LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та їх корекція в ході наступної комплексної терапії

імунного статусу таких хворих.

4. Вивчити в динаміці вплив екзематозного ураження шкіри на окремі показники якості життя хворих, тобто їх самооцінку власного соматичного, психологічного і соціального статусу в цей період.

Об'єкт дослідження – мікробна та істинна екзема.

Предмет дослідження – клінічний перебіг екзематозного процесу, показники клітинного імунітету у хворих на істинну та мікробну екзему, ефективність та безпечність застосування нового імунокорегуючого препарату поліоксидоній (ПО) в поєднанні з визначенням в динаміці якості життя цих хворих та деяких показників їх психоемоційного стану.

Методи дослідження – у роботі використані загальноприйняті у дерматологічній клініці методи клінічного і лабораторного обстеження пацієнтів. У кожного пацієнта враховувались дані анамнезу: стать, вік, давність існування цієї дерматологічної патології і чинники, які сприяють розвитку цього захворювання, включаючи причини загострення й характер подальшого перебігу. Враховувалися також супутні і перенесені захворювання, спадкові чинники, шкідливі звички, спосіб життя і особливості живлення. У порівняльному аспекті у хворих, які вже раніше мали рецидиви екземи в анамнезі, вивчалося та аналізувалося їх попереднє лікування, його результати й тривалість ремісій.

Матеріалом для імуногематологічного дослідження служили мононуклеарні клітини крові, виділена в градієнті щільність на фіколл- верографіті по стандартній методиці, запропонованій A. Boyum et al., 1968. Визначення диференційованих (CD) антигенів Т- і В-лімфоцитів проводилося за допомогою непрямої реакції імунофлюоресценції по методиці, запропонованій фірмою "Daccopatts A/S" (Данія). У реакції були використані мишачі моноклональні антитіла: CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, CD25, HLA – DR. Всі вказані моноклональні антитіла були виготовлені фірмою "DAKO" (Данія). Облік реакції проводили за допомогою люмінесцентного мікроскопа ЛЮМАМ – И2.

На кожного хворого заповнювалася індивідуальна карта клінічного обстеження, яка включала в себе, у разі потреби, результати відповідних консультацій суміжних фахівців (гастроентеролога, кардіо-лога, невропатолога, ендокринолога, гінеколога), а також результати відповідного патопсихологічного тестування в динаміці: визначення індексу якості життя дерматологічного хворого – DLQI, тип психолог-гічного реагування (ТПР), стандартний психологічний тест-самооцінка Spilberger для визначення емоційної напруженості людини за даними як особистісної, так і реактивної (ситуативної) тривожності, особистісна шкала проявів тривоги – MAS. Були також задіяні статистичні методи для математичної обробки отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше обгрунтована патогенетична особливість терапевтичного та імуномодулюючого ефек-ту дії препарату поліоксидоній при комплексному лікуванні хворих різними формами екземи.

За допомогою імунологічних методів проведено співставлення особливостей клітинного імунітету у хворих з різними клінічними формами екземи.

Вперше на статистично достатній вибірці хворих екземою простежена динаміка зміни як самооцінки ними якості життя в цілому і її окремих складових, так і ряду інших психологічних показників.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених імунологічних досліджень периферичної крові хворих екземою визначені клініко-імунологічні критерії в діагностичній оцінці і розпізнаванні її окремих клінічних форм.

Враховуючи виявлені морфофункціональні зміни в імунній системі у хворих мікробною та істинною екземою, був розроблений оригінальний метод комплексного лікування хворих із застосуванням препарату поліоксидоній. Метод впроваджений в практику роботи Київського міського шкірно-венерологічного диспансеру. Застосування методу привело до підвищення ефективності лікування, скорочення термінів лікування в середньому на 6-7 днів, що має певний соціально-економічний ефект.

Доведена висока інформативність, простота в застосуванні і в подальшому обліку отриманих даних при визначенні якості життя хворих екземою за допомогою використання стандартного тесту DLQI, який можна використовувати при амбулаторному обстеженні та лікуванні хворих екземою.

Це дозволяє істотно об'єктивувати результати медикаментозної терапії, що проводиться, і оперативно оцінювати базові складові їх психоемоційного статусу в цей період часу, а також успішно корегувати його як методами вербальної психокорекції, так і шляхом застосування курсового лікування в кабінеті галоаерозольної терапії.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною працею автора. Автором дисертації самостійно проведено патентний пошук для визначення актуальності теми роботи, літера-турний пошук та огляд і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури по вибраній темі, виконано клініко-імунологічне та психологічне обсте-ження хворих, представлена інтерпретація отриманих даних, статис-тично оброблені результати дослідження, написані всі розділи роботи. За основними положеннями роботи автор підготував доповіді на конфе-ренціях, наукові статті до публікації, дисертацію до захисту. Разом з науковим керівником, доктором медичних наук Федоренко О.Є., були визначені мета і завдання дослідження, а також сформульовані основні висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи обговорені на засіданнях науково-практичних конференцій "Стандарти діагностики та лікування в дерматовенерології як етап впровадження формулярної системи в медичну практику" (м. Херсон, 19-20 жовтня, 2006р.); "Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання (м. Київ, 19-20 квітня, 2007р.)"; "Інфекції, що передаються статевим шляхом, та хвороби шкіри – наукове, медичне, соціальне та суспільне значення" (м. Рівне, 27-28 вересня, 2007р.), засіданнях Київського наукового товариства дерматовенерологів, на спільному засіданні кафедри дерматовенерології і кафедри клінічної імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових робіт, серед них 5 статей в акредитованих ВАК України журналах та 3 тези доповідей на міжнародній конференції СФУЛТ. Ще одна стаття прийнята до друку в фаховому журналі.


Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 159 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 18 таблицями та 4 фото. Дисертація складається із вступу, аналітичного огляду літератури, розділу матеріалів та методів досліджень, 4 розділів