числі субтотального опромінення пацієнта, методів розрахунку прогнозу виживаності, можливості використання променевої терапії при платинорезистентних формах раку яєчників, у даній роботі на підставі комплексного дослідження науково обґрунтовані методичні підходи й розроблено схеми застосування променевого лікування в залежності від обсягу оперативного втручання.

  Показана необхідність включення в комплексне лікування хворих на рак яєчників після оптимальної операції ад'ювантного курсу променевої терапії.

  Виявлені несприятливі прогностичні фактори, що знижують ефективність комбінованого лікування раку яєчників, і показаний вплив на них променевої терапії.

  Обґрунтована ефективність застосування терапевтичного опромінення в комплексному лікуванні хворих на первинно невилікований рак яєчників, що дозволило збільшити їх виживаємість.

  Визначені показання й обґрунтована послідовність застосування променевої терапії хворих на рак яєчників в залежності від ступеня радикальності проведеного оперативного втручання.

  Уперше розроблена методика радіосенсибілізації пухлини низькими дозами іонізувального випромінення для лікування рецидивуючого раку яєчників і вивчена її ефективність.

  Обґрунтовано вибір складових комплексу виявлених несприятливих факторів ризику виникнення рецидивів раку яєчників в залежності від імунного й ліпідного стану хворих.

  Практичне значення отриманих результатів

 • Доведена ефективність застосування променевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак яєчників як після оптимальної операції, так і в пацієнтів з первинно невилікованим злоякісним процесом яєчників.

 • Уточнення показань й послідовності використання променевої терапії у хворих на рак яєчників у залежності від ступеня радикальності оперативного втручання дозволяє покращити результати лікування: збільшити показники безрецидивної виживаності та знизити частоту виникнення рецидивів.

 • Визначені несприятливі прогностичні фактори у хворих на рак яєчників: стадія захворювання, наявність асциту й спайкового процесу, обсяг залишкової пухлини та вплив на них променевої терапії.

 • Радіосенсибілізація пухлини низькими дозами іонізувального випромінення підвищила ефективність методики лікування рецидивуючого раку яєчників.

 • Динаміка рівня ліпопротеїнів є інформативним метаболічним маркером прогнозу онкологічного процесу, а також критерієм ефективності протипухлинної терапії.

  Упровадження результатів роботи в практику. Запропонований алгоритм комплексної терапії раку яєчників з використанням променевого компонента впроваджено в практику роботи Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України, Харківського обласного онкологічного диспансеру. Результати роботи використовуються в навчальному процесі кафедр рентгенології та онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедр променевої діагностики і променевої терапії та онкології Харківського державного медичного університету.

  Особистий внесок здобувача. Автор самостійно виконала протипухлинну терапію на різних етапах лікування хворих на рак яєчників. Автором розроблено: алгоритм лікування даної патології в залежності від обсягу оперативного втручання; спосіб лікування рецидивуючого раку яєчників шляхом радіосен-сибілізації пухлини низькими дозами іонізувального випромінення, а також формалізовану картку історії хвороби пацієнтів. Автор брала активну участь у математичній обробці отриманих результатів і самостійно здійснила їх аналіз. Автором особисто розроблені і підготовлені до публікації в наукових медичних виданнях матеріали проведених досліджень. Одержані 3 патенти на винахід.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були представлені автором і обговорені на таких з'їздах і конференціях: науково-практична конференція "Діагностика і лікування захворювань щитовидної залози" (Харків, 1994, 1995рр.); Український конгрес радіологів (Київ, 1995р.); науково-практична конференція "Генітоурорадіологія" (Львів, 1996р.); I Український з'їзд терапевтичних радіологів і радіаційних онкологів (Харків, 1999р.); III щорічна Російська онкологічна конференція (Санкт-Петербург, 1999 р.); Український конгрес радіологів (Київ, 2000 р.); II з'їзд онкологів країн СНД (Київ, 2000 р.); науково-практична конференція "Променева і супровідна терапія онкологічних хворих" (Алушта, 2000 р.); II Український з'їзд терапевтичних радіологів і радіаційних онкологів (Луцьк, 2001 р.).

  Публікації на тему дисертації. За темою дисертації опубліковано 37 робіт (18 статей, 15 тез доповідей, 1 інформаційний лист, отримано 3 патенти на винахід).

  Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 295 сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду наукової літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів результатів власних досліджень, заключення, висновків і списку використаних джерел літератури, що включає 336 робіт (111 – вітчизняних і російських, 225 іноземних авторів). Дисертація проілюстрована 24 таблицями і 81 рисунками.

  ЗМІСТ РОБОТИ

  Матеріали і методи.


 •