LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров'я населення

25 Постановка проблеми. У будь­якій країні світу формуван­ ня державної політики охорони і зміцнення здоров'я населення є одним з пріоритетних завдань системи охорони здоров'я. Акту­ альність вирішення цієї проблеми продовжує залишатися вагомою у зв'язку з тим, що показники здоров'я населення і стан охо­ рони здоров'я, в цілому, знахо­ дяться в незадовільному стані. Складні умови економічного і со­ ціального розвитку різних дер­ жав виявилися, зокрема, у висо­ ких показниках захворюваності й смертності, погіршенні стану здоров'я матері і дітей, незба­ лансованого харчування, особ­ ливо серед незахищених верств населення, у поглибленні соці­ альної диференціації [2, 4, 6]. Відповідно до стратегічного пла­ ну заходів, що спрямовані на ви­ рішення цих питань, набуває розвитку принципово новий нап­ рям діяльності --- перехід від системи, орієнтованої на ліку­ вання захворювання, до системи охорони здоров'я громадян, що засновується на пріоритеті здоро­ вого способу життя і спрямована на профілактику хвороб [1, 6, 10]. При переході суспільства до інформаційної епохи інтенсив­ ність науково­технічного прогресу стає справжнім випробуванням для біологічних, адаптаційних, соціогенних та інших механізмів пристосування до складних ас­ пектів життєдіяльності сучасної людини. Хронічна стомленість, гіпокінезія, надмірна маса тіла, шкідливі звички, що перетворю­ ються на хворобу, суттєво впли­ вають на рівень здоров'я і якість життя. Надзвичайно широке роз­ повсюдження різноманітних ін­ фекційних, і особливо хронічних соматичних захворювань, трав­ матичних, психоемоційних, імун­ них та інших порушень, дисба­ лансу і дисфункцій багато в чому обумовлено сучасним стилем життя людей --- відмовою від спілкування з природою, спала­ хами насильства і тероризму, нездоровим способом життя [8, 13] тощо. Суттєво впливають на погіршення стану здоров'я екзо­ генні чинники, багато з яких мають специфічні регіональні особли­ вості. Також значний негативний вплив мають різноманітні чинники виробництва. Сукупність наведе­ ного вище формує те зовнішнє середовище, яке негативно впливає на стан здоров'я нації. Вирішення проблеми здо­ ров'я нації неможливе без суміс­ ної координованої дії фахівців із різних галузей системи охорони здоров'я, освіти та фізичного виховання. Мета дослідження --- виз­ начення ефективних напрямів використання засобів і методів фізичної реабілітації в сучасних умовах економічного і соціаль­ ного розвитку країни щодо під­ вищення рівня здоров'я та якості життєдіяльності людини. Методи дослідження --- аналіз літературних джерел, по­ рівняльний та системний аналіз теоретичних знань. Результати дослідження та їх обговорення. Одним із ефек­ тивних шляхів виходу з ситуації, що склалася внаслідок негатив­ них тенденцій в загальній системі охорони здоров'я нації, має бути вдосконалення існуючих ліку­ вально­оздоровчих заходів, роз­ робка та використання сучасних програм. Лікувально­оздоровчі заходи мають базуватися на су­ часному науково­теоретичному під’рунті з використанням най­ більш ефективних практичних підходів, і окрім того забезпечу­ ватися кваліфікованими фахівця­ Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров'я населення Ігор Башкін, Еліна Макарова, Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе # # , . Summary In the article the physical rehabilitation is considered as one of making links in the system of rehabilitation#health measures directed on optimization of level and quality of health of population. © Ігор Башкін, Еліна Макарова, Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе, 2006 ми з різних галузей, до профе­ сійних обов'язків яких належить підвищення рівня здоров'я та якості життєдіяльності людини [2, 7]. Потреба в системному вирі­ шенні проблеми, що пов'язана з посиленням заходів по охороні і зміцненню здоров'я населення, визначається такими