LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників

поля відповідали обсягу опромінюваної пухлини.

Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення ефективності використання променевої терапії на різних етапах лікування хворих на рак яєчників проведена комплексна оцінка впливу прогностичних факторів на виживання у залежності від схем протипухлинної терапії. Дані уніваріантного аналізу показників, що характеризують ефективність і прогноз результату комбінованого лікування хворих на рак яєчників у залежності від клінічних факторів, наведені в табл. 1.

Відомо, що стадія пухлинного процесу багато в чому визначає результат лікування. За нашими даними, медіана загальної виживаності вірогідно знижуєть-ся зі збільшенням стадії процесу – 9,0 місяця при T2-3N0-1M1 стадії і 60,0 місяця – при Т1N0M0 і Т2N0M0. Медіана безрецидивної виживаності при Т1N0M0 стадії не відрізнялася від медіани загальної виживаності, але при T2N0M0 стадії вона склала вже 32,0 місяця, а при T3N0-1M0 і T2-3N0-1M1 – 8,0 і 5,0 місяця відповід-но (p 0,002). Це узгоджується з думкою ряду клініцистів [Morton G., 1994; Reinfuss M., 1993] про прогностичну значущість стадії захворювання. Існує й прямо протилежна точка зору про те, що за відсутності залишкової пухлини стадія захворювання не є незалежним прогностичним фактором [Macbeth F.R., 1988].

Наявність залишкової пухлини без урахування обсягу хірургічного втручання знизила медіану загальної і безрецидивної виживаності при стандартних схемах комбінованого лікування на 43,0 і на 53,0 місяця відповідно в порівнянні з хвори-ми, у яких макроскопічно резидуальна пухлинна тканина була відсутня. Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури про те, що наявність залишко-вої пухлини є одним із основних обтяжливих факторів для перебігу захворювання, як і спайковий процес [Dembo A.J., 1992; Morton G., 1994]. Стосовно останнього в наших дослідженнях показано, що при стандартних комбінованих схемах протипухлинної терапії медіана загальної виживаності та середня тривалість життя хворих зі щільними зрощеннями тканин малого таза або за наявністю асциту однаково зменшуються в 2,6 і 1,7 разу відповідно, а медіана безрецидивної виживаності – у 6 і 4,3 разу.

Щодо ролі гістологічного типу пухлини як прогностичного фактора виживаності хворих на рак яєчників у літературі останніх років дані також суперечливі [Einhorn N., 1999; Reinfuss M., 1993]. У наших дослідженнях показано, що у хворих з епітеліальними злоякісними пухлинами яєчників, які одержували стандартні схеми комбінованої протипухлинної терапії, медіани загальної й безрецидивної виживаності були найбільшими при світлоклітинних аденокарциномах

Таблиця 1

Аналіз показників виживаності хворих на рак яєчників у залежності від клінічних факторівПоказники

К-сть хворих


n=265

Медіана безрец. виживаності (міс)

Середня тривал. безрец. періоду (міс.)

Тест

Log-rank

Р

Медіана загал. виживаності (міс.)

Середня тривал. життя (міс.)

Тест

Log-rank

Р

Ступінь поширеності пухлинного процесу (TNM)

T1N0M0

44

60,0

51,1


60,0

53,1


T2N0M0

64

32,0

34,8

0,00158

60,0

43,2

0,046

T3N0-1M0

102

8,0

17,3

0,00001

21,0

27,8

0,00001

T2-3N0-1M1

55

5,0

9,1

0,00001

9,0

14,1

0,00008

Характеристика первинної пухлини

наявність асциту

116

8,0

16,9


16,0

24,3


без асциту

149

34,0

32,1

0,00001

42,0

39,5

0,000001

наявність плевриту

26

6,0

10,9


9,0

16,1


без плевриту

239

16,0

27,0

0,0011

36,0

34,8

0,00031

ураження печінки

22

4,0

5,7


7,0

9,0


без ураж. печінки

243

20,5

29,6

0,00002

38,0

37,7

0,000001

висип по очеревині

143

9,0

17,9


21,0

27,6


без вис. по очеревині

122

36,0

36,4

0,00001

44,0

41,7

0,00003

ураження сальника

150

8,0

15,4


18,0

25,5


без ураж. сальника

115

48,0

40,3

0,00001

60,0

45,4

0,000001

ураження л/вузлів

42

5,0

7,1


9,0

12,3


без ураж. л/вузлів

223

24,0

30,6

0,00001

40,0

38,7

0,000001

наявн.залишк.пухлини

144

7,0

12,6


17,0

22,7


без залишк. пухлини

121

60,0

45,7

0,00001

60,0

50,0

0,000001

наявність