LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція

їх корекція емоксипіном // Медична хімія. -2001. -№ 4. -С. 27-30. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малий, А.К. Полукчи, Л.М. Самохина, О.В. Волобуева - Синдром активации ограниченного протеолиза в почках при експериментальной дифтерийной интоксикации // Проблеми медичної науки та освіти. -2001. -№ 4. -С. 66-69. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий, П.В. Нартов - Стан антиоксидантної системи та його клінічне значення у хворих на дифтерію // Інфекційні хвороби. -2001. -№ 4. -С. 19-21. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.К. Полукчи - Динаміка показників циркулюючих імунних комплексів і імуноглобулінів та їх клінічне значення у хворих на дифтерію // Медичні перспективи. -2001. -№ 4. -С. 53-56.

 • О.К. Полукчи - Клінічне значення показників клітинного і гуморального імунітету у хворих на дифтерію // Експериментальна і клінічна медицина. -2001. -№ 4. -С. 57-59.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, П.В. Нартов - Деякі показники прекалікреїн-калікреїнової системи крові та їх клінічне значення у хворих на дифтерію // Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна. -523/2001. Медицина. -С. 105-107. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, О.К. Полукчи, О.В. Волобуева, Д.Э. Рыспаева - Клинико-биохимические, иммунологические и электрофизиологические изменения у больных дифтерийным миокардитом // Сучасні інфекції. -2002. -№ 3. -С. 12-24. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • О.К. Полукчи - Моноцит-комплементарний індекс у хворих на дифтерію // Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна. -546/2002. Медицина. - Вип. 4. -С. 66-68

 • М.Ф. Шустваль, В.П. Малий, О.К. Полукчи, Д.Є. Риспаева, В.М. Дмитренко - Електрокардіографічні зміни у хворих гострим дифтерійним міокардитом // Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна. -546/2002. Медицина. - Вип. 4. -С. 81-83. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні статті.

 • Н.Ф. Шустваль, И.Д. Рачинский, В.П. Малый, А.К. Полукчи, Н.А. Колодий, О.В. Волобуева, В.М. Дмитренко, Д.Е. Рыспаева - Миокардиты при дифтерии: вопросы клиники и современной патогенетической терапии // Вісник Сумського державного університету. -2002. -№ 11. -С.71-75. Дисертантом проведено збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, Л.М. Самохіна, О.В. Волобуєва - Дослідження системи протеїназ та їх інгібіторів у легенях при експериментальній дифтерійній інтоксикації // Лабораторна діагностика. -2003. -№ 1. -С. 48-51. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • Деклараційний патент № 43688 А Україна (UA) МПК G01N33/50 "Спосіб діагностики тяжкості перебігу дифтерії" (співавт. Малий В.П., Волобуєва О.В., Бондар Т.М.) // Харківська медична академія післядипломної освіти. - Опубл. 17.12.2001., Бюл. № 11. Дисертант брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці отриманих даних

 • Деклараційний патент № 52149 А Україна (UA) МПК G01N33/50 "Спосіб прогнозування тяжкості перебігу міокардиту у хворих на дифтерію" (співавт. Малий В.П., Копосова С.А., Волобуєва О.В., Нартов П.В.) // Харківська медична академія післядипломної освіти. - Опубл. 16.12.2002., Бюл. № 12. Дисертант брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці отриманих даних.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, П.В. Нартов, Л.В. Завгородняя - Некоторые показатели гуморального иммунитета у больных с тяжёлыми формами дифтерии // Идеи И.И. Мечникова и развитие современного естествознания: Мат.науч.конф. Харьков, 1995. -С. 192-193. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, П.В. Нартов, Л.В. Завгородня, Д.Е. Риспаєва, О.В. Шацька, В.О. Калюжний - Динаміка показників клітинного і гуморального імунітету у хворих на тяжкі форми дифтерії // Актуальні питання медичної допомоги населенню. Мат.міжнар.симпозіуму. Чернівці, 1996. -С.94-95. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • О.К. Полукчи, В.П. Малий - Аутоімунні процеси у хворих на дифтерію // Актуальні питання медичної допомоги населенню. Мат.міжнар.симпозіуму. Чернівці, 1996. -С. 100-101. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, Н.А. Колодий, А.К Полукчи, П.В. Нартов, Д.Э. Рыспаева, Л.В. Завгородняя, О.В. Шацкая - Местные факторы иммунной защиты и показатели воспалительного процесса у больных дифтерией ротоглотки // Инфектология. Достижения и перспективы: Мат.науч.практ.конф. Тез.докл., С.-Пб, 1996. -С. 47. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, П.В. Нартов, О.В. Завгородняя, Л.А. Лившиц, Д.Б. Пеньков, О.В. Шацкая, Д.Э. Рыспаева - Биохимические и иммунологические результаты исследований у больных дифтерией ротоглотки // Int.Journal on immunoreabilitation, 1996. - № 2. -p.112. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, Л.В. Завгородняя, П.В. Нартов, Д.Э. Рыспаева, О.В. Шацкая - Некоторые данные о нарушенном гомеостазе у больных с тяжёлыми формами дифтерии // Int. Journal on immunoreabilitation. 1997. -№4. -p.70. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • О.К. Полукчи - Динаміка показників середньомолекулярних олігопептідів у хворих на дифтерію // Вікові особливості інфекційних хвороб.: Мат.наук.практ.конф. Тези доп. Тернопіль-Київ. 1998. -С. 113-114.

 • О.К. Полукчи - Місцевий імунітет у хворих на ангіни і локалізовані форми дифтерії в гострий період та його диференційно-діагностичне значення // Актуальні питання клінічної інфектології: Мат. 5-го з`їзду інфекц. України. Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -С. 262.

 • О.К. Полукчи - Показники середньомолекулярних олігопептидів у хворих на дифтерійну інфекцію // Актуальні питання клінічної інфектології: Мат. 5-го з`їзду інфекц. України. Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -С. 263-264.

 • Л.І. Чуйков, О.К. Полукчи, В.П. Малий - До превентивної терапії дифтерійного міокардиту // // Актуальні питання клінічної інфектології: Мат. 5-го з`їзду інфекц. України. Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -С. 275-276. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.

 • В.П. Малый, А.К. Полукчи, П.В. Нартов, О.В. Волобуева - Особенности патогенеза дифтерийной инфекции и возможность коррекции нарушенных механизмов гомеостаза у больных с тяжёлым течением дифтерии // Актуальні проблеми медичної науки. -Харків: Оно, 1998.


 •