LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфороорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин

токсичності, антихолінестеразної і кумулятивної дії.

Вперше з'ясовано роль імунної системи в патогенезі віддаленої нейротоксичної дії фосфорорганічних сполук. Встановлено, що у курок за дії афоса і триортокрезилфосфату зміни в імунній системі наступають в латентний період і прогресують з часом. Характер порушень свідчить про розвиток аутоімунного процесу (зниження кількості Т- і В-лімфоцитів,
NK-клітин, Т-супресорів та збільшення кількості Тх, функції В-лімфоцитів, рівня дрібнодисперсних імунних комплексів, титрів аутоантитіл до антигену із нервових тканин). Виявлена пряма залежність між ступенем аутоімунних порушень і вираженістю клінічних ознак ВНД.

Встановлено, що видоспецифічність ВНД обумовлена різним впливом нейротоксикантів на імунну систему. У найменш чутливого виду (щурів), на відміну від курок, за дії афоса і триортокрезилфосфату в крові накопичуються великодисперсні імунні комплекси, які легко виводяться клітинами макрофагальної системи, порушень аутоімунних реакцій, парезів і паралічів не спостерігається, що підтверджує важливу роль імунної системи у розвитку нейропатій.

Вперше показана можливість профілактики тяжких ускладнень ВНД за допомогою імунодепресантів і гемокарбоперфузії. Встановлено, що імунодепресант циклофосфан і гемокарбоперфузія (проведена в допаралітичний період) гальмують розвиток ВНД, а саме зменшують виразність клінічних ознак інтоксикацій і попереджають розвиток парезів і паралічів.

Поглиблено уявлення щодо ролі нековалентного зв'язування фосфорорганічних пестицидів з білками сироватки крові, сорбції ФОП і РРР на мембранах в їх токсичності. Зв'язування ФОП з білками сироватки крові зменшує їх токсичність і антихолінестеразний ефект, взаємодія з мембранами залежить від ліпофільності молекул і за гострої дії призводить до порушення структури і функції мембран.

Практичне значення одержаних результатів. На основі експериментальних даних удосконалено методичні підходи щодо дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин і токсиколого-гігієнічної регламентації їх в об'єктах навколишнього середовища за імунологічними критеріями шкідливості, що сприятиме підвищенню надійності нормативів, зменшить імовірність їх корекції.

Розроблені способи прогнозування ВНД та профілактики тяжких ускладнень – парезів і паралічів, які можуть бути використані при діагностиці і лікуванні отруєнь нейропаралітичними фосфорорганічними речовинами.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі загальної гігієни медико-профілактичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедрі біохімії біологічного факультету Київського національного університету Тараса Шевченко, кафедрі гігієни та екології людини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Матеріали роботи використані при реєстрації 8 пестицидів і РРР в Україні, обгрунтуванні гігієнічних нормативів 4 речовин у повітрі робочої зони, продуктах харчування і допустимої добової дози для людини, що сприятиме підвищенню ефективності державного санітарного нагляду; при розробці методичних документів, санітарних правил та норм: "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності" (ДсанПіН 8.8.1.002-98. Київ, 1998); "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.-000-2001. Київ, 2001); Методичні рекомендації "Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації" МР 8.1.4.104-2003. Київ, 2003); Інформаційний лист №130-95 "Спосіб прогнозування віддаленої нейротоксичної дії хімічних речовин".

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізована вітчизняна і зарубіжна література за проблемою, визначена мета і поставлені задачі, обрані методичні підходи щодо експериментальних досліджень, проведені експериментальні та теоретичні дослідження. Ідею щодо ролі імунної системи в патогенезі ВНД фосфорорганічних нейротоксикантів сформовано разом з науковим консультантом світлої пам'яті члена-кореспондента НАН та АМН України проф. Ю.С. Кагана. Деякі дослідження виконані автором за консультативною допомогою спеціалістів різного профілю: д.б.н. В.М. Войціцького (дослідження на штучних фосфоліпідних мембранах), к.б.н. Н.М. Недопитанської (патоморфологічні дослідження), к.б.н. В.Г. Шуляк та к.м.н. В.Г. Ларіонова (гематологічні дослідження при дії циклофоса, симарпа, ресина), к.х.н. М.В. Письменної (хроматографічний аналіз концентрацій пестицидів в біосубстратах).

Автором самостійно здійснена статистична обробка, проведений кореляційний, регресійний та факторний аналіз експериментальних даних, аналіз і узагальнення отриманих результатів досліджень, сформульовані основні положення дисертаційної роботи та висновки.

Апробація результатів дисертації. Основніположення дисертації доповідались та обговорювались на науково-практичній конференції АН УРСР і ВАПВО СВ (Київ, 1991); міжнародному симпозіумі "Health, Safety and Ergonomic Aspects in Use of Chemicals in Agriculture and Forestry" (Київ, 1994); 3-ій міжнародній конференції "Регуляторы роста и развития растений" (Москва, 1995); XXXV Європейському конгресі токсикологів (ЄВРОТОКС'96, Аліканте, 1996); 7-ій міжнародній конференції щодо комбінованих ефектів факторів навколишнього середовища (ІССЕF'96, Тампере, Фінляндія, 1996); 6-ій міжнародній конференції Neurotoxicology Association INA-6 (Шегед, Угорщина, 1997);міжнародному симпозіумі ЕСРА з питань Європейської системи реєстрації засобів захисту рослин (Київ, 1998); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології" (Київ, 1998); VIII міжнародному конгресі токсикологів "Chemical Safety for the 21-th Century" (Париж, Франція, 1998); конференції, присвяченій 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН і АМН України, професора Ю.С. Кагана "Актуальні проблеми токсикології" (Київ, 1999); 1-му з'їзді токсикологів Росії (Москва, 1999); конгресі ЄВРОТОКС 2001 (Стамбул, Туреччина, 2001); 1-му з'їзді токсикологів України (Київ, 2001); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів" (Київ, 2003); другому з'їзді токсикологів Росії (Москва, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 29 наукових праць: 19 статей у профільних фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 керівництво з токсикології, 1 патент на винахід, 3 статті у збірниках наукових праць, 5 робіт у матеріалах і тезах з'їздів, конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, 6 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури. Дисертація викладена на 445 сторінках, ілюстрована 112 таблицями і 47 рисунками. Перелік літератури включає 506 джерел (168 вітчизняних і 338 зарубіжних