LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та їх корекція в ході наступної комплексної терапії

діагностувався гармонійний ТПР і відповідні їм бальні значення DLQI. Питома вага ж всіх трьох адаптивних (гармонійного, анозогнозичного і ергопатичного) ТПР з мінімальною соціально-психологічною дезадаптацією і достатньо гарною самооцінкою якості життя складає лише трохи більше третини (35,8%) від загальної кількості обстежених.

7. Аналіз результатів визначення ступеня психологічної напруги за допомогою опитувальників Спілбергера-Ханіна, особистісної шкали проявів тривоги – MAS і дерматологічного індексу якості життя DLQIсвідчить, що вони є придатними для використання як скринінгові тести при вивченні особливостей психоемоційного статусу, який неодмінно формується у хворих екземою.

8. Особистісна шкала проявів тривоги та DLQIдали можливість не тільки окремо визначати рівні-індекси якості життя і соматичної, нервово-психологічної і соціальної складових стривоженості у хворих, але і встановити у явної більшості хворих наявність невротичного ступеня стурбованості і погіршення якості їх життя як на висоті розвитку екземи, так і лише незначне зменшення такої стурбованості і поліпшення самооцінки якості життя під кінець їх лікування.


ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Поліоксидоній слід призначати хворим в період загострення екзематозного процесу по наступній схемі: внутрішньом'язево в дозі 0,006 г в 1 мл фізіологічного розчину через 2-3 дні або раз на тиждень при не дуже сильно вираженому мокнутті уражених ділянок шкіри. Всього на курс 5 ін'єкцій

2. На етапі затухаючого запалення шкіри слід рекомендувати амбулаторне введення ПО у вигляді супозиторіїв один раз на день на протязі 10 днів.

3. Всім хворим з тривалістю екзематозного процесу понад півроку показано тестове визначення рівня їх реактивної і особистісної стурбованості за шкалою Спілбергера-Ханіна, а також уточнення самооцінки ними якості їх життя за допомогою DLQI.

4. При встановленні за допомогою такого тестування невротичного рівня реактивної тривожності слід негайно уточнити тип психологічного реагування у конкретного пацієнта для подальшого психокорегуючого цілеспрямованого впливу з метою запобігання розвитку неадекватних форм поведінки таких пацієнтів, а також рекомендувати курсове лікування (10-16 сеансів по 45 хвилин) в кабінеті галоаерозольної терапії з керованим мікрокліматом.


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ,
ОПУБЛІКОВАНИХ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Федоренко О.Є., Кираван Загер. Досвід клінічного застосування поліоксидонію в комплексній терапії екземи // Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія. – 2006. – №1-2 (9). – С. 156-160.

2. Кираван Захер. Некоторые особенности изучения этиопатогенеза экземы (Обзор литературы) // Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія. – 2006. – №3-4 (9). – С. 137-144.

3. Кираван Загер. Иммуногистохимические исследования пораженной кожи больных микробной и истинной экземой // Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія. – 2007. - № 1- 4 (10). – С. 128-131.

4. Кираван Загер. Современные методы лечения больных экземой и другими аллергодерматозами // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – №3 (26). – С. 32-39.

5. О.Є. Федоренко, Кираван Загер. Загальна структура психологічного реагування у хворих на екзему // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – №4 (27). – С. 27-29.

6. Кираван Загер, Федоренко О.Є. Психотерапевтичний вплив при лікуванні екземи // Київ, 2008. Матеріали Конгресу СФУЛТ.

7. Федоренко О.Є., Кираван Загер. Психоемоційний статус хворих екземою та лікування у кабінету штучного мікроклімату "Соляна печера" // Київ, 2008. Матеріали Конгресу.

8. Кирован Загер, Федоренко А.Е. Загальна структура психологічного реагування при екземі // Київ, 2008. Матеріали Конгресу.


АНОТАЦІЯ


Захер Кіраван. Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та їх корекція в ході подальшої комплексної терапії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2008.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування хворих істинною та мікробною екземою за допомогою імунотропного препарату нового покоління – поліоксидоній, а також з урахуванням особливостей психоемоційного стану таких хворих.

Вивчені клініко-імунологічні і патопсихологічні особливості перебігу істинної та мікробної екземи. При цьому встановлено, що в ситуації появи і подальшого розвитку специфічного ураження шкіри, що свербить, має місце не просто зниження якості життя у таких осіб, але і формування достатньо неоднозначного і внутрішньо суперечливого патерну психологічного відношення до екземи, який значною мірою є залежним як від стадії і форми клінічного перебігу екзематозного процесу, так і в різній мірі від таких "зовнішніх" чинників як вік, загальна освіта, тривалість хвороби.

Проведене імуногематологічне дослідження показало, що засто-сування препарату поліоксидоній в лікуванні всіх форм екзематозного процесу характеризувалося підвищенням в крові кількості Т-лімфоцитів до рівня показників в контрольній групі, а також нормалізацією порушених співвідношень в Т-клітинних субпопуляціях, що, ймовірно, вказує на центральний вплив препарату на спрямованість та якість диференціювання субпопуляцій Т-лімфоцитів. Отримані результати дають право характеризувати поліоксидоній як один з найбільш відповідних з групи імунотропних препаратів для лікування хворих екземою. Його застосування можливе при різних формах захворювання і на різних стадіях активності процесу.

Ключові слова: екзема, патопсихологічне тестування, якість життя, поліоксидоній.


АННОТАЦИЯ


Захер Кираван. Роль иммунологических и психоэмоциональных нарушений при экземе и их коррекция в ходе последующей комплексной терапии. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 – кожные и венерические болезни. – Национальный медицинский университет имени
А.А. Богомольца, Киев, 2008.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности лечения больных истинной и микробной экземой при помощи иммуномодулирующего препарата нового поколения – полиоксидоний, а также с учётом особенностей психоэмоционального состояния таких больных.

На статистически достоверной группе больных изучены клинико-иммунологические и