LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція

Мат. науково-практичної конференції. -Ів.-Франківськ, 2003. -С.167-168. Дисертантом проведено аналіз літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих даних, написана робота.

 • В.П. Малий, О.К. Полукчи, Д.Е. Риспаєва, О.В. Волобуєва - Роль порушень рівноваги в системі перекисне окислення ліпідів - антиоксидантний захист в органній патології при експериментальній дифтерійній інтоксикації // Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині: Мат. науково-практичної конференції. -Харків, 2005. - С. 213. Дисертант брав участь в наборі матеріалу і написанні тез.


  Анотація

  Полукчи О.К. Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 - інфекційні хвороби. -Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2005.

  На основі клінічних та експериментальних досліджень доведене важливе значення аутоімунних процесів, локального (секреторного) імунітету, метаболічних розладів, пов'язаних з нітроксидемією, протеолізом, перекисним окисленням ліпідів у патогенезі дифтерії та її ускладнень. Запропоновані додаткові тести для оцінки тяжкості перебігу, прогнозування розвитку міокардитів та засіб для фармакологічної корекції виявлених порушень.

  Ключові слова: дифтерія, нітроксидемія, аутоантитіла, протеоліз, ультрамікроскопія, емоксипін.


  АнНотация

  Полукчи А.К. Роль иммунных, аутоиммунных и метаболических расстройств в патогенезе дифтерии и их коррекция. Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.13 - инфекционные болезни. -Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины, Киев, 2005.

  На основании клинических и экспериментальных исследований доказано важное значение аутоиммунных процессов, локального (секреторного) иммунитета, метаболических расстройств, связанных с нитроксидемией, протеолизом, перекисным окислением липидов в патогенезе дифтерии и ее осложнений. Были предложены дополнительные тесты для оценки тяжести течения, прогнозирования развития миокардитов и способ фармакологической коррекции выявленных нарушений.

  Ключевые слова: дифтерия, нитроксидемия, аутоантитела, протеолиз, ультрамикроскопия, эмоксипин.


  Annotation

  Polukchi A.K. Role of immune, autoimmune and metabolic disorders in pathogenesis of diphtheria and its correction. Typescript. Thesis for a doctor of medical science degree in specialty 14.01.13.- infectious diseases. –L.V. Gromashevski Institute of epidemiology and infectious diseases AMS of Ukraine, Kiev 2005.

  The aim of the work was to increase the possibility of early prognosis of severity and consequences of diphtheria on the strength of immune, autoimmune and metabolic disorders research and, considering that, to work out and substantiate the optimization of therapy tactics.

  The conducted integrated research allowed to verify some stages of the pathogenesis of diphtheria and to suggest the methods for correction of discovered disorders. New criteria for prognosis of miocarditis development have been substantiated and suggested on the strength of determination of autoimmune processes in patients with diphtheria. New evidence has been obtained with regard to participation of autoantibodies in the pathogenesis of diphtheria and their influence on organic pathology formation. For the first time, a new way for evaluation of diphtheria course severity on the strength of determination of nitroxidemia levels in the blood of the patients has been worked out and investigated. The relation between nitroxidemia and miocarditis development has been proven.

  The use of emoxipine in therapy of diphtheria has been substantiated in experiment. The positive influence of the preparation on the course of the disease and paraclinical indices has been shown. The role of secretory immunity in formation of course severity of diphtheria has been verified. Relation between secretory immunity activity and the level of endogen intoxication has been established.

  On the strength of research of proteolysis in internal organs in laboratory animals, evidence concerning pathogenetic mechanisms of diphtheria has been supplemented. Its relation with the dose of received toxin has been established.

  Key words: diphtheria, nitroxidemia, autoantibodies, proteolysis, ultra microscopy, emoxipine.


  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  ААТ

  -

  аутоантитіла

  АОЗ

  -

  антиоксидантний захист

  a1-ІП

  -

  a1- інгібітор протеїназ

  a2-МГ

  -

  a2- макроглобулін

  ГНН

  -

  гостра наднирникова недостатність

  ГП

  -

  глутатіонпероксидаза

  ДК

  -

  дієнові кон'югати

  ДМ

  -

  дифтерійний міокардит

  ДНН

  -

  дифтерійний нефрозонефрит

  ДП

  -

  дифтерійний поліневрит

  дДНК

  -

  денатурована ДНК

  ЕІ

  -

  ендогенна інтоксикація

  ЗАП

  -

  загальна активність протеїназ

  КАТ

  -

  каталаза

  МДА

  -

  малоновий діальдегід

  нДНК

  -

  нативна ДНК

  ПОЛ

  -

  перекісне окислення ліпідів

  СМО

  -

  середньомолекулярні олігопептиди

  СОД

  -

  супероксиддісмутаза

  С3-КК

  -

  С3- компонент комплементу

  ЦІК

  -

  циркулюючі імунні комплекси •