LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція

(СМО, NO2-), імунітету (sIgA, IgG, IgE, ЦІК) й аутоімунних процесів (ААТ) визначає важливу роль опосередкованих біохімічними розладами механізмів імунного реагування і свідчить про їх взаємопотенцюючий вплив. Кореляція показників органоспецифічних антитіл та імуноглобулінів, вказує на те, що ААТ відносяться до IgG та знаходяться у складі ЦІК.

 • Змодельована дифтерійна інтоксикація супроводжується активізацією процесів протеолізу та ПОЛ у міокарді, нирках, печінці, спричиняє зрив компенсаторних можливостей внутрішньоклітинних структур, що призводить до переростання дистрофічного процесу в деструктивний із локальним лізисом окремих органел та ділянок. При спричиненому тяжкому токсикозі, у міокарді та нирках відзначається дефіцит інгібіторів протеїназ і чинників ферментного антиоксидантного захисту, висока активність протеолітичних ферментів і накопичення продуктів ПОЛ. Максимальні порушення відзначаються в кінці першого тижня експерименту, що збігається з появою органоспецифічних ускладнень в цей та більш пізній період.

 • Застосування емоксипіну за умов експериментальної дифтерійної інтоксикації зменшує деструктивні протеолітичні процеси у тканинах внутрішніх органів тварин; на субклітинному рівні спостерігається активізація репаративних та синтетичних процесів у вигляді гіперплазії гранулярної ендоплазматичної мережі та збільшення кількості мітохондрій. Це дає підставу для застосування препарату в комплексній терапії хворих на тяжкі форми дифтерії. Призначення призводить до зниження в крові вмісту аутоантитіл, ЦІКів, IgE, NO2-, СМО, підвищення у слині концентрації sIgA (р<0,05), скорочення строків інтоксикації, проявів місцевого запального процесу (р>0,05), що в цілому зменшує строки перебування хворих у стаціонарі на 5,2 дні.


  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


 • Для прогнозування можливості розвитку та тяжкості міокардиту доцільно використовувати показники рівня аутоантитіл до міокарду сироватці крові. При його підвищенні від 0,360 до 0,390 ум. од. виникають легкі форми міокардиту, від 0,391 до 0,430 ум. од. - середньотяжкі і вище за 0,431 ум. од - тяжкі.

 • Для оцінки тяжкості перебігу дифтерії доцільно визначати в крові рівень стабільного продукту деградації оксиду азоту (NO2-). При його значенні до 17,5 ммоль/л діагностують легкий перебіг, при значенні від 17,5 до 26,5 ммоль/л - середньої тяжкості, при значенні вище за 26,5 ммоль/л - тяжкий перебіг.

 • З метою з'ясування рівня ендогенного токсикозу та ефективності детоксикаційної терапії доцільно визначати в сироватці крові рівень середньомолекулярних олігопептидів. При показниках СМО до 0,320 ум.од. діагностують легкі форми дифтерії, від 0,320 до 0,430 - середньої тяжкості та вищих за 0,430 ум.од. - тяжкі.

 • У комплексну терапію тяжких форм дифтерії доцільно включати емоксипін по 20,0 мл 3% розчину внутрішньовенно крапельно 1-2 рази на день, курсом 10 діб із наступним переходом на внутрішньом'язове введення по 2,0 мл 3% 1 раз на день протягом 10 діб, що впливає на клінічний перебіг захворювання, зменшує метаболічні розлади, утворення аутоантитіл, ушкодження міокарду та інших внутрішніх органів, сприяє прискоренню процесів реконвалесценції.


  Список робіт, опублікованих за темою дисертації


 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, Н.А. Колодий, А.А. Линник - Дифтерийная инфекция: современные проблемы, клиника, диагностика и принципы лечения // Харьковский медицинский журнал. -1996. -№1. -С.26-30. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • П.В. Оветчин, О.В. Волобуева, П.В. Нартов, А.К. Полукчи - Регуляция системы протеолиза у больных тяжёлыми формами дифтерии // Вестник проблем биологии и медицины. -1999. -№11. -С.68-71. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • V.P. Malyj, O.V. Volobueva, O.K. Polukchy, P.V. Nartov, Ic. Dongtack - Haemostasis and immune systems of the sick with grave forms of diphtheria // School of Fundamental Medicine Journal. -1999. -Vol. 5. - № 2. -P. 67-68. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, О.В. Волобуєва - Динаміка показників місцевих захисних факторів у хворих на дифтерію // Інфекційні хвороби. -2000. -№ 1. -С.14-17. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • А.К. Полукчи - Аутоиммунные процессы у больных дифтерией // Врачебная практика. -2000. -№1. - С. 6-8.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи - Антитела к ДНК и их роль у больных дифтерией // Проблеми медичної науки та освіти. -2000. -№ 1. -С. 72 - 74. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, О.В. Волобуева, А.К. Полукчи - Оксид азота, нитроксидергические процессы и их роль в патогенезе дифтерии // Сучасні інфекції. -2000. -№ 3. -С.43-46. Дисертантом проведена статистична обробка отриманих даних.

 • О.В. Волобуева, В.П.Малый, П.В. Оветчин, В.П. Невзоров, П.В.Нартов, А.К. Полукчи - Ультраструктурные изменения в микроциркуляторном русле миокарда при экспериментальной дифтерийной интоксикации // Експериментальна і клінічна медицина. -2000. -№ 3. -С. 21-23. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • О.В. Волобуева, А.К. Полукчи - Некоторые показатели эндогенной интоксикации у больных дифтерией // Медицина сегодня и завтра. -2000. -№ 4. -С. 67 - 69. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.В. Волобуєва, П.В. Нартов, О.К. Полукчи, Д.Е. Риспаєва - Динаміка показників імуноглобулінів у хворих на дифтерію // Український науково-медичний молодіжний журнал. -2000. -№ 2-3. -С. 22-25. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • Д.Э. Рыспаева, В.П. Малый, А.К. Полукчи - Применение лазеротерапии у больных со среднетяжёлым и тяжёлым течением дифтерии // Фотобіологія та фотомедицина. -2000. -№ 3-4. -С. 20-23. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • А.К. Полукчи - Клиническое значение иммуноглобулина Е у больных дифтерией ротоглотки // Медицина сегодня и завтра. -2001. -№ 2. -С. 73-75.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, О.В. Волобуєва, Д.Е. Риспаєва - Автоімунні процеси у хворих на дифтерію // Сучасні інфекції. -2001. -№ 2. -С. 22 - 27. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, Л.М. Самохина, О.В. Волобуева - Новое в патогенезе дифтерии // Сучасні інфекції. -2001. -№ 3. -С. 25-30. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • А.К. Полукчи - Генетические маркёры АВО и Rh у больных дифтерией // Медицина сегодня и завтра. -2001. -№ 3. -С. 48-49

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, Л.М. Самохіна - Деякі показники системи протеолізу при експериментальній інтоксикації та


 •